Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek

Změny evropské legislativy v oblasti chemických látek.

04. prosinec 2021

Změny v legislativě chemických látek

Seminář o změnách v povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu. REACH – základní pojmy, určení rolí v distributorském řetězci pro oznamování a označování. Nově omezené látky. CLP – základní pojmy, nebezpečné směsi, označování. Ohlašovací povinnost pro směsi – novela přílohy VIII CLP. UFI kódy. Evropský systém kategorizace výrobků. Databáze SCIP. Nový formát bezpečnostního listu. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

REACH – ukončení hodnocení fenolu; CLP – kritéria ekoznačky EU pro kosmetické přípravky; změny příloh, které se týkají klasifikace látek používaných vkosmetických přípravcích; biocidy – nařízení o schválení látky karbendazim jako účinné látky, odložení skončení platnosti kreosotu jako účinné látky; ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU interiérovým a exteriérovým barvám a lakům.

Na stránkách EUR LEX bylo zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují:

Nařízení REACH

CLP

 • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1962 ze dne 12. srpna 2021, kterým se opravuje příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
  Oprava signálního slova:
  Kód signálního slova „Dgr“, který je zaznamenán v sedmém sloupci „Kódy výstražných symbolů a signálních slov“ v tabulce 3 části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 u látek pentakalium-2,2’,2’’,2’’’,2’’’’-(ethan-1,2-diylnitril)pentaacetát, {[(karboxymethyl)imino]bis(ethylennitrilo)}tetraoctová kyselina a pentanatrium-[(karboxylatomethyl)iminobis (ethylennitril)tetraacetát], se nahrazuje kódem signálního slova „Wng“
 • Rozhodnutí Komise (EU) 2021/1870 ze dne 22. října 2021, kterým se stanoví kritéria ekoznačky EU pro kosmetické přípravky a přípravky pro péči o zvířata (oznámeno pod číslem C(2021) 7500) (Text s významem pro EHP)
  C/2021/7500
  Kritéria ekoznačky EU pro udělování ekoznačky EU kosmetickým přípravkům
  Mimo jiné definuje:

Tabulka 4

Omezené třídy a kategorie nebezpečnosti a kódy standardních vět o nebezpečnosti

Akutní toxicita
Kategorie 1 a 2Kategorie 3
H300 Při požití může způsobit smrt.H301 Toxický při požití.
H310 Při styku s kůží může způsobit smrt.H311 Toxický při styku s kůží.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.H331 Toxický při vdechování.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.EUH070 Toxický při styku s očima.
Toxicita pro specifické cílové orgány
Kategorie 1Kategorie 2
H370 Způsobuje poškození orgánů.H371 Může způsobit poškození orgánů.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Senzibilizace dýchacích cest a kůže ((*1))
Kategorie 1AKategorie 1B
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
Nebezpečnost pro vodní prostředí
Kategorie 1 a 2Kategorie 3 a 4
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost pro ozonovou vrstvu
H420 Poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí tím, že ničí ozon ve svrchních vrstvách atmosféry

Tabulka 6

Vyloučené třídy a kategorie nebezpečnosti a kódy standardních vět o nebezpečnosti

Karcinogenní, mutagenní nebo toxická pro reprodukci
Kategorie 1A a 1BKategorie 2
H340 Může vyvolat genetické poškození.H341 Podezření na genetické poškození.
H350 Může vyvolat rakovinu.H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H350i Může vyvolat rakovinu při vdechování.
H360F Může poškodit reprodukční schopnost.H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti.
H360D Může poškodit plod v těle matky.H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H360FD Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky.H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky.
H360Fd Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky.H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H360Df Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti.

a definované odchylky jako např. pro Oxid titaničitý (nanoforma) pro neoplachové přípravky na ochranu proti slunečnímu záření.

 • Nařízení Komise (EU) 2021/1902 ze dne 29. října 2021, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokud jde o používání některých látek klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci v kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)
  C/2021/7688
  Změny příloh.
 • Nařízení Komise (EU) 2021/850 ze dne 26. května 2021, kterým se mění a opravuje příloha II a kterým se mění přílohy III, IV a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)
  C/2021/3497
  Upravuje např. obsah TiO2 pro kosmetické výrobky.

Biocidy

 • Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2020 o návrhu prováděcího nařízení Komise, kterým se schvaluje karbendazim jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typů přípravků 7 a 10 (D069099/01 – 2020/2852(RSP))
  EUR-Lex - 52020IP0326 - CS - EUR-Lex (europa.eu)
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1839 ze dne 15. října 2021, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení kreosotu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 (Text s významem pro EHP)
  C/2021/7348
  Datum skončení platnosti schválení kreosotu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 se odkládá na 31. října 2022.

Ostatní

 • ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1871 ze dne 22. října 2021, kterým se mění rozhodnutí 2014/312/EU, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU interiérovým a exteriérovým barvám a lakům (oznámeno pod číslem C(2021)7514)
  Hlavní změny se týkají:
  „1. Konzervanty přidávané do barviv, pojidel a konečného výrobku: mezní hodnota 2-methyl-2H-isothiazol-3on: 0 ,0015 %, mezní hodnota 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on: 0,0500 % (do 28. února 2022); 0,0015 % (od 1. března 2022)“;
  2) úprava obsahu TiO2 a TMP (trimethylolpropan) pro výjimky pro udělení ekoznačky a dalších pigmentů...
 • Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) – Oznámení o volném pracovním místě výkonného ředitele (dočasný zaměstnanec – platová třída AD 14) COM/2021/20069
  PUB/2021/740
  Pro vyžádání dalších informací a/nebo v případě technických problémů zašlete e-mail na adresu: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu
  Datum uzávěrky
  Datum uzávěrky registrací je 19. listopadu 2021, 12:00 (poledne) bruselského času. Poté již registrace nebude možná.

Ing. Radka Vokurková, Consulteco s.r.o.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Změny v legislativě chemických látek

  Seminář o změnách v povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu. ČIŽP: REACH – základní pojmy, určení rolí v distributorském řetězci pro oznamování a označování. Nově omezené látky. CLP – základní pojmy, nebezpečné směsi, označování. Ohlašovací povinnost pro směsi – novela přílohy VIII CLP. UFI kódy. Evropský systém kategorizace výrobků. Databáze SCIP. Nový formát bezpečnostního listu.

Autor: Ing. Radka Vokurková, Consulteco s.r.o./Verlag Dashofer

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.