Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Co přinese ISPOP v roce 2013

21. prosinec 2012

Tvůrci systému se museli vypořádat i s nárůstem počtu povinných subjektů vsouvislosti s nabíhající účinností přechodných ustanovení zákona č. 25/2008 Sb.,o ISPOP a IRZ. Poptávka po uživatelské podpoře tak enormně vzrůstala.

V loňském roce uživatelé ISPOP nalezli ve svých účtech novou sadu formulářů acelou řadu dalších funkcionalit, které usnadnily správu jejich elektronickéhoúčtu. Systém poskytl u převážné většiny ohlašovacích povinností předvyplněnéformuláře z roku 2011, a ohlašovatelé tudíž pouze aktualizovali proměnná data.Ukázalo se, že zásadní výhody ISPOP pro ohlašovatele se projevují při opakovanémohlašování (viz tab).

Nedílnou součástí ohlašovací kampaně byla i provozní podpora poskytovanáexterním callcentrem a interním helpdeskem, který se zejména z pohledu novýchohlašovatelů ukázal jako velmi užitečný. Písemná odpověď s postupem řešeníproblému byla považována uživateli za praktičtější než telefonický návod. Jetřeba podotknout, že CENIA poskytovala ohlašovatelům pomoc nad rámec povinnostíplynoucích ze zákona.

NOVINKY V TOMTO ROCE

Hlavní novinkou bude napojení ISPOP na Informační systém základních registrů(ISZR). V praxi to znamená, že z ohlašovacích formulářů budou vypuštěnyreferenční údaje o ohlašovateli s výjimkou tzv. identifikátoru (IČ pro právnickéosoby a fyzické osoby podnikající, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasuu fyzických osob), resp. jejich vyplnění nebude povinné.

Registrace nových subjektů do systému ISPOP bude probíhat pouze na základěuvedení IČ nebo čísla občanského průkazu či cestovního pasu. Po spuštění novéverze aplikace ISPOP (3. 12. 2012) je možno provést registraci prostřednictvímnového registračního formuláře, který je k dispozici na webu ISPOP v sekci "Chcipodat hlášení". V praxi to znamená opět úsporu času a optimalizaci celéhoprocesu, protože nebude nutno vyplňovat všechny povinné údaje o subjektu. ISPOPnapojením na ISZR sníží uživatelům už tak minimální administrativní zátěž.

Navzdory úsporným opatřením, která postihla celý resort životního prostředí,nabídne CENIA ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ohlašovatelůmpodporu. Kromě pravidelně aktualizovaných webových stránek www.ispop.cz, zdeumístěných podrobných manuálů pro všechny skupiny uživatelů a nově připravenýchnávodných videosekvencí bude její těžiště spočívat především na elektronickémhelpdesku EnviHELP https://helpdesk.cenia.cz. EnviHELPdisponuje rozsáhlou znalostní bází z oblasti ISPOP, kam byly zapracoványodpovědi na nejčastěji kladené dotazy a popisy řešení problémů sesbíraných zaminulé dvě ohlašovací kampaně.

PODPORA OHLAŠOVATELŮM

Jak již bylo zmíněno, agentura CENIA v roce 2012 poskytovala ohlašovatelůmpodporu nad rámec zákonných povinností a dlužno podotknout i nad rámec svýchfinančních možností. Proto v roce 2013 nebude spuštěno externí callcentrum aprovozní podporu je třeba aktivně hledat na webových stránkách ISPOP www.ispop.cz.Konkrétní dotazy lze klást písemně prostřednictvím helpdesku EnviHELP https://helpdesk.cenia.cz. CENIA rovněžorganizuje instruktážní semináře na krajských úřadech. Jestli ani tato podporanebude ohlašovatelům vyhovovat, pak nezbývá než v komerčním prostoru naléztsubjekty či organizace, které povinná hlášení zpracují na stejné bázi, jakopracují např. daňoví poradci.

Eva Branišová
tisková mluvčí, CENIA, česká informační agentura životníhoprostředí

Elektronický helpdesk EnviHELP: https://helpdesk.cenia.cz

CO JE ISPOP

Integrovaný systém ohlašovacích povinností (ISPOP) je v resortu životníhoprostředí jedním z příspěvků k zavádění tzv. e-Governmentu v České republice.Shromažďuje údaje o vlivu činnosti ekonomických subjektů na životní prostředí.Zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), provoz zajišťuje CENIA,česká informační agentura životního prostředí.

Systém je vyvíjen v rámci projektu CISAŽP - Celostátní informační systém prosběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí.

ZÁSADNÍ KROKY V PROCESU OHLAŠOVÁNÍ

Vzhledem k tomu, že ohlašovací období má svůj pevný časově omezený rámec, dáse předpokládat, že po úspěšném splnění svých povinnosti ohlašovatelé rádi svéznalosti týkající se fungování ISPOP odloží ad acta. Proto je na místěpřipomenout hlavní body struktury systému ISPOP a jednotlivé kroky nutné kesprávnému splnění ohlašovacích povinností.

Registrace v systému ISPOP se váže k subjektu jako celku,bez ohledu na typ ohlašovací povinnosti (jedna registrace subjektu umožňujeohlašovat všechny agendy, které je subjekt povinný ohlašovat). Pokud ještěnejsou uživatelé v ISPOP registrováni, použijí registrační formulář, který je kdispozici na www.ispop.cz, včetně návodu na jeho vyplnění.Pro odeslání lze využít tlačítka "Odeslat online" do ISPOP. Další možností jezaslání registračního formuláře jako přílohy do datové schránky ISPOP ID (MŽP):5eav8r4. Dokument je třeba autorizovat.

Autorizace registračního formuláře:

 • elektronický podpis přímo ve formuláři,
 • nebo zaslání datovou schránkou ID (MŽP): 5eav8r4,
 • nebo zaslání vytištěné a podepsané listinné verze "Potvrzení údajůodeslaných elektronicky do ISPOP" (žadatel dostanepotvrzení na e-mail, kterýuvedl v registračním formuláři) poštou doporučeně na adresu CENIA, Vršovická 65,100 10 Praha 10.

Na základě autorizace jsou vygenerovány přístupové údaje aodeslány opět na e-mail uvedený žadatelem v registračním formuláři.

Podání hlášení: Je možné až po obdržení přístupových údajůdo ISPOP. PDF formuláře pro tvorbu hlášení jsou k dispozici pouze registrovanýmuživatelům. Vyplněná hlášení se odesílají:

 • elektronicky pomocí tlačítka "Odeslat on-line do ISPOP",
 • nebo jako příloha datovou schránkou ID (MŽP): 5eav8r4 ,
 • ISPOP nepřijme hlášení v podobě naskenovaných dokumentů.

Autorizace hlášení:

 • elektronický podpis přímo ve formuláři,
 • nebo zaslání datovou schránkou ID (MŽP): 5eav8r4,
 • nebo zaslání podepsané listinné verze "Potvrzení údajů odeslanýchelektronicky do ISPOP" (žadatel dostane Potvrzení na e-mail, který uvedl vregistračním formuláři) poštou doporučeně na adresu CENIA, Vršovická 65, 100 10Praha 10.

V roce 2013 se budou prostřednictvím ISPOP plnit ohlašovací povinnosti dlezákona:

 • č. 25/2008 Sb., o ISPOP a IRZ,
 • č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - provozovatelé všech středních, velkýcha zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší,
 • č. 254/2001 Sb., o vodách - vyjma příloh 1-4 vyhl. č. 431/2001 Sb.,
 • č. 477/2001 Sb., o obalech - vyjma povinných osob, které jsou zapojeny dokolektivních systémů sběru obalů (EKO-KOM),
 • č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Pro vybrané ohlašovací povinnosti budou v účtech registrovaných uživatelů kdispozici nové interaktivní PDF formuláře:

 • F_ODP_PROD Hlášení o produkci a nakládání s odpady
 • F_ODP_PROD_AV Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, oprodukci a nakládání s odpady
 • F_ODP_PROD_EL Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadůvč. hlášení o produkci a nakládání s odpady
 • F_ODP_ZAR Zařízení na využívání a odstraňování odpadů
 • F_ODP_SKL Skládky odpadů
 • F_ODP_DO Dopravce odpadů

Prostřednictvím ISPOP se nehlásí (dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb.):

 • příloha č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - shromažďovací místa nebezpečnýchodpadů a sběrová místa a sklady odpadů (sběrné dvory),
 • příloha č. 3 vyhlášky č. 352/2008 Sb. - potvrzení o převzetí autovraku dozařízení ke sběru autovraků. Toto potvrzení vydává provozovatel zařízení kesběru autovraků přímo osobě předávající vozidlo. Potvrzení je třeba přiložit kžádosti o trvalé vyřazení vozidla na příslušný úřad,
 • příloha č. 3 vyhlášky č. 170/2010 Sb. - Roční zpráva o plnění povinnostízpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů.

STATISTIKA ISPOP 2012

Celkový počet přijatých dokumentů 161 931

z toho registrací 23 158

z toho hlášení 138 773

z toho validních hlášení 120 891

z toho hlášení za agendu odpady 77 945

Celkový počet registrovaných subjektů (2010-2012) 45 218

Počet nově registrovaných subjektů (2012) 18 893

PŘEHLED OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ PRO OBLAST ODPADŮ

Formulář/Název/Právní předpisTermín/Ohlašovatel
F_ODPRZ_ELRoční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení aodděleného sběru elektroodpadu§ 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 431. 3. 2013/MŽP
F_ODPRZ_ZPETODBRoční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulýkalendářní rok§ 20 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 1931. 3. 2013/MŽP
F_ODP_PCBEvidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst.(8) zákona o odpadech, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle § 27 odst.(7) zákona o odpadech§ 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2od 1. 1. 2013 (ihned po změně)/CENIA
F_OBL_RVHlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajůz této evidencevyhl. č. 641/2004 Sb.15. 2. 2013/CENIA
F_ODP_PRODHlášení o produkci a nakládání s odpady§ 21 a § 22 vyhl. č.383/2001 Sb. - příloha č. 2015. 2. 2013/ORP
F_ODP_PROD_AVHlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, oprodukci a nakládání s odpady§ 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 415. 2. 2013/ORP
F_ODP_PROD_ELHlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadůvč. hlášení o produkci a nakládání s odpady§ 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - přílohač. 815. 2. 2013
F_ODP_ZARZařízení na využívání a odstraňování odpadů § 23 odst. (1) vyhl. č.383/2001 Sb. - příloha č. 22od 1. 1. 2013 (do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu)/ORP
F_ODP_SKLSkládky odpadů§ 23 odst. (2) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č.23od 1. 1. 2013 (do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu)/ORP
F_ODP_DODopravce odpadů§ 23 odst. (3) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č.27od 1. 1. 2013 (do 2 měsíců od zahájení nebo ukončeníprovozu)/ORP

Autoři: EvaBranišová

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.