Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Co s autovrakem, který hyzdí obec?

Autovraky podléhají povinnosti zpětného odběru. Co však dělat v případě, že o možnost odevzdání autovraku k ekologické likvidaci jeho majitel nedbá a pouze ho odstaví na ulici, v horším případě přímo na hranici vašeho pozemku?

27. únor 2011

Především je třeba rozlišit, zda se vozidlo nachází na pozemní komunikaci nebo je umístěno mimo ni. V prvním případě vychází zjišťování a odstraňování autovraků z platného znění zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Podle jeho § 19 je na dálnicích, silnicích a místních komunikacích mj. zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno registrační značkou, nebo je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu.

POVINNOSTI VLASTNÍKA KOMUNIKACE

Je-li autovrak umístěn na pozemní komunikaci, oficiálně tuto skutečnost oznamte jejímu vlastníkovi (v případě obce je to příslušný obecní úřad). Na oznámení o výskytu vraku má příslušná instituce povinnost provést místní šetření ve věci zjištění technického stavu vozidla, a to přímo na místě jeho výskytu. Pokud je vozidlo vyhodnoceno jako autovrak, bude na jeho okno vylepena výzva majiteli, aby uvedl vozidlo do náležitého technického stavu, nebo je v zákonné dvouměsíční lhůtě z komunikace odstranil. Převezme-li majitel výzvu a ve lhůtě dvou měsíců neuvede vozidlo do náležitého stavu, bude odtaženo a zlikvidováno na náklady vlastníka komunikace, který pak na vlastníkovi vozidla uplatní náhradu nákladů.

POŘÁDEK SI UDĚLÁ OBEC

Jestliže se autovrak nenachází na pozemní komunikaci, lze využít platného znění zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., který definuje autovrak jako odpad podle § 3. Odpad je přitom definován jako každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Dále má osoba povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.

Na autovrak, který je umístěn na pozemku, tedy pohlížíme jako na odpad. Podle § 37 (Povinnosti při nakládání s autovraky) je vlastník vraku povinen se ho zbavit předáním pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. Na základě odstavce 2 je do doby předání vlastník povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí, ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny.

Pokud majitel umístil vysloužilé vozidlo na pozemek, který mu nepatří, a vozidlo dále nepoužívá, pak je zřejmé, že nedodržel povinnosti uvedené v zákoně o odpadech, zejména ve zmiňovaném § 37. Vozidlo, umístěné v rozporu s odstavcem 2 (je označováno jako »opuštěné vozidlo«), přemístí obecní úřad bezodkladně na náklady jeho vlastníka na vybrané parkoviště. Informaci o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště zveřejní obecní úřad na své úřední desce. O umístění vozidla písemně informuje jeho vlastníka, pokud je ho možné identifikovat.

Vlastník musí vozidlo z vybraného parkoviště odvézt do dvou měsíců od oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že vozidlo je autovrak, a obecní úřad je odevzdá oprávněné osobě k odstranění. Náklady spojené s tímto postupem je povinen obci uhradit poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel.

Zpracováno s využitím webových stránek www.bezvraku.cz.

Autor/ři: /sm

Zdroj: odpady.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.