Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

V této části H uvádíme další související povinnosti v oblasti podnikové ekologie a ochrany ŽP.

První část – podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energiemi - se zabývá opatřeními pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnostmi fyzických a právnických osob při nakládání s energií.

Druhá část (podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí) upravuje posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen "posuzování vlivů na životní prostředí") a postup fyzických osob, právnických osob, správních orgánů a územních samosprávných celků (obcí a krajů) při tomto posuzování.

Třetí část (podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny) se zabývá udržením a obnovou přírodní rovnováhy v krajině, konkrétně se zabýváme problematikou kácení dřevin.

Čtvrtá část (podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a dohody ADR) upravuje silniční dopravu nebezpečných věcí se zaměřením na povinnost ustanovit bezpečnostního poradce ADR. Pozor, ADR se rozhodně netýká jen přepravců!

Přehled hlavních předpisů v jednotlivých oblastech:

Oblast první: hospodaření s energiemi

 • 63/2002 Sb. Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů
 • 193/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu
 • 194/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
 • 441/2012 Sb. Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
 • 232/2015 Sb. Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci
 • 319/2019 Sb. Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie
 • 264/2020 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov
 • 140/2021 Sb. Vyhláška o energetickém auditu
 • 141/2021 Sb. Vyhláška o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie
 • 38/2022 Sb. Vyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání
 • 284/2022 Sb. Vyhláška o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání
 • 280/2023 Sb. Vyhláška o podmínkách výkonu činností energetických specialistů

Oblast druhá: posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

 • 100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
 • 353/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení
 • 453/2017 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí 

Oblast třetí: ochrana přírody a krajiny

 • 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
 • 395/1992 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.
 • 189/2013 Sb. Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 

Oblast čtvrtá: přeprava nebezpečných věcí (ADR)

 • 111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
 • 478/2000 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě
 • Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR)

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.