Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Novela odpadových vyhlášek v "meziresortu"

27. listopad 2013

Novela navazuje na tzv. ekoauditovou novelu zákona o odpadech (č. 169/2013Sb.), která nabyla účinnosti prvého října tohoto roku. Jejím hlavním cílem bylozjednodušit administrativu pro subjekty nakládající s odpadem, v prvé řadě promalé a střední podnikatele. V navrhované právní úpravě nalézáme několikdůležitých změn.

Zrušení povinnosti vyloučení nebezpečných vlastností (§ 2, odst. 5)

Ekoauditová novela zákona o odpadech (zákon č. 169/2013 Sb.) odstranilanutnost provádět vyloučení nebezpečných vlastností odpadů a umožnilaprovozovateli zařízení zařadit autovrak, ze kterého byly demontovány všechnynebezpečné části a odčerpány všechny provozní náplně, do kategorie ostatní odpadbez provedení hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Podle důvodové zprávyjsou náklady na jeden odborný posudek přibližně 35 tis. Kč, takže při počtu 508provozovatelů mohou náklady dosáhnout až 17,8 mil. Kč. Zrušení povinnosti mítosvědčení se nijak nemění způsoby při nakládání s autovraky u provozovatelů,kteří musí dodržovat další pravidla, která dokládají v souvislosti se žádostí osouhlas u krajského úřadu a s vyhláškou č. 352/2008 Sb., o podrobnostechnakládání s autovraky.

Přejímka odpadů do zařízení a předávání informací o vlastnostechpřejímaných odpadů (příloha č. 2 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.)

Základní popis odpadu je vytvářen pro všechny druhy odpadů předávaných dovšech druhů zařízení k nakládání s odpady. V řadě případů je základní popisodpadů vyplňován pouze formálně a nemá pro přijetí do zařízení a další nakládánís ním žádný význam. Podrobnosti základního popisu odpadu jsou v současné doběupraveny v příloze č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání sodpady, ve znění pozdějších předpisů. Pro odpad směřující do zařízení navyužívání odpadů na povrchu terénu a k odstranění na skládce je povinnostvypracovat základní popis odpadu vymezena v § 2, § 3, § 4, § 12 a příloze č. 1vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejichvyužívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů.

Náklady na zpracování základního popisu odpadu se pohybují mezi 500-1000 Kč.Celkový počet ročně zpracovaných popisů odpadů není možné stanovit. "Pokudbudeme vycházet z celkového množství odpadů," říká se v důvodové zprávě, "taktato povinnost odpadne zhruba pro 66,5 % objemu odpadu (povinnost zůstává proasi 20 % odpadu, který je ročně využit na povrchu terénu a přibližně 13,5 %odpadu, který je skládkován). Realizací dojde k odstranění nadbytečnéadministrativní zátěže. S ohledem na odlišnou právní úpravu, specifickénastavení povinností a požadavky vyplývající z evropských předpisů budezachována povinnost vypracovávat základní popis odpadu podle vyhlášky č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání napovrchu terénu."

DALŠÍ USTANOVENÍ

Vzhledem ke skutečnosti, že Seznam nebezpečných odpadů je evropskými předpisyjiž zrušen, je nezbytné jej vypustit také z vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou sestanoví Katalog odpadů, a upravit ustanovení, která na něj odkazují. V zákoněbyla zrušena příloha č. 5, která obsahuje Seznam složek, které činí odpadnebezpečným. Důvodem je skutečnost, že rámcovou směrnicí byla zrušena směrnice91/689/ES o nebezpečných odpadech, která v příloze II stanovovala Složky odpadů,které způsobují nebezpečnost. V tomto směru je také nezbytné upravit textvyhlášky. V případě zrcadlových položek je zařazení upřesněno také s ohledem naobsah nebezpečných látek dle přímo použitelného předpis EU.

Návrh novely rovněž upravuje časový interval pro vedení průběžné evidence přinepřetržitém vzniku odpadů a při periodickém svozu komunálního odpadu. Tímtoopatřením se snižuje nadbytečná administrativa. V § 21 odst. 2 současné právníúpravy se poslední věta nahrazuje textem: "V případech, kdy se jedná onepřetržitý vznik odpadů, a při periodickém svozu komunálního odpadu se vedeprůběžná evidence v minimálně měsíčních intervalech." Podle důvodové zprávy nenívedení průběžné evidence v těchto případech nezbytné z hlediska ochranyživotního prostředí ani kontroly plnění zákonných povinností.

Ekoauditová novela zákona zrušila povinnost původce odpadů zpracovávat plánodpadového hospodářství, zachována však zůstala pro obce. Vyhláška se protoupravuje tak, aby se vztahovala pouze na obce.

NOVELA VYHLÁŠEK

Do mezirezortního připomínkového řízení byl předán návrh vyhlášky, kterou semění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve zněnípozdějších předpisů a vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalogodpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu atranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.


Bude možné zařadit autovrak do kategorie ostatní odpad bez hodnocenínebezpečných vlastností odpadů.

Autoři: -kce-

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.