Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Co přináší euronovela zákona o odpadech?

31. červenec 2013

Nedávno schválená novela by měla eliminovat nadbytečné požadavkyenvironmentální legislativy a odstranit problémy s aplikací zákona o odpadech vpraxi. Některé body také reagují na změny evropských právních předpisů.

HLAVNÍ ZMĚNY

 • Úpravy § 2 (nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodnímmateriálem vytěženým během stavební činnosti) a § 3 (definice odpadu).
 • Změny v oblasti zařazování odpadů podle kategorií - následně bude zrušenSeznam nebezpečných odpadů v příslušné vyhlášce (č. 381/2001 Sb., Katalogodpadů) a ruší se příloha č. 5 zákona o odpadech.
 • V oblasti pověřování k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů bude využitIntegrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí(ISPOP).
 • Zrušení povinnosti původců odpadů zpracovávat plán odpadového hospodářstvípůvodce (zůstává však povinnost pro obce).
 • Zrušení omezení počtu původců, oprávněných osob a provozoven, pro které bylomožno vykonávat funkci odpadového hospodáře.
 • Zrušení povinnosti původce nebezpečných odpadů žádat o souhlas k jejichshromažďování.
 • Vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů prostřednictvímelektronického integrovaného systému (ISPOP).
 • Změny v oblastech "Baterie a akumulátory", "Autovraky", "Elektrická aelektronická zařízení".
 • Nové § 38a a § 38b týkající se zpětného odběru pneumatik.
 • Změny v oblasti kontroly přeshraniční přepravy.

ZMĚNY V EVIDENCI

Novela vypouští se povinnost dopravců zasílat informace o dopravní firmě.Nově se budou zasílat informace o malých zařízeních ke zpracování biologickyrozložitelného odpadu podle § 33b odst. 1.

Ruší se povinnost zasílat údaje o shromažďovacích místech NO a sběrovýchmístech a skladech (výjimkou jsou sběrné dvory provozované obcemi).Provozovatelé zařízení podle § 14 odst. 1 a 2 a podle § 33b odst. 1 budouzasílat údaje o provozu zařízení přímo krajskému úřadu příslušnému podle místazařízení, provozovatelé skládek jsou povinni zasílat údaje o stavu finančnírezervy, rovněž o volné kapacitě skládky, a to příslušnému krajskému úřadu.Zavádí se identifikační číslo zařízení.

Novela ruší přílohu č. 1 (Skupiny odpadů), č. 5 (Seznam složek, které podletohoto zákona činí odpad nebezpečným) a č. 8 (Látky, které označují odpadyperzistentních organických znečišťujících látek). V příloze č. 9 se zohledňujezměna týkající se zemin a jiných přírodních materiálů.

Účinnost novely je 1. říjen 2013 s několika výjimkami:

 • Čl. I bodu 47 - použití poplatků na podporu sběru, zpracování, využití aodstranění vybraných autovraků - účinnost dnem 1. ledna 2015
 • Čl. I bodu 57 - nové povinnosti týkající se zpětného odběru pneumatik - 1.ledna 2014
 • Čl. I bodů 24, 58, až 67 a 104 - využití ISPOP v oblasti hodnocenínebezpečných vlastností odpadů a změny v oblasti evidence - 1. října2014.

Ing. Petr Havelka
ředitel České asociace odpadového hospodářství

Zdroj: www.ihned.cz

Přehled pořádaných seminářů k tématu Novela zákona o odpadech:

NOVELA ZÁKONA O ODPADECH: praktické dopady

9.9. PRAHA

20.9.BRNO

Ing. Eva Směšná

 • Přehled povinností v zákoně o odpadech
 • Přehled novelou dotčených ustanovení zákona
 • Praktický dopad novely na praxi podniků – původců i oprávněných osob
 • Navazující změny v zák. č. 25/2006 Sb. a v prováděcích předpisech
 • Přehled aktuálních změn jiných právníchpředpisů v oblasti ŽP

NOVELA ZÁKONA O ODPADECH: velká ekoauditová novela

25.9. PRAHA

JUDr. Dana Římanová

Cílem semináře je pomoci posluchačům orientovat se v poměrně rozsáhlé novele zákona o odpadech. Prostor bude věnován také dopadům na správní řád a správní trestání.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.