Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Povinnosti při nakládání s odpady s obsahem azbestu

Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba nakládající s odpady obsahujícími azbest jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbest.

15. únor 2012

Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady s obsahem azbestu musí být náležitě upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší.

Postupy používané při sanacích musí být v souladu s požadavky zákona číslo 285/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Při sanacích azbestu se dále postupuje na základě technologického postupu uvedeného v hlášení prací s azbestem podle vyhlášky MZd č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky zařazování prací do kategorií.

S azbestovými odpady je nutno nakládat tak, aby bylo zamezeno uvolňování a úniku azbestových vláken do ovzduší. Proto je nutné azbestové odpady ošetřit, zabalit do PE obalů, označit informační tabulkou upozorňující na obsah azbestu a shromažďovat je v uzavřeném kontejneru.

Kontejner musí být označen v souladu s požadavky § 13 odst. 2 zákona č. 185/ 2001 Sb., o odpadech a požadavky § 5, odst. 5 vyhlášky č. 383/ 2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vybaven identifikačním listem nebezpečného odpadu.

Odpady s obsahem azbestu jsou na skládky ukládány v souladu s § 35 zákona č. 185/ 2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 383/ 2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Na skládky skupiny S - ostatní odpad lze přijmout odpady s obsahem azbestu pouze za podmínky, že je odpad zabalen v utěsněných obalech.

Na skládky skupiny S - nebezpečný odpad nová legislativa připouští přijímání i nezabalených azbestových odpadů, avšak pouze za předpokladu, že jsou tyto odpady pravidelně zkrápěny (tato opatření je nezbytné patřičně prezentovat v provozních denících zařízení).

odpady.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.