Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Zařazování odpadů podle Katalogu a podle kategorií

24. březen 2009

Odpady se zařazují pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, stanoveném ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. Prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu.

Při zařazování se postupuje podle odvětví, oboru nebo technologického procesu, v němž odpad vzniká. Nejdříve se vyhledá odpovídající skupina, uvnitř skupiny potom podskupina odpadu. V dané podskupině se vyhledá název druhu odpadu s příslušným katalogovým číslem. Uvnitř podskupiny je nutné volit určitější označení odpadu před obecným.

Pokud pro určitý odpad nelze v Katalogu odpadů nalézt odpovídající katalogové číslo odpadu ve skupinách 01 až 12 a 17 až 20, hledá se katalogové číslo pro daný odpad ve skupinách 13, 14 a 15 Katalogu odpadů.

Pokud se nenalezne žádné vhodné katalogové číslo ani ve skupinách 13, 14 a 15, hledá se katalogové číslo pro daný odpad ve skupině 16.

Pokud se nenalezne žádné vhodné katalogové číslo ani ve skupině 16, přidělí se danému odpadu katalogové číslo končící dvojčíslím 99 ze skupiny odpadů vyhledané postupem podle odstavce 1. V názvu se uvede technický nebo běžně užívaný název odpadu. Když původce nebo oprávněná osoba zařadí pod jedno katalogové číslo končící na dvojčíslí "99" více druhů odpadů, které se tudíž budou pro účely evidence odlišovat pouze názvem odpadu a nikoliv katalogovým číslem, musí být i tyto odpady soustřeďovány utříděně.

V případě, že se odpad skládá z více složek, které jsou v Katalogu odpadů uvedeny pod samostatnými katalogovými čísly, má přednost přiřazení k takovému druhu odpadu, který je z hlediska škodlivých účinků na člověka a na životní prostředí nejvíce nebezpečný. Odpady z autovraků se zařazují pod katalogová čísla v podskupině 16 01. Provozovatel zařízení ke sběru autovraků zařadí přijatý autovrak pod katalogové číslo 16 01 04*. Zpracovatel autovraků může autovrak zařazený pod katalogové číslo 16 01 04*, po odstranění všech nebezpečných látek a vyloučení nebezpečných vlastností, předat jinému zpracovateli autovraků pod katalogovým číslem 16 01 06.

SKUPINA ČÍSLO 20

Do skupiny 20 se zařadí odpady pouze v tom případě, jedná-li se o odpady komunální nebo o odpady charakteru komunálního odpadu vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (např. v kancelářích, školách). Odděleně sbíraný obalový odpad (včetně jeho směsí) se vždy zařazuje do podskupiny 15 01, nikoliv do podskupiny 20 01. Platí to i v případě, že byl tento odpad vytříděn z komunálního odpadu.

Odpadem podobným komunálnímu odpadu (KO) se rozumí odpad podobného složení jako KO, zařazený do skupiny odpadů 20 v Katalogu odpadů, vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (např. v úřadech, kancelářích).

Původce, který produkuje odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný KO z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, se může na základě písemné smlouvy s obcí v souladu s § 17 odst. 6 zákona zapojit do systému pro nakládání s KO zavedeného obcí. Pak je povinen tento odpad třídit a zařazovat podle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným obcí.

Původce se nemusí zapojit do systému zavedeného obcí pro nakládání s KO, i když produkuje odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný KO z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. V tom případě vytřídí z odpadu jeho nebezpečné a využitelné složky (druhy odpadů z podskupiny odpadů 20 01) a zbylou směs nevyužitelných druhů odpadů zařadí pod katalogové číslo samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad.

ZAŘAZOVÁNÍ DO KATEGORIE "NEBEZPEČNÝ"

Původce a oprávněná osoba jsou povinni zařadit odpad podle kategorie. Do kategorie nebezpečný je třeba zařadit odpad tehdy, pokud spadá do jednoho ze tří případů: je uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v Katalogu odpadů (příloha č. 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb), je smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným(uvedeno v příloze č. 5 zákona o odpadech), nebo je smíšen či znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů.

Má-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona, jsou původce a oprávněná osoba, která s odpadem nakládá, povinni zařadit tento odpad jako nebezpečný a nakládat s ním jako s nebezpečným, i když nesplňuje uvedené podmínky.

Směsný komunální odpad se nezařazuje do kategorie nebezpečný a původce a oprávněná osoba nejsou povinni s ním nakládat jako s nebezpečným, i když splňuje podmínky uvedené v předchozích odstavcích.

Nebezpečné odpady jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem - hvězdičkou *. Pokud jsou v Katalogu odpadů jednomu druhu odpadu přiřazena dvě katalogová čísla odpadu, z nichž jedno je označeno jako nebezpečný odpad a druhé nikoliv (tzv. zrcadlové položky), odpad se zařazuje do kategorie nebezpečný, splňuje-li podmínky pro zařazení do této skupiny.

Při zařazování odpadu do kategorií podle obsahu složek, které činí odpad nebezpečným (uvedené v příloze č. 5 zákona), se berou v úvahu pouze ty chemické látky a prvky, které jsou klasifikované jako nebezpečné podle zákona 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích. Složky uvedené v příloze č. 5 zákona činí odpad nebezpečným pro účely zařazování odpadu do kategorií pouze tehdy, pokud jejich obsah v odpadech způsobuje jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona.

Při evidenci se odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako odpady nebezpečné (*) označují "N", odpady zařazené jako odpady ostatní se označují "O". Tzv. zrcadlové položky se označují jako "O/N". Jde o odpady, kterým byla kategorie nebezpečný odpad přiřazena v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) nebo c) a § 6 odst. 2 zákona a nemají v Katalogu odpadů katalogové číslo označené hvězdičkou (*). Odpadům uvedeným v seznamu nebezpečných odpadů se vždy přiřazuje kategorie "N".

PROKAZOVÁNÍ NE-NEBEZPEČNOSTI

Původce nebo oprávněná osoba, která s odpadem nakládá, může předpokládat, že odpad nemá žádnou z nebezpečných vlastností, ačkoliv splňuje podmínky uvedené v § 6 odst. 1 písm. b) nebo c). Pak může požádat o hodnocení nebezpečných vlastností tohoto odpadu. Žádost musí obsahovat údaje stanovené v § 7 vyhlášky č. 376/2001 Sb.

Nebezpečné vlastnosti odpadu hodnotí pověřená osoba. Zjistí-li, že odpad žádnou nebezpečnou vlastnost nemá, vydá žadateli osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu. V opačném případě pověřená osoba písemně odůvodní, že odpad má jednu nebo více nebezpečných vlastností. Kopii tohoto osvědčení nebo sdělení zašle původce nebo oprávněná osoba České inspekci životního prostředí a krajskému úřadu příslušnému podle místa nakládání s odpadem.

V osvědčení se vedle hodnocení nebezpečných vlastností odpadu vždy uvádí druh a původ odpadu, na který se osvědčení vztahuje, a stanoví podmínky a dobu platnosti osvědčení. Tato doba nesmí být delší než 4 roky. Osvědčení pozbývá platnosti okamžitě, když u původce nebo oprávněné osoby dojde ke změně technologie nebo vstupní suroviny, která ovlivní složení odpadu nebo jeho vlastnosti.

Původce nebo oprávněná osoba, která získá toto osvědčení, nejsou povinni dodržovat režim stanovený pro nebezpečné odpady. Jsou však povinni ověřovat, zda odpad tyto nebezpečné vlastnosti nemá. Způsob a četnost ověřování stanoví pověřená osoba v osvědčení.

Ing. Zdeněk Fildán
Envi Group, s. r. o.

Původce odpadu a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů. V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, zařadí odpad MŽP na návrh příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Předpisy:

§ 5, § 16 odst. 1. písm a) zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

§ 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb. - vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

Původce odpadu a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do příslušné kategorie.

Předpisy:

§ 6, § 16 odst. 1 písm a) zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů § 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb. - vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.