Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Dne 30. 9. 2022 poslalo MŽP do připomínkového řízení novelu vyhlášky č. 273/2021 Sb. Cílem je zabránit nepřiměřeným dopadům na povinné osoby, protože některé povinnosti od ledna 2023 by měly velmi významné ekonomické dopady pro průmyslové podniky a obce.

03. listopad 2022

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, nový ISPOP, aktuální změny legislativy odpadů

Online seminář: Nový ISPOP. Evidence a ohlašování odpadů. Nový zákon o odpadech a prováděcí předpisy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Návrh novely zejména obsahuje:

  • úpravu podmínek zákazu skládkování nebezpečných odpadů s ohledem na kapacitní možnosti zařízení v České republice (přechodně do roku 2028) 
  • posun přechodného období pro přechod na nová pravidla pro vedení odpadové evidence a podávání hlášení o produkci a nakládání s odpady (do konce roku 2024, aby byly povinné osoby schopny přizpůsobit své elektronické systémy)
  • zmírnění podmínek pro upravené kaly a pro jejich aplikaci na zemědělskou půdu v návaznosti na studii Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského z roku 2021
  • vyjasnění přechodných pravidel pro přechod odpad/neodpad u recyklovaných stavebních a demoličních odpadů
  • opravu limitní hodnoty obsahu benzo(a)pyrenu a celkového obsahu polyaromatických uhlovodíků v odpadech pro zasypávání

Novela vyhlášky - novela vyhlášky 

Plné znění novely vyhlášky - plné znění 

Odůvodnění - oduvodnění 

Předkládací zpráva - předkladací zpráva 

Úprava podmínek zákazu skládkování nebezpečných odpadů s ohledem na kapacitní možnosti zařízení v České republice

Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb. (dále také jen „vyhláška“), vymezuje v návaznosti na § 14 odst. 2 v příloze č. 4 bodě C seznam nebezpečných odpadů, které nesmí být ukládány na skládku odpadů, protože je technicky možné je zpracovat ve spalovnách nebezpečného odpadu nebo v zařízeních pro materiálové nebo energetické využití odpadu provozovaných na území České republiky. Vymezení tohoto seznamu nebezpečných odpadů je přechodným ustanovením v § 79 odst. 6 vyhlášky odloženo do konce roku 2022.

Pro všechny produkované nebezpečné odpady vymezené v seznamu neexistuje v České republice dostatečná zpracovatelská kapacita zejména v podobě spaloven nebezpečného odpadu. Dostatečná kapacita neexistuje ani v ostatních státech, případně některé státy zcela zakazují dovoz nebezpečných odpadů k odstranění. Návrh proto doplňuje základní text § 14 odst. 2 vyhlášky tak, aby byla v případě výjimky ze zákazu ukládání na skládky zohledněna kromě čistě technologických možností také kapacita zařízení provozovaných na území České republiky, která je svého druhu také technickým omezením možnosti tyto odpady zpracovat.

Tuto výjimku je vhodné nastavit pouze tak, aby došlo k jednoznačné podpoře výstavby kapacit pro tyto nebezpečné odpady. Kapacita zařízení má proto být jako výjimka zohledněna pouze do konce roku 2027. Pokud budou vybudovány nebo rozšířeny zpracovatelské kapacity před tímto datem, musí do nich začít původci vymezených odpadů tyto odpady předávat, jakmile budou zpracovatelské kapacity k dispozici. Platí také, že od roku 2028 budou muset původci těchto odpadů dostatečné kapacity pro zpracování vymezených odpadů zajistit a odpady do nich předávat.

Posun přechodného období pro přechod na nová pravidla pro vedení odpadové evidence a podávání hlášení o produkci a nakládání s odpady

Na konci roku 2022 má podle § 80 odst. 4 vyhlášky rovněž vypršet přechodné období pro adaptaci na nová pravidla pro vedení odpadové evidence a obsah ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady. Z informací od povinných osob je zřejmé, že s ohledem na nezbytné přizpůsobení elektronických systémů nebude větší část z nich schopna povinnosti od 1. ledna 2023 plnit. Vzhledem k tomu, že případné prodloužení přechodného období nemá zásadní dopad do možnosti kontroly, je vhodné přechodné období prodloužit.

Podmínky pro upravené kaly a pro jejich aplikaci na zemědělskou půdu

Vyhláška výrazným způsobem zpřísnila mikrobiologické limity, při jejichž splnění je možné kaly z čistíren odpadních vod používat na zemědělské půdě a zároveň je možné, je považovat za upravené ve smyslu § 67 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o odpadech“). Dne 31. prosince 2022 končí přechodné období podle ustanovení § 82 odst. 1 vyhlášky, během kterého je možné považovat za upravené rovněž kaly splňující mikrobiologická kritéria vymezená v tabulce č. 7.1 (limity pro kaly kategorie I) nebo tabulce č. 7.2 (limity pro kaly kategorie II) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 437/2016 Sb.

Výše uvedené zpřísnění mikrobiologických limitů bylo poprvé zavedeno již s účinností vyhlášky č. 437/2016 Sb., a to s ohledem na princip předběžné opatrnosti. V loňském roce byla dokončena studie Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ze které vyplývá, že ani kaly splňující limitní hodnotu pro kal kategorie II podle předchozích předpisů nepředstavují z hlediska mikrobiální kontaminace výrazné riziko pro životní prostředí ani lidské zdraví, pokud jsou u nich dodržována omezení pro jejich aplikaci, která právní úprava požaduje.

Předložený návrh proto doplňuje možnost používat dosavadní kaly kategorie II i po uplynutí přechodného období. Zároveň doplňuje omezení pro aplikaci kalu kategorie II, která doposud vyplývala pouze z odkazu přechodného ustanovení na předchozí právní úpravu. Návrh rovněž jednoznačně vyjasňuje, že kaly, které splnily stanovené mikrobiologické limity, se považují za upravené ve smyslu definice v zákoně o odpadech.

Vyjasnění přechodných pravidel pro přechod odpad neodpad u recyklovaných stavebních a demoličních odpadů

Vyhláška obsahuje v § 83 odst. 2 kritéria, při jejichž splnění mohou určité recyklované stavební a demoliční odpady přestat být odpadem ve smyslu § 9 odst. 1 zákona o odpadech, a to po přechodnou dobu do konce roku 2024. V současné době vznikají nejasnosti, zda se tato kritéria vztahují i na zeminy a recyklované přírodní kamenivo. Ustanovení sice zahrnuje vstupní odpad 17 05 04 Zemina a kamení, zároveň ale požaduje, aby se u výstupního materiálu jednalo o podrcený a tříděný materiál, přičemž drcení u zeminy s ohledem na její vlastnosti nepřichází v úvahu a v případě přírodního kameniva není nutné. Zároveň je nezbytné, aby se ustanovení na zeminy vztahovalo, protože jinak by dle současné právní úpravy nebylo možné (až do doby vydání samostatné vyhlášky s kritérii pro zeminy) recyklovat odpadní zeminy a přírodní kamenivo a nakládat s nimi mimo odpadový režim.

Návrh proto upřesňuje text přechodného ustanovení v § 83 odst. 2 vyhlášky tak, aby bylo zřejmé, že se vyhláška na zeminy a recyklované přírodní kamenivo vztahuje. V návaznosti se do seznamu vstupních odpadů doplňuje opomenutý druh odpadu 20 02 02 Zemina a kameny, kterým prochází sice menšina zeminy a kamení, přesto není důvod, aby zemina a kamení pod tímto katalogovým číslem nebyly zahrnuty. Oprava limitní hodnoty obsahu benzo(a)pyrenu a celkového obsahu polyaromatických uhlovodíků v odpadech pro zasypávání Vyhláška nastavila nové limity pro zasypávání. V případě limitů pro obsah benzo(a)pyrenu a celkového obsahu polyaromatických uhlovodíků došlo k chybě. Nastavená úroveň je nedosažitelná, v návrhu tedy dochází k opravě. Nová hodnota odpovídá předchozí úpravě v již zrušené vyhlášce č. 294/2005 Sb., s přidáním pouze původně zamýšleného zpřísnění, které se týká zasypávání v hloubce 1 metru od povrchu terénu, kde mohou využité odpady představovat největší riziko pro lidské zdraví.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

Autor: ČAOH

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.