Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

448/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

04. leden 2018

Předmět úpravy:

Novela byla přijata z důvodu povinné transpozice směrnice Komise (EU) 2015/1787 ze dne 6. října 2015, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě. V souladu s článkem 2 této směrnice je povinností všech členských států Evropské unie provést její transpozici nejpozději v termínu do 27. října 2017.

Znění novely je transpoziční, způsob provedené transpozice však zohledňuje i stávající problémy s kvalitou dodávané pitné vody v České republice. Praxe ukázala, že provádění kontroly kvality vody až u spotřebitele nelze považovat za dostatečně preventivní a kontrolu je nutné provádět již v průběhu výroby a distribuce pitné vody. Některé části směrnice Komise (EU) 2015/1787 byly transponovány novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Jedná se především o zpracování tzv. monitorovacího programu, dále byla zákonem o ochraně veřejného zdraví uložena provozovatelům vodovodů pro veřejnou potřebu povinnost zpracovat posouzení rizik s tím, že komplexnost posouzení rizik bude diferencována podle složitosti systému zásobování. Konkrétní požadavky na analytické metody, metody techniky odběru vzorků a minimálního rozsahu sledování kvality vody budou transponovány částečně novelou vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, a částečně předloženou novelou vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Změnami přílohy č. 9 dochází k provázanosti vyhlášky č. 252/2004 Sb. a vyhlášky č. 428/2001 Sb. Dále je v rámci novely vyhlášky č. 428/2001 Sb. upraveno například doplnění některých pojmů nebo zohlednění výsledků rizikové analýzy nejen ve vykazování v provozním deníku, ale také při určení míst odběru vzorků, četnosti a rozsahu rozboru vody. V rámci novely vyhlášky je dále upřesněn obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací a jsou podrobněji popsána pravidla pro jeho zpracování. Novela vyhlášky reaguje nejen na změny zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 252/2004 Sb., ale také například na změnu nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, a dále vychází z poznatků z praxe.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.