Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Hlášení odpadů - práce s formulářem F_ODP_PROD

Ohlašovací povinnost podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech -  Hlášení o produkci a nakládání s odpady (příloha č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).

10. leden 2019

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, nový ISPOP, aktuální změny legislativy odpadů

Online seminář: Nový ISPOP. Evidence a ohlašování odpadů. Nový zákon o odpadech a prováděcí předpisy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Kdy vzniká subjektu povinnost podat hlášení o produkci a nakládání s odpady?

Původci odpadů mají povinnost ohlašovat produkci a nakládání s odpady v případě, že produkují nebo nakládají s odpady v množství větším než 100 t ostatního odpadu nebo 100 kg nebezpečného odpadu v souhrnu za celou společnost za kalendářní rok (dle § 39 odstavce 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech).

Pokud produkce odpadů původce za uplynulý kalendářní rok překročila výše uvedené limity, je původce povinen zaslat hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi (za každou provozovnu zvlášť) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny (prostřednictvím www.ispop.cz).

Oprávněné osoby jsou povinny zaslat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady v případě, že v uplynulém kalendářním roce na dané provozovně nakládaly s odpadem (zde není určen žádný množstevní limit). 

Práce s formulářem F_ODP_PROD

1. Stažení formuláře F_ODP_PROD

Pro úspěšné stažení, vyplnění a odeslání formuláře je nutné správné technické nastavení počítače. Aktuální popis technických předpokladů pro práci v ISPOP naleznete na webu ISPOP v sekci „TECHNICKÉ POŽADAVKY“.

Formulář pro Hlášení o produkci a nakládání s odpady (F_ODP_PROD) lze stáhnout po přihlášení do systému ISPOP na www.ispop.cz. V záložce „MŮJ ÚČET“ -> Menu „Stažení formuláře“.

2. Struktura formuláře

Formulář F_ODP_PROD je složen z 5 listů:

 • List č. 1 - Identifikace ohlašovatele (původce nebo oprávněné osoby). Základní údaje o ohlašovateli (levá část listu č. 1) jsou předvyplněny z registru ISPOP (aktuální stav ke dni stažení formuláře). Údaje o provozovně vyplňuje ohlašovatel.
 • List č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok (uživatel vyplní vždy, případně má předvyplněny údaje z předchozího ohlašovaného roku, které doplní).
 • List č. 3 - Údaje o složení kalu (tento list se zobrazí až při zadání specifických údajů v Listu č. 2).
 • List č. 4 - Údaje o finanční rezervě a volné kapacitě skládky (tento list se zobrazí až při zadání specifických údajů v Listu č. 2)
 • List č. 5 – Údaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady (tento list se zobrazí pouze při zvolení možnosti ANO v položce Obec ohlašuje údaje o obecním systému sběru a nakládání s komunálními odpady na Listu č.  1)

3. Uvedení partnera v hlášení

Údaje uvedené u Partnera musí být platné k 31. 12. 2018 – tyto údaje jsou automaticky kontrolovány s číselníkem RESRegistrem zařízení. Kontrolovanými údaji jsou u původce odpadů IČO existence v RES, u oprávněné osoby IČO, IČZ a adresa zařízení v Registru Zařízení.

4. Číslo osvědčení

Číslo osvědčení se vyplňuje pouze v případě, že uživatel vyplní:

 • 1. u katalogového čísla odpadů kategorii N/O (tj. změna kategorie odpadi z N na O) a zároveň kód způsobu nakládání A00 (Pokud bude u katalogového čísla odpadů uvedena kategorie N/O a ve sloupci „Kód způsobu nakládání" uvedeno A00, pak je pole „Číslo osvědčení" povinné.), nebo
 • 2. u katalogového čísla odpadů kategorii O a zároveň u kódu způsobu nakládání A00 a pro odpad bylo vydáno osvědčení (Pokud bude u katalogového čísla odpadů uvedena kategorie O a ve sloupci „Kód způsobu nakládání" uvedeno A00 a pro odpad bylo vydáno osvědčení, je pole „Číslo osvědčení" nepovinné, ale mělo by být vyplněno.).

5. List č. 3 – Údaje o složení kalu

Vyplnění tohoto listu je povinné v případě, že na Listu č. 2 je uvedeno katalogové číslo odpadu (190805, 020204, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705). Je třeba vybrat typ subjektu a dle kombinace kódu odpadu a typu subjektu se zaktivují požadované položky na listu č. 3 a ostatní se uzamknou (nebude je možné vyplnit).

6. List č. 5 – Údaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady

Tento list vyplňuje pouze obec. List č. 5 se zobrazí po zvolení možnosti ANO, v položce Obec ohlašuje údaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady na Listu č. 1. Ostatní subjekty tento list nevyplňují. Obec vyplňuje List č. 5 pouze v hlášení odpadů za obecní systém. V hlášení za zařízení k nakládání s odpady, jehož provozovatelem je obec, tento list nevyplňuje.

7. Zásady pro úspěšné podání hlášení

Pro úspěšné podání hlášení je nutné dodržet následující pokyny:

 • Zaregistrovat subjekt (původce/oprávněná osoba), za který je hlášení podáváno, v systému ISPOP – mít přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo).
 • Je nutné mít vyplněna všechna povinná pole (červeně orámovaná).
 • Údaje na Listu č. 1 musí odpovídat údajům uvedeným v číselníku RES, který je platný k 31. 12. 2018. POZOR! Údaje IČO a IČZÚJ uváděné u subjektu (původce/oprávněná osoba/partner) je nutné do hlášení uvádět s platností k 31. 12. 2018 dle číselníku RES. Tyto údaje jsou při on-line kontrole a při odeslání formuláře kontrolovány s údaji v číselníku RES. V případě neshody s RES nebude hlášení odesláno/úspěšně systémem přijato.
 • Po stisknutí tlačítka „On-line kontrola“ se musí objevit „On-line kontrola proběhla v pořádku.“ nebo může být uveden výsledek typu: „Upozornění (nezabraňující podání hlášení)“.
 • Po stisknutí tlačítka „On-line kontrola“ se nesmí objevit „Validační chyby“. Pokud se „Validační chyby“ objeví, není možné hlášení do systému odeslat = nebude zpracováno. Validační chyby se musí před odesláním do systému opravit.

8. Typy chyb

Při on-line kontrole (stiskem tlačítka „On-line kontrola“) se nejprve kontrolují povinně vyplňovaná pole. V případě, kdy jsou povinná pole vyplněna, probíhá tzv. validační kontrola s následujícím výsledkem:

 • Validační chyby (zabraňují podání hlášení – hlášení nemůže být odesláno; systém hlášení vyhodnotí jako nezpracovatelné) – pro úspěšné odeslání hlášení musí být chyby opraveny.
 • Upozornění (nezabraňuje podání hlášení – jedná se pouze o tzv. kontrolní dotaz).
 • Informace (nezabraňují podání hlášení – jedná se pouze o informaci pro ohlašovatele).

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • ISPOP 2019: Změny v ohlašování - aplikace ISPOP, IRZ, SPE, odpady, SEPNO, obaly, voda ...

  Změny v ohlašovacím portálu ISPOP: nové funkcionality, změny v ISPOP po novele zákona č. 25/2008 Sb. Ohlašování odpadů, IRZ, vody a dalších agend přes ISPOP. Podrobně souhrnná provozní evidence - návod na ohlašování a aktuální změny legislativy ovzduší. Aktuální praktické informace k plnění ohlašovacích povinností. Kontroly v hlášení odpadů. SEPNO - systém evidence přepravy nebezpečných odpadů.

 • ODPADY: aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi

  Povinnosti subjektů v oblasti odpadového hospodářství. Novely zákona o odpadech včetně prováděcích předpisů a jejich dopady do podnikové praxe. Změny v evidenci přepravy NO, novely vyhlášky 294/2005, 383/2001 a další. Chystané změny legislativy.

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO, CD Příručka pro oblast ŽPa kniha Povinnosti firem).

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOa kniha Povinnosti firem).

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

  Čtyřdenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: on-line aplikace Průvodce PE, aplikace ILNO a značení odpadů, kniha Povinnosti firem, CD Příručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP; ISPOP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.