Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

První pomoc při zasažení látkami, klasifikovanými jako dráždivé

Při nadýchání

 • okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch
 • zajistěte postiženého proti prochladnutí
 • zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění, dušnost nebo jiné příznaky

Při styku s kůží

 • odložte potřísněný oděv
 • omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody
 • pokud nedošlo k poranění pokožky, je možné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon
 • zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění kůže

Poznámka: V případě, že přípravek ulpí na kůži a nelze jej odstranit vodou s mycími prostředky nebo jedlým olejem (například vteřinové lepidlo), nepoužívejte k odstranění násilí a ponechte odbornému ošetření.

Při zasažení očí

 • ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte
 • výplach provádějte nejméně 10 minut
 • zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření

Poznámka: V případě, že přípravek ulpí na kůži víček a nelze jej odstranit vodou, nepoužívejte k odstranění násilí a ponechte odbornému ošetření.

Při požití

 • NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - i samotné vyvolávání zvracení může způsobit komplikace (vdechnutí látky do dýchacích cest a plic, například u saponátů a dalších látek, vytvářejících pěnu nebo mechanické poškození sliznice hltanu)
 • pokud možno podejte aktivní uhlí v malém množství (1-2 rozdrcené tablety)
 • u osoby bez příznaků telefonicky kontaktujte Toxikologické informační středisko k rozhodnutí o nutnosti lékařského ošetření, sdělte údaje o látkách nebo složení přípravku z originálního obalu nebo zbezpečnostního listu látky nebo přípravku
 • u osoby, která má zdravotní obtíže, zajistěte lékařské ošetření

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.