Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nezapomeňte na oznámení o převzatých komunálních odpadech do 15.1.2024

Týká se to provozovatelů zařízení přebírající komunální odpady od občanů. Povinnost vychází ze zákona 541/2020 § 17, odst. 1, písmeno h). Způsob vytvoření ohlášení pak stanovuje vyhláška 273/2021 Sb. a příloha 19. Stejný termín platí i pro školy - hlašení o školením sběru odpadů od žáků.

01. leden 2024

ISPOP 2024: Změny v ohlašování - aplikace ISPOP, IRZ, SPE, odpady, obaly, voda ...

Aktuální seminář: Změny v ohlašovacím portálu ISPOP: systém ISPOP2 s html formuláři. Ohlašování odpadů, IRZ, vody a dalších agend přes ISPOP. Podrobně hlášení odpadů, IRZ a ovzduší. Aktuální praktické informace k plnění ohlašovacích povinností. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Údaje o komunálních odpadech převzatých zařízením od občanů

Jedná se zákonnou povinnost, kdy je provozovatel zařízení povinen poskytovat 1x ročně do 15.1 obci informace o odpadech od fyzických osob, od kterých převzal KO (§17, odst. 1, písm. H). Použije k tomu formulář, který je uveden v příloze č. 19 vyhlášky 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Provozovatel zařízení určeného k nakládání s odpady (zařízení) v případě, že přebírá komunální odpady od občanů (tj. komunální odpad mimo obecní systém), oznámí obci, na jejímž území odpad vznikl (což je místo, které občan uvedl provozovateli zařízení jako místo vzniku odpadu, pokud toto není možné zjistit, tak místo kde se nachází dané zařízení),
do 15. ledna druh a množství převzatého odpadu za předchozí kalendářní rok.

Provozovatel zařízení použije pro oznámení obci formulář uvedený v příloze č. 19 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Ve formuláři jsou uvedeny všechny převzaté komunální odpady od občanů mimo obecní systém. Uvede se druh a souhrnné množství převzatého komunálního odpadu za předchozí kalendářní rok. Uvede se katalogové číslo a název komunálního odpadu v souladu s Katalogem odpadů a hmotnost v tunách pro každý druh (případně poddruh) odpadu na samostatný řádek.

Oznamován je jakýkoliv převzatý komunální odpad, tedy např. papír, kovy, plasty, sklo, ale i směsný komunální odpad nebo objemný odpad.

Použití údajů

Účelem těchto poskytnutých údajů je možnost zahrnout je do výpočtu plnění cíle stanoveného pro obec pro oddělené soustředění recyklovatelných složek komunálního odpadu (příloha č. 18 vyhlášky č. 273/2021 Sb.). Tyto odpady se nezahrnují do produkce odpadů dané obce (ročního hlášení o odpadech list 1 a 2).

Obec ovšem nemusí využít možnosti zahrnovat do výpočtu cíle tyto odpady (např. papír, kovy, plasty, sklo, směsný  komunální odpad, objemný odpad), které nejsou předávány do obecního systému. Jde o její úvahu, zda tyto údaje použije.

Školní sběr

Do 15.1. měla do obcí také dorazit oznámení od škol na území obce o odpadech sbíraných v rámci školních sběrů. Školy k tomu použijí formulář, který je uveden v příloze č. 3 vyhlášky 273/2021 Sb. Komunální odpady uvedené v těchto oznámeních obec (dle §20, odst. 4 zákona o odpadech) započte do svojí produkce odpadů v rámci průběžné evidence a uvede je do ročního Hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence do ISPOP (pokud má ohlašovací povinnost).

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • OVZDUŠÍ: povinnosti firem, uhlíková stopa, ISPOP, SPE a poplatky, IRZ

    Ovzduší – povinnosti v oblasti ovzduší. uhlíková stopa, vykazování, SCOPE 1 a SCOPE 2. ISPOP_2 v roce 2023. ohlašování agendy ovzduší (ISPOP, formulář F_OVZ, poplatky). Ohlašování agendy IRZ.

  • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

  • Podrobný podnikový ekolog (5-denní kurz)

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP s.r.o.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.