Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

V novele k ISPOP je řada nejasností

12. červen 2011

Podstatné na této novele je datum, od kdy nabyla účinnosti. Termín pro hlášení do Intergovaného systému plnění ohlašovacích povinností (označovaný jako ISPOP) nastává k 15. únoru každého roku. Novela však vyšla po tomto datu a její požadavky se proto nedají použít na hlášení retroaktivně (zákon č. 77/2011 Sb., je účinný od 25. března tohoto roku). Pokud by některý z úřadů jejich plnění vyžadoval již pro hlášení za rok 2010, byl to s největší pravděpodobností požadavek nad rámec platné legislativy. Požadavky této novely budou pro všechny platit až v hlášení v roce 2012, tedy za údaje z roku 2011.

CO SE OHLAŠUJE

Nezávislý konzultant Ing. Jiří Kvítek říká: "Kdyby bylo v ISPOPu jen to, co po nás chce Evropská unie, bylo by hlášení jednoduché." Podle analýz textu novely zákona, které zpracoval, "spadly" do ohlašovacích povinností i ty subjekty, které by podle Evropy tuto povinnost vůbec nemusely mít."

Pro evropskou legislativu platí, že nařízení je přímo použitelnou normou. To znamená, že není třeba ho implementovat do právního řádu členského státu, ale platí od okamžiku svého vyhlášení v celé EU a je pro členksé státy závazné. Dostane-li se zákon členského státu do rozporu s nařízením, pak automaticky platí nařízení, neboť má vyšší právní sílu.

V naší novele jsou podle Jiřího Kvítka rozšířeny jak formulace provozovatele, který ohlašuje, tak jsou širší i hranice toho, co provozovatel ohlašuje. Právě v důsledku toho jsou do ohlašování zahrnuty i ty provozovny, které by podle evropské normy hlásit nemusely (týká se většinou provozoven, které nemusejí mít integrované povolení). Nařízení 166/2006 například uvádí, že úniky hlásí každá provozovna, která vykonává činnosti vyjmenované v příloze I. "Směrnice neříká, že by mělo jít o všechny provozovny ohlašovatele," upozorňuje Jiří Kvítek. "Evropskou unii zajímají jen ty provozovny, kde jsou technologie potencionálně ohrožující životní prostředí."

CO JE ZJEDNODUŠENÍ

Při přípravě novely deklarovalo ministerstvo, že novela ISPOP zjednoduší administrativu a přispěje ke komfortu hlášení.

V letošním roce mohl ohlašovatel hlásit do ISPOP prostřednictvím elektronické služby portálu ISPOP, speciální datové schránky MŽP nebo elektronické podatelny. Datovou schránku však může ohlašovatel použít pouze ..."nechalo-li ji ministerstvo zřídit." Jde o poměrně benevolentní výklad zákona č. 300/2008 Sb., podle něhož musí mít tuto datovou schránku každý úřad zřízenu už dva roky.

Pro zmiňované zjednodušení administrativy pak novela předpokládá, že v roce 2011 bude zrušeno podání hlášení prostřednictvím elektronické podatelny. "Vyhlášku o elektronických podatelnách musí respektovat každý úřad. Ohlašovatelé by jistě uvítali, kdyby mohli zaslat hlášení na MŽP prostřednictvím elektronické podatelny." ptá se Jiří Kvítek.

NOVÉ POVINNOSTI

Podmínkou pro využití Intergovaného systému plnění ohlašovacích povinností je předchozí registrace v systému. Tuto povinnost zavedla novela, platí tedy od letošního března a bude nutná pro ohlašování v roce 2012.

Protože ohlašování nebude v příštím roce možné jinak než přes ISPOP, očekává se, že množství ohlašovatelů v příštím roce prudce naroste. V letošním roce museli provést registrace pouze ti, kdo spadají pod IRZ a E-PRTR a podle zkušeností probíhala velmi zdlouhavě. "Dva měsíce jsme se snažili o registraci, ale nikdo nám neodpovídal," stěžuje si jeden ze zástupců provozní praxe. "Přivítal bych, kdyby byl v zákoně termín, do kdy je úřad povinen registraci provést. Firmám přispěje ke klidu vědomí, že mají splněnou aspoň základní podmínku, aby vůbec mohly hlásit."

Pro ohlašování bude velmi závažný datový standard, nutný pro elektronické předávání hlášení. Tento datový standard má podle novely MŽP zveřejnit nejméně šest měsíců před termínem plnění jednotlivých zákonných povinností. Měl by tedy být zveřejněn nejpozději ke dni 15. 8. 2011. V novele není uvedeno, co se stane, pokud datový standard ve lhůtě zveřejněn nebude.

Jiří Kvítek, který vede semináře pro společnost INISOFT, s. r. o., k novým povinnostem v evidenci odpadů, říká: "V novele je několik dalších ustanovení, které mohou vzbuzovat otázky (například ustanovení novely zákona týkající se plných mocí a zmocnění nemusí být v souladu se správním řádem a občanským zákoníkem). Podstatné je, že za hlášení o přenosu odpadů za rok 2010 vás podle této novely nemohou pokutovat, protože k 15. 2. 2011 ještě neplatila," poznamenává na závěr.

"Námět pro článek poskytla společnost INISOFT, s. r. o., nenese však odpovědnost za obsah článku ani za názory autorů."

NOVELA K ISPOP

Zákon č. 77/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Vyšel 3. března v částce 29 Sbírky zákonů, účinný od 25. 3. 2011

 

ISPOP - CO SE OHLAŠUJE

Provozovatel uvedený v nařízení vlády EP a Rady (ES) č. 166/2006 ohlašuje ministerstvu:

úniky a přenosy znečišťujících látek a přenosy odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství,

úniky znečišťujících látek při překročení jejich prahových hodnot,

přenosy znečišťujících látek, při překročení jejich prahových hodnot, v odpadech mimo provozovnu, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení.

Autoři: JARMILA ŠŤASTNÁ

Zdroj: odpady.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.