Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nové nařízení o přepravě odpadů

Bylo vydáno nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1157 ze dne 11. dubna 2024 o přepravě odpadů, o změně nařízení (EU) č. 1257/2013 a (EU) 2020/1056 a o zrušení nařízení (ES) č. 1013/2006.

21. květen 2024

Nařízením o přepravě odpadů se v právu EU provádějí ustanovení Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování a související rozhodnutí OECD. Návrh na aktualizaci nařízení o přepravě odpadů zveřejnila Komise 17. listopadu 2021. Evropský parlament dosáhl svého postoje v lednu 2023, zatímco Rada přijala mandát pro jednání v březnu 2023. Spolunormotvůrci dosáhli 17. listopadu 2023 předběžné dohody, kterou 6. prosince 2023 potvrdily delegace členských států ve Výboru stálých zástupců a 11. ledna 2024 výbor ENVI. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání 27. února 2024. Na konci března 2024 jej finálně odsouhlasila také Evropská rada.

Nařízení stanoví postupy a kontrolní režimy pro přepravu odpadů v závislosti na původu, místě určení a trase přepravy, druhu odpadů a způsobu jejich zpracování v místě určení. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Text nařízení je dostupný na webové adrese eur-lex.europa.eu. 

Co nové nařízení přináší

Revize nařízení zakazuje přepravu veškerého odpadu určeného k odstranění v rámci EU, s výjimkou případů s uděleným souhlasem a povolením za daných podmínek (na základě postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu a v řádně odůvodněných případech). Nadále bude povolena přeprava odpadů uvnitř EU pro účely využití při dodržení postupu stanoveného v obecných požadavcích na informace („odpady uvedené na zeleném seznamu“).

Znění dohody obsahuje výjimku pro přepravu odpadů výslovně určených k laboratorním analýzám a pokusům, v maximálním množství 250 kg. V takovém případě se přeprava takového odpadu bude muset řídit obecnými požadavky na informace uvedenými v nařízení.

Podle dohody je nadále zakázáno, aby členské státy vyvážely odpad určený k odstranění do třetích zemí a vyvážely nebezpečný odpad určený k využití v zemích, které nejsou členy OECD. Pokud jde o přepravu mimo území členských států EU, bude požadováno, aby zařízení pro nakládání s odpady v zemi určení byla podrobována auditu provedenému nezávislými subjekty. Audity by prokazovaly, že uvedená zařízení zpracovávají odpad způsobem šetrným k životnímu prostředí, a pouze v takovém případě by bylo provozovatelům povoleno odpad do těchto zařízení vyvážet.

Nová pravidla vyžadují, aby Komise (za účelem pomoci vývozcům odpadů připravit se na přepravu) zřídila registr, který bude obsahovat aktuální informace o zařízeních, jež byla předmětem auditu.

Vývoz plastového odpadu

Zavádí přísnější pravidla pro vývoz plastového odpadu do třetích zemí. Obsahuje zejména zákaz vývozu plastového odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (B3011) do zemí, které nejsou členy OECD. Země, které nejsou členy OECD, mohou pak za splnění stanovených podmínek předložit Komisi k posouzení žádost o dovozu plastového odpadu z EU, načež zákaz pro tyto země může být zrušen. Vývoz plastového odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný do zemí OECD bude povolen s výhradou postupu předchozího souhlasu.

Prosazování nařízení

Předběžná dohoda vyzývá členské státy, aby za porušení ustanovení uvedených v nařízeních stanovily účinné, přiměřené a odrazující sankce (pokuty, případně zrušení nebo dočasné pozastavení povolení týkajících se nakládání s odpady a přepravy odpadů).

Dohoda rovněž zavádí požadavky, aby členské státy zajistily účinné prosazování nařízení zavedením účinných mechanismů spolupráce na vnitrostátní úrovni a koordinace mezi členskými státy. Má toho být dosaženo prostřednictvím výměny příslušných informací a osvědčených postupů s cílem předcházet nedovolené přepravě a odhalovat ji. K tomuto účelu by měla být zřízena skupina pro prosazování nařízení o přepravě odpadů.

Novela aktualizuje postupy přepravy, oznamování a lhůty

Podle postupu předchozího souhlasu musí oznamovatelé v rámci EU před vývozem odpadů do třetích zemí oznámit záměr zemím odeslání, určení a tranzitu a obdržet od nich písemné potvrzení. Oznámení a další požadované dokumenty se předkládají a vyměňují prostřednictvím centrálního elektronického systému provozovaného Komisí.

Dohoda stanoví konkrétní harmonogram a lhůty pro postup oznamování, žádosti o doplňující informace a rozhodnutí příslušných orgánů o platnosti oznámení. Nové lhůty mají zamezit dosavadním prodlevám a poskytnou dostatek času k posouzení, analyzování a k reakcím na zaslanou dokumentaci. Návrh nařízení rovněž stanoví lhůty pro odpovědi oznamovatelů na písemné souhlasy příslušných orgánů a termíny, do kdy musí přijímající zařízení informovat oznamovatele a příslušné orgány o přijetí odpadu.

V zájmu zajištění transparentnosti bylo dohodnuto, že Komise usnadní přístup veřejnosti k informacím týkajícím se přepravy odpadů, a to prostřednictvím svých internetových stránek, které bude pravidelně aktualizovat. 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s využitím https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2023/11/17/waste-shipments-council-and-parliament-reach-agreement-on-more-efficient-and-updated-rules/

Vstup v platnost a použitelnost  (článek 86)

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se od 21. května 2026.

Zrušení a přechodná ustanovení (článek 85)

 1. Nařízení (ES) č. 1013/2006 se zrušuje s účinkem od 20. května 2024.
 2. Ustanovení nařízení (ES) č. 1013/2006 se však i nadále použijí do 21. května 2026, s výjimkou:

  a)

  článek 30 se přestane uplatňovat ode dne 20. května 2024;

  b)

  článek 37 se i nadále použije do 21. května 2027;

  c)

  článek 51 se i nadále použije do 31. prosince 2025.

 3. Nařízení (ES) č. 1013/2006 se rovněž i nadále použije na přepravu, která byla oznámena v souladu s článkem 4 uvedeného nařízení a u níž příslušný orgán místa určení vystavil potvrzení v souladu s článkem 8 uvedeného nařízení před 21. květnem 2026. Na tuto přepravu se nepoužijí ustanovení tohoto nařízení.
 4. Nařízení (ES) č. 1418/2007 se zrušuje s účinkem ode dne 21. května 2027.
 5. Využití nebo odstranění odpadu v přepravě, k níž dotčené příslušné orgány udělily souhlas v souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 1013/2006, se dokončí nejpozději do jednoho roku od 21. května 2026.
 6. Přeprava, k níž dotčené příslušné orgány udělily souhlas v souladu s čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1013/2006, se dokončí nejpozději do tří let od 21. května 2026.
 7. Předběžný souhlas se zařízením v souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 1013/2006 pozbývá platnosti nejpozději pět let od 20. května 2024.
 8. Odkazy na zrušené nařízení (ES) č. 1013/2006 se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze XIII.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Praktický kurz odpadové legislativy od tvůrců legislativy

  ON-LINE kurz (webinář) přímo od tvůrců legislativy. Kurz nové odpadové legislativy přinese podrobné informace o změnách, které přináší nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a prováděcí legislativa. Bude kladen důraz na problematické oblasti a změny, které přinesla nová odpadová legislativa.

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Přehled povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy. 

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

 • Podrobný podnikový ekolog (5-denní kurz)

  Pětidenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků.

 • Webinář Látky závadné vodám - vyhodnocení na základě BL

 • Produktová ekologie: chemické látky ve výrobcích, legislativa a povinnosti výrobců

Autor: ČAOH, Envigroup

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.