Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Zdražení likvidace odpadu plen ze sociálních zařízení až na desetinásobek?

V srpnu začala platit nová vyháška o podrobnostech nakládání s odpady. Mimo jiné dopadá i na sociální zařízení a domovy důchodců. Pleny se totiž mají nově odstraňovat pouze ve spalovnách.

16. srpen 2021

ODPADY: aktuální změny legislativy, nový zákon o odpadech

Seminář: Nová odpadová legislativa - zákon o odpadech, nové prováděcí předpisy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

V srpnu začala platit nová vyháška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady (č. 273/2021 Sb.). Ta dopadá na řadu původců odpadů i firem využívajících odpady. Mimo jiné dopadá i na stovky sociálních zařízení a domovů důchodců. Podle Spolku veřejně prospěsných služeb se těmto zařízením, často zřizovaným obcemi a městy, zbytečně násobně navýší náklady na odstraňování odpadu použitých hygienických plen. Pleny se podle MŽP totiž mají nově odstraňovat pouze ve spalovnách.

Podle nové vyhlášky Ministerstva životního prostředí, kterou nedávno podepsal ministr Richard Brabec, musí být použité hygienické pleny z domovů důchodců a sociálních zařízení nově směřovány pouze na odstranění spálením ve spalovnách buď nebezpečného nebo komunálního odpadu. Podle Spolku veřejně prospěšných služeb (dále jen SVPS), který sdružuje desítky svozových a zpracovatelských firem ve vlastnictví obcí a měst, způsobí toto opatření zbytečné navýšení nákladů na odstranění těchto odpadů (použitých plen). Navýšení nákladů lze dle odborníků z profesních svazů odhadovat reálně až na desetinásobek dosavadní ceny. Důvodem je fakt, že nově stanovená povinnost odstranění ve spalovnách je sama o sobě výrazně dražší. Další podstatné náklady budou způsobeny tím, že odpad použitých plen bude třeba nově převážet na násobně delší vzdálenosti než doposud. Přitom přepravní náklady tvoří rovněž podstatnou část ceny.

O tomto problému a o významných ekonomických dopadech na zmíněná sociální zařízení informovalo SVPS neprodleně písemně Ministerstvo životního prostředí. V dopise SVPS je uvedeno jak reálně odhadované zdražení, tak způsob, jakým bylo obecními i privátními firmami standardně nakládáno s tímto druhem odpadu v posledních patnácti letech. Jak SVPS informovalo, byly tyto odpady v souladu s legislativou a také se stanovisky hygienických stanic po celou dobu odstraňovány standardně na řízených skládkách. Zde byly v souladu se stanoveným postupem následně překryty inertním odpadem. V tělese řízené skládky se biologická část tohoto druhu odpadu klasicky rozloží a vzniklý plyn je v souladu s požadavky evrospké legislativy z tělesa jímán a využit zpravidla v kogenerační jednotce na výrobu energie. Dosavadní způsob odstranění těchto nevyužitelných odpadů nikdo nenapadal a nejsou známy ani případy, že by dosavadní nakládání nějak ohrozilo či poškodilo obecně chráněné zájmy přírody, či zdraví lidí.

Do spalovny musí i upravené/sterilizované použité pleny

Zatím nebylo vysvětleno ani to, že nově musí do spaloven odpad použitých plen i v případě, že domov důchodců, či jiné sociální zařízení, kde pleny vznikají, má dekontaminační jednotku a tento druh odpadu je v ní upraven, např. sterilizován. Odborné zdůvodnění nutnosti odstranění i takto upravených odpadů nákladným spálením skutečně není zřejmé.

Násobně naroste doprava a její dopady, včetně produkce CO2

Otázkou je tedy reálný pozitivní odpad nového nastavení. Kde by se nákladná změna měla projevit pozitivně? Odborníci k novému nastavení navíc namítají fakt, že zásadní nárůst přepravních vzdáleností de-facto naopak výrazně zvýší reálné environmentální dopady tohoto nově prosazeného povinného nakládání s použitými plenami. A to jak ve výrazném nárůstu zbytečně produkovaného CO2, tak v zatížení komunikací a všemi spojenými dopady. Specifikum tohoto odpadu je také to, že není možné jej déle skladovat. Násobně delší přeprava tedy musí probíhat v poměrně krátkých intervalech.

Návrh možného řešení

SVPS navrhlo i možné konstruktivní řešení jak domovům důchodců a sociálním zařízením pomoci zachovat dosavadní možnost nakládání s plenami v souladu s dlouhodobými stanovisky hygienických stanic. Cestou by mohlo být zařezení plen stejně, jako jsou zařazeny pleny důchodců, pokud jsou doma, či v domácí péči, či jako jsou zařazeny pleny dětí v domácnostech. Tedy pod komunální odpad. Tam povinnost spálení vyhláškou MŽP stanovena není. Ale fakticky se v případě těchto plen jedná o zcela stejný odpad.

Ministerstvo životního prostředí na dopis SVPS odpovědělo tak, že trvá na nutnosti spalování plen. MŽP rovněž uvedlo, že odhadované 10ti násobné zdražení není dle názoru MŽP adekvátní. Řada sociální zařízení již tuto věc řeší. Vzhledem k tomu, že nově vyhláškou stanovená povinnost je účinná již od 7.8.2021, bude brzy zřejmé, zda k násobnému zdražení nákladů za tyto odpady z domovů důchodců a sociálních zařízení dojde.

Odpověď MŽP:

Dobrý den pane místopředsedo,

děkuji za Váš dotaz k požadavkům na nakládání s odpady skupiny 18 podle vyhlášky č. 273/2021 Sb.

Nejprve mi dovolte uvést, že omezení skládkování odpadů skupiny 18 je dlouhodobý požadavek Ministerstva zdravotnictví. Nejedná se tedy o úplnou novinku. V rámci meziresortního připomínkového řízení k vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady byla vznesena ze strany Ministerstva zdravotnictví zásadní připomínka požadující zákaz ukládání odpadů skupiny 18 na skládky.Tato připomínka byla akceptována. Právní úprava reflektuje tedy dlouhodobý názor Ministerstva zdravotnictví (MZ) a Státního zdravotního ústavu (SZÚ). SZÚ se ve svých stanoviscích k této oblasti vyjadřuje několik let. Tento dlouhodobý metodický přístup MZ k zařazení odpadu plen a nakládání s odpady skupiny 18 v zájmu minimalizace rizik není překvapivý a v případě Vašich pochybností Vám doporučujeme se přímo obrátit na resort MZ (SZÚ).

Použité pleny představují velmi problematickou směs různých materiálů, z nichž některé jsou biologicky rozložitelné. Lze uvést, že již podle předchozí právní úpravy se tak na ně vztahoval zákaz ukládání na skládku podle přílohy č. 5 bodu B. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládku a jejich využívání na povrchu terénu. Nová právní úprava - zákon č. 541/2021 Sb., o odpadech a prováděcí vyhláška č. 273/2021 Sb., tuto povinnost nyní pouze explicitně uvádí. Metodika SZÚ z 2016 „Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení" a Stanovisko SZÚ z roku 2018 obsahuje zařazení plen jako odpadu skupiny 18. Pleny mohou být zařazeny pod katalogovým číslem 180104 nebo 180103. Metodika je od jejího dokončení k dispozici na stránkách MŽP. Vámi citovaná stanoviska nebo požadavky krajských hygienických stanic nám nejsou známy.

Infekční odpad po odvozu ze zdravotnických zařízení a ze zařízení sociální péče v důsledku možných závažných rizik pro zdraví lidí a životní prostředí musí být bezprostředně odstraněn ve spalovně nebezpečného odpadu. Ztráta nebezpečné vlastnosti v dekontaminačních zařízeních umožňuje další bezpečnou manipulaci s odpadem pro obsluhu zařízení a vzniklý odpad je nutno následně odstranit ve spalovně.

Rovněž argument s až 10-ti násobným zdražením nepovažujeme za adekvátní. Pleny není potřeba spalovat ve spalovnách nebezpečných odpadů, pokud jsou zbaveny nebezpečné vlastnosti a např. zařízení ZEVO běžně spalující komunální odpad, mají ve svých povoleních zahrnuty i odpady skupiny 18.

Zařazovat odpad plen ze sociálních zařízení, domovů důchodců a podobných organizací je nutno v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Zařazení odpadu pod druh odpadu a do kategorie (O nebo N) provádí původce odpadu. Nakládat s tímto odpadem je možnou pouze způsobem v souladu s vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, tedy pokud je odpad zařazen do skupiny 18, pak ho nelze skládkovat a vhodným odstraněním je spalování.

S pozdravem

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.
ředitel odboru odpadů

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství, www.caoh.cz

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Nová odpadová legislativa pro běžnou praxi

  Nový zákon o odpadech. Nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady. Nový Katalog odpadů. Metodické pokyny MŽP. To vše zpracované pro běžnou praxi s důrazem na změny oproti původní legislativě.

 • ODPADY: aktuální změny legislativy, nový zákon o odpadech

  Nová odpadová legislativa: zákon o odpadech, zákon o výrobcích s ukončenou životností, změnový zákon, prováděcí předpisy.

 • Podnikový ekolog (2denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

  Čtyřdenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace.

Autor: ČAOH

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.