Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

SEPNO - ohlašování přepravy kalů od 1.1.2023

Jak je to s ohlašováním kalů přes SEPNO od 2023? K 31.12.2022 skončila výjimka, kdy byly všechny kaly považováné za upravené (a tedy bez nutnosti SEPNO a označování).

20. únor 2023

Podrobný podnikový ekolog (5-denní kurz)

Kurz: Podrobný 5-ti denní pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: on-line aplikace Průvodce PE, aplikace ILNO a značení odpadů, kniha Povinnosti firem, CD Příručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis.

Úplné znění

Nakládání s kaly upravuje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech").

Ustanovení § 67 zákona o odpadech se vztahuje na všechny kaly, bez ohledu na jejich další zpracování nebo použití. Za kal se podle § 67 zákona o odpadech považuje

  1. kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody nebo odpadní vody z domácností,
  2. kal ze septiků sloužících k čištění odpadních vod z domácností před jejich vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních, a
  3. kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících odpadní vody a materiály, které svými vlastnostmi odpovídají odpadním vodám a materiálům podle bodu 1.

Dále se v § 67 zákona o odpadech vymezuje pojem „upravený kal". Upravený kal je takový kal, který prošel procesem tzv. hygienizace a byl pro něj vypracován program použití kalů. Dále je upraveným kalem i kal, který splňuje mikrobiologická kritéria nastavená ve vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb.
Ustanovení § 67 odst. 2 zákona o odpadech, které stanoví požadavky na neupravený kal se vztahuje na všechny neupravené kaly bez ohledu na způsob nakládání s nimi. Platí tedy, že osoby zúčastněné na přepravě neupraveného kalu (bez ohledu na způsob dalšího nakládání s ním) musí splnit povinnosti podle § 78 a 79, jako kdyby se jednalo o nebezpečný odpad. Jedná se zejména o povinnost ohlášení přepravy (přes SEPNO), potřebnou dokumentaci, nejvyšší dobu trvání přepravy, označení atd.

Od 1. ledna 2023 nicméně nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady provedená vyhláškou č. 445/2022 Sb., která podrobnosti ve vztahu ke kalům upravila nově.

Podle znění § 57 odst. 4 platného od 1. ledna 2023 se všechny technologie, které produkují kaly kategorie I nebo kategorie II v tabulce č. 38.1 v příloze č. 38 považují za ověřené. Jedná se o náhradu přechodného ustanovení v § 81 odst. 6 vyhlášky, které platilo pouze do konce roku 2022. V případě § 57 odst. 4 vyhlášky se však fikce ověření technologií z hlediska účinnosti hygienizace nastavila na dobu neurčitou.

Dále byl v rámci novely vyhlášky č. 273/2021 Sb. upraven § 61, který upravuje mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v upravených kalech a mikrobiologická kritéria pro použití upravených kalů na zemědělské půdě.
Ustanovení § 61 odst. 1 tak nově od 1. ledna 2023 stanoví, že za upravené se považují kaly, které splňují mikrobiologická kritéria stanovená pro kal kategorie I nebo II v tabulce č. 38.1 v příloze č. 38 k této vyhlášce.

Z uvedeného tedy vyplývá, že povinnost ohlášení přepravy kalu do SEPNO se odvíjí od skutečnosti, zda je kal na základě zákona o odpadech a na základě vyhlášky č. 273/2021 Sb. považován za upravený nebo neupravený.
Vyloučení povinnosti ohlašování přepravy kalů do SEPNO se tedy týká pouze upravených kalů (tj. zjednodušeně kalů, pro které je k dispozici rozbor prokazující splnění stanovených kritérií).

Výjimka – nakládání s kalem podle vodního zákona

V případě, že se s kalem nakládá jako s odpadními vodami v režimu vodního zákona (například - převoz kalu z ČOV na velkou čistírnu), povinnost ohlašování do SEPNO se neaplikuje.

K tomu lze použít sdělení MŽP:

Oba dokumenty shodně uvádějí, že při nakládání podle vodního zákona se na kaly zákon o odpadech nepoužije. Tedy např. žádné SEPNO a označení pro převoz kalu z ČOV na velkou čistírnu s kalovou koncovkou v režimu zákona o vodách.

 

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, Envigroup

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.