Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Povinnosti měst a obcí v roce 2022 dle nové odpadové legislativy

Rok 2022 přináší pro obce a města řadu změn a nových povinností plynoucích z nové odpadové legislativy. Není zrovna malá, a proto jsme pro vás v tomto článku shrnuli stěžejní požadavky, vztahující se na všechna města a obce bez ohledu na to, kolik vyprodukují odpadu nebo jsou-li provozovateli zařízení určeného pro nakládání s odpady.

05. září 2022

Praktický kurz odpadové legislativy od tvůrců legislativy

Seminář přímo od tvůrců legislativy. Kurz nové odpadové legislativy přinese podrobné informace o změnách, které přináší nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a prováděcí legislativa. Bude kladen důraz na problematické oblasti a změny, které přinesla nová odpadová legislativa. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Povinnost informovat o odpadovém hospodářství obce

Významnou novinkou letošního roku je povinnost obcí informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o vybraných aspektech odpadového hospodářství obce. Konkrétně dle § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb. musí obce zveřejnit:

 • informace o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálních odpadů;
 • informace o využití a odstranění komunálního odpadu;
 • informace o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu;
 • kvantifikované výsledky odpadového hospodářství včetně nákladů na provoz obecního systému. 

Přesná forma sdělení není specifikována, je tedy na uvážení jednotlivých obcí, jaký způsob zvolí. 

Společnost EKO-KOM připravila na svých internetových stránkách novou sekci INSPIRÁTOR, která je určena zastupitelům samospráv měst a obcí a zástupcům městských a obecních úřadů. Inspirátor slouží jako pomůcka pro zajištění efektivní komunikace témat z oblasti nakládání s komunálními odpady směrem k občanům a jako „pomocník“ ke splnění nové zákonné povinnosti. Příležitostí, jak lze obsažené materiály při komunikaci využít, existuje hned celá řada – místní zpravodaj, informační letáky do schránek, letáky ve stojanech na úřadech, regionální deníky, webové stránky či sociální sítě obce (např. Facebook, Twitter nebo Instagram) apod.

Dle nového zákona o odpadech obce již nemají povinnost zpracovávat plány odpadového hospodářství (POH). Povinnost pro kraje však zůstává. 

Obecní systém odpadového hospodářství

S nástupem roku 2022 pozbyly platnosti obecně závazné vyhlášky (OZV) o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, které byly obce povinny vydat podle starého zákona o odpadech.

Současný zákon o odpadech je, co se povinnosti obce vydávat OZV týká, benevolentnější. Obecní systém odpadového hospodářství (dříve systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů), který je obec povinna podle § 59 odst. 4 zákona o odpadech nastavit, může, ale nemusí být nastaven obecně závaznou vyhláškou.

 • Obecně je však doporučováno, aby obce i nadále ke stanovení obecního systému OZV využívaly.

Pokud se obec rozhodne obecně závaznou vyhlášku k nastavení obecního systému odpadového hospodářství použít, může jejím prostřednictvím splnit svou další povinnost, kterou je určení míst pro oddělené soustřeďování komunálních odpadů vznikajících na jejím území, a to alespoň nebezpečného odpadu, papíru, plastůsklakovůbiologického odpadu a jedlých olejů a tuků. [§ 59 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.]

 • Obecně závazná vyhláška by měla informovat minimálně o tom, prostřednictvím jakých informačních kanálů budou konkrétní místa určená pro odkládání jednotlivých složek komunálních odpadů zveřejněna. 
 • Určit místa pro oddělené soustřeďování komunálních odpadů jsou povinny i obce, které obecní systém odpadového hospodářství nenastaví obecně závaznou vyhláškou. V takovém případě si obec může zvolit jiný způsob, kterým tato místa určí (např. úřední deska obecního úřadu, výlepové plochy, místní tisk, místní rozhlas, internet aj.).

Na místa určená pro oddělené soustřeďování se vztahují různé požadavky v závislosti na druhu komunálního odpadu, pro který jsou určena.

 • Místa pro oddělené soustřeďování odpadů z papíruplastůsklakovůjedlých olejů a tuků a biologického odpadu rostlinného původů:
  • musí být zajištěna celoročně;
  • mohou jimi být sběrné dvory, zařízení určená pro nakládání s odpady, velkoobjemové kontejnery, sběrné nádoby nebo pytle. [ 33–35 vyhlášky č. 273/2021 Sb.]
 • Místa pro oddělené soustřeďování nebezpečných komunálních odpadů:
  • musí být zajištěna alespoň ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně;
  • mohou jimi být pouze místa vybavená obsluhou nebo zařízení určená pro nakládání s odpady, ve kterých obsluha tyto odpady převezme a uloží do určených prostředků.
   [§ 37, odst. 1 a 2 vyhlášky č. 273/2021 Sb.]

Navíc může v OZV obec určit také místa, ve kterých bude v rámci obecního systému přebírat:

a) stavební a demoliční odpad vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob;

b) movité věci v rámci předcházení vzniku odpadu;

 • movitá věc se nestala odpadem pokud:
   1. byla předána na místo určené obcí,
   2. lze ji v souladu s jinými právními předpisy používat k původnímu účelu a
   3. byla předána k opětovnému použití. [ 12 odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb.]c)

c) komunální odpad vznikající na území obce při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob, které se do obecního systému zapojují na základě písemné smlouvy;

 • V tomto případě musí být v OZV rovněž stanoveny alespoň:
  • druhy odpadu, které může právnická nebo podnikající fyzická osoba předávat do obecního systému;
  • způsob určení výše úhrady za zapojení do obecního systému;
  • způsob jejího výběru.
 • Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba předává odpad z obalů z papíru, plastů, skla a kovů, který produkuje, do obecního systému na základě písemné smlouvy, zařazuje se tento odpad jako odpovídající druh komunálního odpadu (katalogové číslo 20 xx xx, nikoliv 15 xx xx).
 • Zároveň pokud tyto osoby předají do obecního systému veškerý komunální odpad, jehož jsou původcem, nevedou průběžnou evidenci odpadů, ani neplní ohlašovací povinnost pro odpad, se kterým se do obecního systému zapojily.
  [§ 62 odst. 2 a 3 zákona č. 541/2020 Sb.]

d) výrobky s ukončenou životností v případě, pokud je přebírá v rámci služby pro výrobce podle zákona o výrobcích s ukončenou životností;

e) rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností ke zpracování na kompost v rámci komunitního kompostování.

 • Komunitní kompostování je systém soustřeďování rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností z území obce, jejich úprava a následné zpracování v komunitní kompostárně na kompost, který může obec využívat výhradně k údržbě a obnově veřejné zeleně na svém území (jiné využití je možné pouze za splnění podmínek stanovených zákonem o hnojivech).
 • Obec může využívat komunitní kompostárnu umístěnou na území jiné obce, pokud tak vyplývá z veřejnoprávní smlouvy s touto obcí, nebo pokud se tak dohodnou obce v rámci dobrovolného svazku.
 • Obec je povinna zaslat každoročně do 28. února hlášení o komunitních kompostárnách na jejím území.
 • Provozovatel komunitní kompostárny je povinen provozovat kompostárnu v souladu s vyhláškou, vést provozní deník a průběžnou evidenci o množství přijatých rostlinných zbytků a zaslat do 28. února následujícího roku hlášení o množství zpracovaných rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností.
  [§ 65 a 66 zákona č. 541/2020 Sb.]

Kromě toho může obec v OZV stanovit povinnosti osob související s předáváním odpadů a movitých věcí do obecního systému.

 • Obec v OZV například může:
  • stanovit povinnost zajistit si pro soustřeďování odpadu sběrné nádoby určeného typu o dostatečném objemu;
  • stanovit fyzickým osobám povinnost plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával;
  • stanovit zákaz odkládat do sběrných nádob jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou jednotlivé nádoby určeny;
  • stanovit zákaz v nádobách shromážděné komunální odpady udupávat či zhutňovat;
  • uložit povinnost přistavit sběrné nádoby na směsný a tříděný komunální odpad v určené dny a doby na určená místa.

Obecně závaznou vyhláškou o obecním systému odpadového hospodářství naopak obec nemůže:

 • upravit zákaz spalování odpadů;
 • stanovit, že se může komunální odpad v obci soustřeďovat nad rámec obecně závaznou vyhláškou určených složek i na další složky určené obecním úřadem či radou obce, neboť obec je oprávněna stanovit obecní systém třídění komunálního odpadu na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, obecně závaznou vyhláškou, kterou schvaluje zastupitelstvo obce;
 • stanovovat skutkové podstaty přestupků a sankce za jejich spáchání, jelikož jsou upraveny zejména v zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech a zákoně č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a dalších;
 • ukládat povinnost nepoškozovat sběrné nádoby, poněvadž zničení nebo poškození cizí věci je považováno za přestupek podle § 8 odst. 1 a 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů;
 • stanovit povinnosti umístit sběrné nádoby pouze mimo pozemní komunikace či zákaz umísťovat sběrné nádoby na pozemní komunikace, protože zákaz umisťovat bez příslušného povolení na vozovkách, dopravních ostrůvcích a krajnicích dálnice, silnice a místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace jiné předměty než dopravní značky a zařízení stanovuje § 29 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, příp. rovněž § 5 odst. 1 písm. g) a odst. 2 písm. c) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů;
 • omezovat jakýmkoliv způsobem (i jiným než OZV) produkci komunálního odpadu jednotlivých fyzických osob (např. stanovením maximálního množství komunálního odpadu, který obec od fyzických osob převezme). 
 • Obec je oprávněna, v rámci zákonného zmocnění [§ 59 zákona o odpadech], obecně závaznou vyhláškou stanovit pouze obecní systém, nemůže však regulovat otázky upravené v právních předpisech (zejména v zákoně o odpadech). 

Poplatky za komunální odpad

Od 1. ledna 2022 mohou mít obce na svém území zavedeny pouze poplatky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, který je v současnosti jediným zákonem upravujícím poplatky za komunální odpad.

 • Na rozdíl od předchozí právní úpravy, kdy byl poplatek za komunální odpad upraven zákonem o odpadech a poplatek za systém odpadového hospodářství zákonem o místních poplatcích.

Na základě novely tohoto zákona účinné od 1. ledna 2021 (zákon č. 543/2020 Sb.) došlo ke změně poplatků za komunální odpad, kdy místní poplatek za systém odpadového hospodářství byl v zásadě nahrazen poplatkem za obecní systém odpadového hospodářství a poplatek za komunální odpad poplatkem za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Ten se navíc dále dělí podle hmotnosti a objemu odpadu nebo kapacity soustřeďovacích prostředků.

Pokud chce mít obec na svém území některý z těchto poplatků zaveden, musí tak učinit prostřednictvím nových obecně závazných vyhlášek.

 • Obecně závazné vyhlášky o poplatku za systém odpadového hospodářství a poplatku za komunální odpad, vydané podle starého zákona o odpadech, přestaly platit 31. prosince 2021.
 • Obec není povinna poplatek za komunální odpad na svém území zavést.

Vzory jednotlivých OZV, včetně právního výkladu, se nachází na stránkách Ministerstva vnitra ČR zde.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

 • Podnikový ekolog (2denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

 • Nová odpadová legislativa pro běžnou praxi

 • Maximální minimum o novém zákoně o odpadech

Autor: EKO-KOM a.s.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.