Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Bezpečnostní listy a scénáře expozice

Pracujete-li během průmyslových či profesionálních činností s nebezpečnými chemickými látkami, dodavatelé vám musí poskytnout bezpečnostní list. Další informace lze získat ze scénářů expozice přiložených k bezpečnostnímu listu.

12. květen 2018

Rozšířený bezpečnostní list – expoziční scénáře

Specializovaný seminář: Rozšířený bezpečnostní list – expoziční scénáře a jejich využití v praxi. Bezpečnostní list podle nařízení REACH přináší nový rozsah informací o podmínkách pro bezpečné použití chemických látek nebo směsí v dodavatelském řetězci. Součástí bezpečnostních listů pro čisté látky jsou scénáře expozice, ve kterých jsou vyhodnocena rizika konkrétního použití dané látky. K expozičním scénářům se váže řada povinností, se kterými se na semináři seznámíte. Určeno zejména pro výrobce chemických směsí, následné uživatele a distributory. Včetně roční aplikace PPE/ILNO.

Úplné znění

Pracujete-li během průmyslových či profesionálních činností s nebezpečnými chemickými látkami, dodavatelé vám obvykle musí poskytnout bezpečnostní list. 

Další informace lze získat ze scénářů expozice přiložených k bezpečnostnímu listu. Ve scénářích expozice je popsáno, jak lze kontrolovat humánní a environmentální expozici látce a zajistit tak její bezpečné používání.

Abyste odpovídajícím způsobem kontrolovali rizika, musíte jako uživatel chemické látky určit a provést příslušná opatření, o nichž vás vaši dodavatelé informovali.

Dodáváte-li látky nebo směsi následným uživatelům, musíte svým zákazníkům sdělit příslušné informace a poskytnout jim odpovídající poradenství ohledně řízení rizik.

Co jsou scénáře expozice?

Žadatel o registraci podle nařízení REACH vypracuje v rámci postupu registrace posouzení chemické bezpečnosti spolu s posouzením expozice pro látky registrované v množství nad 10 tun ročně a s určitými nebezpečnými vlastnostmi.

Součástí posouzení je vypracování scénářů expozice pro stanovená použití látky. Při dodání látky poskytnou následným uživatelům příslušné scénáře expozice.

Scénáře expozice popisují provozní podmínky a opatření pro odpovídající řízení rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Vztahují se na celý životní cyklus látky, včetně výroby, průmyslového a profesionálního koncového použití, spotřebitelského použití a použití v předmětech.

Kdy bychom měli obdržet bezpečnostní listy a scénáře expozice?

Bezpečnostní list byste měli obdržet pro:

 • látku nebo směs, která je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení CLP,
 • látku, která je perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB), nebo
 • látku, která je zapsána na seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy.

Splňuje-li však látka nebo směs výše uvedená kritéria, ale je prodávána také široké veřejnosti, bezpečnostní list není nutné poskytnout, pokud o něj následný uživatel nebo distributor nepožádá.

U směsí, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné, ale obsahují některé nebezpečné látky v koncentracích převyšujících uvedené limity, je třeba bezpečnostní list poskytnout, jestliže o něj požádají následní uživatelé nebo distributoři.

Když společnost v dodavatelském řetězci provede posouzení chemické bezpečnosti podle nařízení REACH, měli byste obdržet příslušné scénáře expozice připojené jako přílohu k bezpečnostnímu listu dané látky.

A co směsi?

Dodavatelé nebezpečných směsí by měli poskytnout příslušné informace ze scénářů expozice látek ve směsi obsažených spolu s bezpečnostním listem směsi.

Tyto informace lze poskytnout různými způsoby:

 • připojením informací o bezpečném používání směsi jako přílohy bezpečnostního listu nebo
 • začleněním konsolidovaných informací o bezpečném použití směsi do hlavní části bezpečnostního listu, zejména do části 8, nebo
 • připojením příslušných scénářů expozice pro látky ve směsi v příloze bezpečnostního listu.

Jak máme postupovat?

Jakmile obdržíte bezpečnostní list, musíte stanovit a uplatňovat příslušná opatření, abyste adekvátně regulovali rizika na svém pracovišti.

Můžete také porovnat informace související s identifikací chemických látek, klasifikací složení a bezpečném používání s vlastními informacemi o látce nebo směsi. Porovnejte rozdíly a v případě potřeby proveďte nápravná opatření.

Když obdržíte scénáře expozice spolu s bezpečnostním listem, nejprve zjistěte, jestli se tyto scénáře expozice pokrývají vaše použití.

Scénáře expozice by měly zahrnovat použití v rámci vašeho podniku a potenciální použití vašimi zákazníky, včetně pracovníků a spotřebitelů.

Následně ověřte, že jsou obsaženy i podmínky použití, a to porovnáním scénářů expozice od dodavatele se způsobem, jakým vy a vaši zákazníci látku používáte.

Nejsou-li použití nebo podmínky použití v obdržených scénářích expozice uvedeny, musíte provést nezbytné kroky.

Jak postupovat, nejsou-li moje podmínky použití ve svénáři expozice uvedeny?

Nejsou-li použití nebo podmínky použití vás či vašich zákazníků v obdrženém scénáři expozice uvedeny, máte následující možnosti:

 • požádat dodavatele, aby vám odpovídající scénář expozice poskytl. Možná bude nutné, abyste použití a podmínky použití dodavateli popsali,
 • v každém případě začněte uplatňovat podmínky použití popsané ve scénáři expozice, který jste obdrželi,
 • pokud je to možné, nahraďte látku nebo postup alternativou, pro kterou je vaše použití popsáno,
 • najděte jiného dodavatele, který je schopen poskytnout vám scénář expozice zahrnující vaše použití,
 • proveďte posouzení chemické bezpečnosti a připravte svou vlastní zprávu o chemické bezpečnosti pro následné uživatele pro své použití a podmínky bezpečného použití nebo
 • pokud je třeba, informujte agenturu ECHA.

Musím podat zprávu agentuře ECHA?

Zprávu agentuře ECHA musíte podat, pokud vaše použití nebo podmínky použití nejsou zahrnuty v obdrženém scénáři expozice a pokud:

 • vypracujete zprávu následného uživatele o chemické bezpečnosti (CSR NU), přičemž množství látky pro dané použití převyšuje jednu tunu za rok, nebo
 • povinnost vypracovat zprávu následného uživatele o chemické bezpečnosti se na vás nevztahuje, jelikož celkové množství použité látky nepřevyšuje jednu tunu za rok, nebo
 • povinnost vypracovat zprávu následného uživatele o chemické bezpečnosti se na vás nevztahuje, jelikož látku používáte pro výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD).

Celý článek k problematice ES naleznete v přiloženém souboru z agentury ECHA.

Podrobné legislativní požadavky vztahující se na uživatele, následné uživatele, distributory, dovozce, výrobce se dozvíte na seminářích:

Autor: ECHA, Envigroup

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.