Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nepleťme si pojmy - IRZ není ISPOP

07. červen 2010

Článek "Bariéra na cestě ke splnění zákonných povinností" (V. Šimek, Odpady, 4/2010) kriticky hodnotí fungování integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (tzv. ISPOP), který byl zřízen zákonem č. 25/2008 Sb.

Kritická zpětná vazba od uživatelů je pozitivní a důležitá pro další vývoj všech systémů a procesů, nicméně v rámci ní by nemělo docházet k záměně pojmů a k prezentaci nepřesných informací mimo kontext právní úpravy.

IRZ FUNGUJE UŽ ŠEST LET

Autor v několika pasážích (alespoň částečně) zaměňuje ISPOP s druhým systémem, a to s integrovaným registrem znečišťování (zkráceně "IRZ"). Pokud je v úvodu textu sděleno, že byl zahájen provoz ISPOP, pak následně se přechází k informaci, že "proti samotnému institutu povinnosti hlášení údajů do tzv. integrovaného registru znečišťování lze sotva něco namítat". Autor dále konstatuje, že "Systém provozuje stát a vkládané údaje existují ve formě hlášení podle příslušných složkových předpisů OŽP u jiných orgánů státu. Proč tedy stát nevytváří příslušné databáze IRZ prostřednictvím svých správních orgánů? Proč stát přenáší svou povinnost, tj. vytvoření a správu integrovaného registru znečišťování, na adresáty právních norem?"

Stát nepřenáší vytvoření a správu integrovaného registru znečišťování na adresáty právních norem. IRZ funguje v České republice již šest let (nejprve podle zákona č. 76/2002 Sb. a nyní podle zákona č. 25/2008 Sb.). Sbírají se do něho údaje o únicích a přenosech vybraných látek a o přenosech odpadů podle příslušných právních předpisů, nikoli hlášení podle tzv. složkových předpisů.

ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ

ISPOP je zjednodušeně řečeno systém, který slouží provozovatelům jako rozhraní pro předávání údajů podle různých právních předpisů různým institucím. V současnosti se prostřednictvím ISPOP předává zhruba 20 formulářů (včetně formuláře s údaji pro IRZ). Právními předpisy jsou dány formální a obsahové náležitosti formulářů, ale i nadále např. termín ohlašování.

Vazba mezi IRZ a ISPOP byla nejsilnější při plnění ohlašovacích povinností za rok 2009. V letošním roce totiž povinně využili ISPOP pouze ti provozovatelé, kteří plnili ohlašovací povinnost do IRZ. Prvním krokem při zjišťování, zda bude subjekt hlásit prostřednictvím ISPOP, bylo identifikovat ohlašovací povinnost vůči IRZ. Pokud povinnost ohlašovat do IRZ vznikla, ohlašoval subjekt prostřednictvím ISPOP i další údaje. Tato vazba se bude postupně oslabovat.

Další nepřesnost je tvrzení: "Přechodné ustanovení dle § 9 odst. 2 zákona je v rozporu s dalšími přechodnými ustanoveními uvedenými v části třetí, čtvrté a páté zákona". Rozpor mezi ustanoveními zákona však není. § 9 odst. 2 se totiž vztahuje k účinnosti plnění ohlašovací povinnosti do IRZ pro určitou skupinu provozovatelů vymezenou v § 3 odst. 2. Naproti tomu ustanovení v části třetí až šesté zákona jsou přímé novely složkových zákonů, které bylo nutné provést, aby mohl systém ISPOP vůbec začít fungovat. Novely stanovují, jakých ohlašovacích povinností se ISPOP konkrétně týká a v jakém časovém harmonogramu budou do ISPOP zahrnovány jednotlivé skupiny provozovatelů.

Co se týče podpory provozovatelů, již od přijetí zákona č. 25/2008 Sb. jsou poskytovány informace o změnách, které nová legislativa přináší. Na konci roku 2009 byla zveřejněna příručka pro ohlašování do IRZ. Mezi lednem a březnem 2010 bylo na stránkách www.irz.cz publikováno více než 30 aktuálních sdělení pro provozovatele (řešení častých dotazů, vznik ohlašovací povinnosti). Emailový helpdesk IRZ fungoval a odpověděl na všechny dotazy, které byly zaslány. Speciálně autorovi kritického článku bylo poskytnuto písemné stanovisko MŽP k povinnostem vyplývajícím ze zákona č. 25/2008 Sb.

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ (IRZ)

Veřejně přístupný informační systém úniků a přenosů znečišťujících látek a přenosů odpadů.

V současnosti IRZ sleduje 93 znečišťujících látek v únicích a přenosech a přenosy množství odpadů.

Ohlašovací povinnost do IRZ plní provozovatelé provozoven, z jejichž činnosti došlo k úniků a přenosům překračujícím stanovené ohlašovací prahy.

Pro ohlašování do IRZ je stanoven zvláštní formulář (údaje podle přílohy č. 3 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.).

Údaje ohlášené do IRZ jsou každoročně zveřejňovány na www.irz.cz.

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) Systém zřízený pro plnění vybraných ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb. (IRZ) a podle zvláštních právních předpisů (zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech, vodní zákon, zákon o obalech).

ISPOP slouží k příjmu a zpracování formulářů (IRZ, voda, ovzduší, odpady, následně rovněž obaly).

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se musejí ohlašovat elektronicky v datovém standardu zveřejňovaném ministerstvem pro každý ohlašovací rok.

Zavedení ISPOP mění pouze způsob předávání formulářů (nemění se termíny ohlašování atd.).

Ing. Bc. Jan Maršák, PhD.
ředitel odboru IPPC a IRZ, Ministerstvo životního prostředí

Zdroj: odpady.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.