Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Jak používat identifikační čísla provozoven (IČP)

Od 1. července 2016 platí nová povinnost v průběžné evidenci odpadů uvádět také IČZ a IČP. Podrobnosti k používání identifikačních čísel provozoven (IČP) řeší sdělení a metodický návod MŽP.

30. červen 2016

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává toto sdělení a metodický návod k zajištění jednotného používání identifikačních čísel provozoven.

Účelem metodického návodu k používání identifikačních čísel provozoven je v rámci evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech") jednoznačně identifikovat jednotlivé provozovny ohlašovatele i partnerských subjektů pro sledování toků odpadů.

Identifikační číslo provozovny (dále jen „IČP") slouží k identifikaci provozovny subjektu.

Identifikační číslo provozovny přiděluje provozovně příslušný živnostenský úřad podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění.

Pokud provozovna nemá přiděleno identifikační číslo provozovny, potom si subjekt může IČP sám zvolit, pak se jedná se o „interní IČP".

IČP ve smyslu zákona o odpadech slouží pro přesné označení adresy provozovny ohlašovatele nebo partnerského subjektu. 

Vyhledávání IČP:

Příslušné existující IČP je možno nalézt na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v Rejstříku živnostenského podnikání (dále jen „RŽP") (www.rzp.cz), který umožňuje vyhledání konkrétního podnikatelského subjektu se zobrazením jeho údajů z veřejné části Živnostenského rejstříku v souladu s § 60 odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění.

Základní pravidla pro vytvoření interního IČP:

 • Číslo může mít maximálně 12 znaků.
 • Číslo může obsahovat číslice i písmena.
 • Číslo provozovny se nesmí podobat číslu zařízení (IČZ), tedy nesmí začínat písmeny CZ.
 • Číslo provozovny nesmí být rovno 0, nesmí jít ani o řetězec tvořený nulami.
 • Za základ čísla lze vzít IČO subjektu a za ním doplnit číselnou řadu 1, 2, 3, 4, 5.....až na maximální počet 12 znaků IČP.

Návod pro používání IČP:

 • Pro účely zákona o odpadech je IČP nositelem informace o adrese provozovny (ne o činnosti).
 • Pokud má subjekt na jedné adrese více provozoven podle RŽP (dvě a více činností na stejné adrese) může použít libovolné IČP, tedy číslo přidělené k adrese provozovny.
 • Převzaté číslo z RŽP nebo jednou interně zvolené IČP nemůže být měněno v průběhu kalendářního roku.
 • IČP lze případně změnit od nového kalendářního roku (od 1. ledna).
 • Jednou zvolené IČP lze používat i nadále, i když bylo mezitím přiděleno IČP v RŽP.
 • IČP (z RŽP nebo zvolené) se používá pro identifikaci adresy provozovny při vystavování dokladů, v průběžné evidenci odpadů a ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady (jak v roli ohlašovatele, tak v roli partnerského subjektu).
 • Pro identifikaci provozovny v místě sídla se rovněž použije přidělené IČP z RŽP nebo zvolené interní číslo, s tím že platí základní pravidla pro vytvoření interního IČP.
 • Pro identifikaci zařízení k nakládání s odpady se používá pouze identifikační číslo zařízení (IČZ). Pokud původci na stejné adrese vzniká odpad a tento vznik odpadu nesouvisí s provozem zařízení, ke kterému je přiděleno IČZ, pak se v hlášení o produkci a nakládání s odpady původce identifikujte pomocí IČP.
 • V případě obce platí stejná pravidla jako u jiných subjektů. Pokud obec nedisponuje přiděleným IČP z RŽP, pak si zvolí interní číslo provozovny s tím, že platí základní pravidla pro vytvoření interního IČP.
 • Obec může podat hlášení o produkci a nakládání s odpady za „provozovnu v sídle", v tomto případě ale zvolené interní číslo provozovny nesmí být rovno 0.
 • Pokud je původce se svým odpadem zapojen do obecního systému sběru komunálních odpadů, pak v rámci evidence uvede jako partnera danou obec a její IČP z RŽP nebo její interní IČP. Pokud původce tyto odpady předává přímo do zařízení, které provozuje obec a toto zařízení má přiděleno IČZ, pak v rámci evidence uvede jako partnera IČZ tohoto zařízení.

1. Dodávka odpadu:

Dodavatel odpadu v souladu s přílohou č. 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 383/2001 Sb., v platném znění, je povinen poskytnout osobě oprávněné k provozování zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek písemnou informaci, ve které musí uvést mimo jiné identifikační číslo provozovny.
V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se identifikační číslo provozovny neuvádí, ale uvede kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu (čtyřmístný údaj).

2. Evidence a ohlašování:

Evident a ohlašovatel v souladu s § 21, § 22 a přílohou č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., v platném znění, jsou povinni v evidenci a hlášení o produkci a nakládání s odpady uvádět požadovaná identifikační čísla provozoven.

IČP identifikuje provozovnu, ve které odpad vzniká.

IČP se vyplňuje v případě hlášení za původce, kdy se uvede identifikační číslo provozovny přidělené živnostenským úřadem.
V případě vzniku odpadu mimo provozovnu (např. stavební činnost) se IČP neuvádí, ale vyplňuje se na místě identifikačního čísla provozovny kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem.

Pokud provozovna nemá přiděleno identifikační číslo provozovny a nejedná se o hlášení za činnost, vyplňuje se na místě identifikačního čísla provozovny interní číslo provozovny zvolené ohlašovatelem.

V případě převzetí odpadu se uvádí požadované údaje o provozovně partnera, v případě oprávněné osoby identifikační číslo zařízení - IČZ. V ostatních případech se uvádí identifikační číslo provozovny - IČP.

V případě převzetí odpadu, který vznikl mimo provozovnu, se v údajích o provozovně uvádí na místě identifikačního čísla provozovny kód příslušného ORP/SOP podle místa vzniku odpadu.

V případě převzetí odpadu nebo zpětně odebraného výrobku od nepodnikající fyzické osoby se IČP neuvádí, ale uvede název a IČZÚJ obce, ve které byl odpad vyprodukován nebo zpětně odebraný výrobek odevzdán.

3. Přeprava nebezpečných odpadů:

Odesílatel odpadu (ohlašovatel) v souladu s § 25 a přílohou č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb., v platném znění, je povinen při plnění ohlašovacích povinností při přepravě nebezpečných odpadů po území ČR v ohlašovacím listě uvádět identifikační číslo provozovny. Jedná se o IČP přidělené živnostenským úřadem. Pokud provozovna nemá přiděleno IČP, uvádí se interní číslo provozovny zvolené ohlašovatelem.

V případě nakládky mimo provozovnu (např. stavba) se na místě identifikačního čísla provozovny uvede kód ORP/ SOP z číselníku správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem.

V případě příjmu (vykládky) odpadu ne do zařízení, ale do provozovny se uvede IČP přidělené živnostenským úřadem. Pokud provozovna nemá přiděleno IČP uvede se zde interní číslo provozovny zvolené ohlašovatelem.

Přechodná ustanovení při používání IČP:

 • V souladu s čl. II odst. 4 vyhlášky č. 83/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., je dodavatel odpadu, který je původcem odpadu, povinen v rámci písemných informací o dodávce odpadu poskytovat osobě oprávněné k provozování zařízení k nakládání s odpady identifikační číslo provozovny od 1. května 2016.
 • V souladu s čl. II odst. 5 vyhlášky č. 83/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., jsou původci odpadů a oprávněné osoby povinni při vedení průběžné evidence a v ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady a při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů používat identifikační číslo provozovny u údajů o odpadech, které jsou předány a převzaty po 30. červnu 2016.

Platnost a účinnost sdělení a metodického návodu:

Toto sdělení a metodický návod nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vydání.
Zpracovala: Ing. Gabriela Bulková
Schválil: Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • ISPOP 2019: Změny v ohlašování - aplikace ISPOP, IRZ, SPE, odpady, SEPNO, obaly, voda ...

  Změny v ohlašovacím portálu ISPOP: nové funkcionality, změny v ISPOP po novele zákona č. 25/2008 Sb. Ohlašování odpadů, IRZ, vody a dalších agend přes ISPOP. Podrobně souhrnná provozní evidence - návod na ohlašování a aktuální změny legislativy ovzduší. Aktuální praktické informace k plnění ohlašovacích povinností. Kontroly v hlášení odpadů. SEPNO - systém evidence přepravy nebezpečných odpadů.

 • ODPADY: aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi

  Povinnosti subjektů v oblasti odpadového hospodářství. Novely zákona o odpadech včetně prováděcích předpisů a jejich dopady do podnikové praxe. Změny v evidenci přepravy NO, novely vyhlášky 294/2005, 383/2001 a další. Chystané změny legislativy.

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO, CD Příručka pro oblast ŽPa kniha Povinnosti firem).

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOa kniha Povinnosti firem).

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

  Čtyřdenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: on-line aplikace Průvodce PE, aplikace ILNO a značení odpadů, kniha Povinnosti firem, CD Příručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis.

Autor: MŽP; Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.