Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nové požadavky na značení odpadů

Co musí být nově na etiketách nebezpečných odpadů a jak musí být veliké? Do kdy přeznačit nádoby? A co ILNO - identifikační listy nebezpečných odpadů?

01. duben 2016

Novela zákona o odpadech zavedla změny v označování nebezpečných odpadů. Původní termín (od 1.1.2016) počítal s tím, že do té doby bude vydána novela prováděcí vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Novela vyhlášky nakonec vyšla až v březnu a platí od 21.3.2016. Od tohoto data tedy platí následující nové požadavky na označování nebzepečných odpadů.

Zákon o odpadech (§ 13 odst. 2)

Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny písemně způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 383/2001 Sb.) a grafickým symbolem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP) v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 383/2001 Sb.). Nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností HP 9 Infekční se označuje grafickým symbolem stanoveným prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 383/2001 Sb.).

Prováděcí vyhláška požadavky zákona upřesňuje:

Shromažďovací prostředek nebezpečného odpadu musí být označen podle přílohy č. 29 vyhlášky a popřípadě jménem a příjmením osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.

 1. Označit se musí prostředky a místa pro soustřeďování nebezpečných odpadů (shromažďování, sběr, sklady, obaly, jímky a nádrže) obsahující odpady s nebezpečnými vlastnostmi uvedenými v příloze III směrnice o odpadech.
 2. Označení kódem a názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem "nebezpečný odpad" a výstražným grafickým symbolem se uvádí na označovacím štítku, který je umístěn tak, aby byl při běžném nakládání viditelný pro osobu nakládající s nebezpečnými odpady.
 3. Název odpadu a jeho katalogové číslo musí být při běžném nakládání viditelné pro osobu nakládající s nebezpečnými odpady, a mohou být součástí štítku. Pokud jsou název odpadu a jeho katalogové číslo součástí štítku, musí být uvedeny stejnou velikostí písma jako nápis "nebezpečný odpad". Část štítku s názvem odpadu a jeho katalogovým číslem se nezapočítává do minimálních rozměrů štítku.
 4. V případě, že odpad vykazuje současně více nebezpečných vlastností je prostředek a místo pro soustřeďování nebezpečných odpadů označeno štítkem se dvěma nebo více grafickými symboly všech těchto nebezpečných vlastností.
 5. Grafické symboly mají černý znak na bílém podkladu s červeným rámečkem, který je dostatečně široký, aby byl jasně viditelný.
 6. Nově jsou také stanoveny nejmenší možné rozměry označení nebezpečných odpadů (štítků).

Pozor, do minimálních rozměrů se uvádí pouze údaje z bodu 2. Údaje z bodu 3 musí být na jiném štítku, nebo na větším štítku, než jsou minimální rozměry!

Velikost obaluNejmenší rozměr štítku smí obsahovat jen:
 • nápis "nebezpečný odpad"
 • kód a název vlastnosti
 • grafické symboly
Další povinné položky označení:
 • kód odpadu
 • název odpadu
Minimální rozměry každého z výstražných symbolů
do 3 L včetně52 × 74 mmTyto údaje uvést na větším štítku než je vlevo nebo na samostatném štítku!10 x 10 mm
3 až 50 L včetně74 × 105 mm23 x 23 mm
50 až 500 L včetně105 x 148 mm32 x 32 mm
nad 500 L148 x 210 mm46 x 46 mm

Shromažďovací prostředek nebezpečného odpadu nemusí být do 31. května 2016 označen podle nových pravidel, pokud je označen podle původního znění vyhlášky (po "staru").

Identifikační listy nebezpečných odpadů (ILNO)

Novely vyhlášky 383/2001 Sb. mění dále i obsah identifikačního listu nebezpečných odpadů. Je tedy nutné všechny ILNO přepracovat do 31.5.2016.

Identifikační list nebezpečného odpadu nemusí (do dne 31.5.2016) obsahovat údaje podle nových požadavků na ILNO, pokud obsahuje údaje podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném před 21.3.2016. (tj. původní, "staré" ILNO).

Kompletní soubor ILNO a etiket podle nových pravidel:

Aplikace Identifikační listy a označení nebezpečných odpadů

Přehled všech změn legislativy odpadů:

Podrobné informace o celkových dopadech novelizovaných předpisů do praxe se dozvíte na aktuálním semináři k tématu změny odpadové legislativy (Praha, Brno):

Seminář ODPADY: změny legislativy a dopady do praxe

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.