Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Povinnosti při uvádění chemických látek či směsí na trh

Základní přehled povinností v oblasti uvádění chemických látek či směsí na trh (výroba v ČR, dovoz z mimo unijní země do ČR, prodej směsí z EU v ČR).

17. únor 2018

Chemická legislativa v praxi: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS

Základní seminář o povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu. Povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů. Základy REACH a CLP. Oznamování látek na MZd a ECHA. Bezpečnostní listy. Povolování a omezování látek, SVHC látky. Klasifikace, balení a označování podle CLP - základní principy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Základní přehled povinností v oblasti uvádění CHLS na trh

Registrace látek podle REACH; Oznámení látek na Evropskou chemickou agenturu (ECHA):

  • Registrace: kdo vyrábí nebo dováží v rámci Evropské unie (+ Island, Lichtenštejnsko a Norsko) látku samotnou nebo obsaženou ve směsi v množství 1 tuny nebo větším za rok, má povinnost povinen podat Evropské chemické agentuře žádost o registraci látky.
  • Notifikace: kdo vyrábí v EU nebo dováží do EU chemickou látku klasifikovanou jako nebezpečná (samotnou nebo obsaženou ve směsi a bez ohledu na její množství) musí podat do ECHA oznámení (tzv. notifikaci).

Nařízení REACH byste tedy měli věnovat pozornost, pokud jste:

  • výrobce – vyrábíte chemické látky, které váš podnik buď sám prodává, nebo je dodává jiným podnikům,
  • dovozce – nakupujete v zemích mimo EU chemické látky či směsi nebo předměty chemické látky obsahující, například oděvy, nábytek nebo plastové zboží.

Oznamování nebezpečných směsí do systému ChLaP provádí:

  • Dovozce do EU nebo následný uživatel (tj. výrobce směsi), který jako první uvádí na trh EU na území ČR směs, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví.
  • Dodavatel, který na území České republiky uvádí na trh směs z jiného členského státu EU, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví (tj. "dovoz" nebezpečné směsi z EU pro další prodej v ČR).
  • Výrobce, který uvádí na trh Evropské unie na území České republiky detergent.
  • Distributor, který na území České republiky uvádí na trh detergent z jiného členského státu Evropské unie.

Oznámení v registru CHLAP musí být provedeno do 45 dnů od prvního uvedení na trh. Každá změna týkající se výrobku musí být též oznámena ve lhůtě 45 dnů od změny informací (přejmenování výrobku apod.).

Dodání bezpečnostního listu:

Dodavatel je povinen poskytnout příjemci bezpečnostní list (BL) zdarma v tištěné nebo elektronické podobě nejpozději v den, kdy je látka nebo směs poprvé dodána.

BL se poskytuje v úředním jazyce státu, v němž je látka nebo směs uváděna na trh. Tzn., že prodej v ČR = český bezpečnostní list (+ české označení na obale).

Pokud dojde k aktualizaci BL, je dodavatel povinen zaslat aktualizovaný BL všem příjemcům, kterým byly látka nebo směs dodány během předchozích 12 měsíců.

Od 1.6.2017 musí být ve všech BL uváděna klasifikace pouze podle nařízení CLP!

Před uvedením nebezpečných chemických látek na trh musí společnosti provést jejich klasifikaci, označení a balení podle nařízení CLP. Pokud máte stále zásoby výrobků s označením podle požadavků předchozích právních předpisů (oranžové čtvercové symboly), nesmíte je nadále neuvádět na trh bez provedení nové klasifikace a označení v souladu s nařízením CLP.

Od 1.6.2017 lze dodávat pouze takové nebezpečné chemické směsi, které jsou označené štítkem s výstražným symbolem podle nařízení CLP. V bezpečnostním listě musí být od 1.6.2017 uváděna klasifikace již jen podle nařízení CLP.

Internetový prodej nebezpečných látek a směsí (nařízení CLP)

Každá reklama na látku klasifikovanou jako nebezpečná musí uvádět příslušné třídy nebo kategorie nebezpečnosti. Každá reklama na směs klasifikovanou jako nebezpečná, která umožňuje komukoliv ze široké veřejnosti uzavřít kupní smlouvu, aniž by předtím viděl štítek dané směsi, musí uvádět typ nebezpečnosti označené na štítku. V nabídce výrobku je tedy nutno uvádět standardní věty o nebezpečnosti, včetně doplňkových informací o nebezpečnosti (EUH-věty). Doporučeno je také uvádět výstražný symbol a signální slovo.

Z hlediska výrobků určených pro spotřebitele není považováno za dostatečné, pokud je informace o nebezpečnosti výrobku poskytnuta pouze formou přiloženého bezpečnostního listu.

Za vyhovující je dále považováno uvedení fotografie nebo všech údajů originálního štítku s údaji, které jsou čitelné a obvykle obsahují všechny důležité údaje – výstražné symboly, H-věty).

Označování - minimální rozměry štítků a výstražných symbolů:

Objem baleníRozměry štítku (v mm)Rozměry každého z výstražných symbolů (v mm)
nepřesahující 3 litrypokud možno alespoň 52 × 74větší než 10 × 10, pokud možno alespoň 16 × 16
větší než 3 litry, ale nepřesahující 50 litrůalespoň 74 × 105alespoň 23 × 23
větší než 50 litrů, ale nepřesahující 500 litrůalespoň 105 × 148alespoň 32 × 32
větší než 500 litrůalespoň 148 × 210alespoň 46 × 46
Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.