Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Přímé používání neupravených kalů je v rozporu se zákonem

V praxi se stále setkáváme s názorem, že vody a kaly čistíren odpadních vod, septiků, žump a podobných zařízení lze přímo použít, případně předat k použití na zemědělskou půdu. Ze současné legislativy jasně vyplývá, že dosud poměrně rozšířená praxe přímého používání neupravených kalů na zemědělské půdě je v rozporu se zákonem o odpadech.

07. červen 2010

Původce kalů musí zpracovat program použití kalů na zemědělskou půdu a doložit v něm, že splnil podmínky dané legislativou (viz box 1).

Obsah programu určují s přílohami č. 3, 4 a 5 vyhlášky a jsou v něm například mikrobiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské půdě, minimální četnost chemických a mikrobiologických analýz kalů využívaných na zemědělské půdě za rok a další podmínky.

Program užití kalů musí obsahovat také výčet vybraných pozemků určených k použití kalů včetně ukazatelů pro hodnocení půd, hydrologické poměry v zájmovém území použití kalů, návrh zařazení použití kalů do osevního postupu, návrh monitoringu kalů a monitoringu půdy, plán odběru vzorků.

Součástí programu použití kalů jsou i evidenční listy využití kalů v zemědělství podle přílohy č. 1 vyhlášky.

Tento program předává původce osobě, která bude kaly používat (osoba, která užívá půdu). Na půdu lze aplikovat pouze upravené kaly s ohledem na nutriční potřeby rostlin a udržení kvality půdy, povrchových a podzemních vod.

ZÁKAZY POUŽITÍ

Legislativa určuje, kde všude je použití kalů naopak zakázáno. Jsou to zemědělské půdy, které jsou součástí chráněných území přírody a krajiny, dále lesní půdy běžně využívané klasickou lesní pěstební činností. Kaly se nesmějí aplikovat ani v pásmu ochrany vodních zdrojů, na zamokřených a zaplavovaných půdách, trvalých travních porostech a travních porostech na orné půdě během vegetačního období až do poslední seče či na plochách, které jsou využívané k rekreaci a sportu, a veřejně přístupných prostranstvích. Kaly z čistíren se nesmějí aplikovat ani v intenzivních plodících ovocných výsadbách, na pozemcích k pěstování polních zelenin v roce jejich pěstování a v roce předchozím stejně jako v průběhu vegetace při pěstování pícnin, kukuřice a při pěstování cukrové řepy s využitím chrástu ke krmení.

Přesahuje-li v průměrném půdním vzorku obsah vybraných rizikových látek limitní hodnoty (prováděcí předpis), je zakázáno na půdu aplikovat kal. Zákaz platí i pro půdy s hodnotou výměnné půdní reakce nižší než pH 5,6. Na půdě se nesmějí používat ani kaly nevyhovující mikrobiologickým kritériím daným vyhláškou č. 382/2001 Sb. Použít mikrobiálně kontaminované kaly lze jen po jejich prokázané hygienizaci.

UPRAVENÉ KALY

Technické podmínky použití upravených kalů na zemědělské půdě jsou vcelku přísné. Nejdéle do 48 hodin od umístění na půdu musí být kaly do ní zapraveny. Nesmí se použít více než 5 t sušiny kalů na jeden hektar v průběhu tří po sobě následujících let. Toto množství může být zvýšeno až na 10 tun sušiny kalů v průběhu pěti po sobě následujících let. Použité kaly však musí mít méně než polovinu limitního množství každé ze sledovaných rizikových látek a prvků. Přesné stanovení dávky sušiny se vypočte ze zjištěného obsahu dusíku. Dávka dusíku dodaného v kalech nesmí překročit 70 % celkového potřebného množství dusíku pro hnojenou plodinu. Dávka kalů (množství a doba užití) se řídí i požadavkem rostlin na živiny s přihlédnutím k přístupným živinám a organické složce v půdě, jakož i ke stanovištním podmínkám.

Dávku kalu lze při dodržení těchto podmínek aplikovat v jedné agrotechnické operaci a v jednom souvislém časovém období. Na pozemku, kde mají být kaly umístěny, se musí provést rozbory agrochemických vlastností půd (evidenční list podle přílohy č. 1 vyhlášky).

Jak je patrné z přehledu povinností původce i uživatele kalů, na zemědělské půdě se mohou aplikovat jen upravené kaly, a to za přísně definovaných podmínek a podle zpracovaného programu jejich použití.


ZDENĚK FILDÁN
Envi Group, s. r. o.


BOX 1: PLATNÁ LEGISLATIVA

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., § 32-33, Kaly z čistíren odpadních vod

Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

Obsah programu využití kalů je stanoven § 5 vyhlášky č. 382/2001 Sb.


BOX 2: CO JSOU TO KALY

Kalem se rozumí:

Kal z ČOV zpracovávajících městské odpadní vody nebo odpadní vody z domácností, a z jiných ČOV, které zpracovávají odpadní vody stejného složení jako městské odpadní vody a odpadní vody z domácností.

Kal ze septiků a jiných podobných zařízení.

Kal z ČOV výše neuvedených.

Upravený kal je kal, který byl podroben biologické, chemické nebo tepelné úpravě, dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu tak, že se významně sníží obsah patogenních organismů v kalech, a tím zdravotní riziko spojené s jeho aplikací.

Použití kalu je zapracování kalu do půdy.

Programem použití kalů je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem (vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě).

Zdroj: odpady.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.