Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Označení nebezpečných odpadů a identifikační listy nově v 2016!

Původce a oprávněná osoba jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo přímo na něm musí být umístěn identifikační list shromažďovaného odpadu. Požadavky pro označení i obsah ILNO se však v 2016 výrazně změní!

06. leden 2016
Vzhledem ke změnám legislativy (viz text níže) bude nutné přeznačit prostředky a místa pro soustřeďování nebezpečných odpadů (shromažďování, sběr, sklady, obaly, jímky a nádrže) obsahující odpady s nebezpečnými vlastnostmi. A také dojde ke změně obsahu identifikačních listů pro nebezpečné odpady (ILNO).
Pro snadný přechod pro Vás připravujeme aplikaci, ze které si snadno vytisknete ILNO pro všechny nebezpečné odpady včetně etiket. Aplikace bude dokončena po vydání novely prováděcí vyhlášky.

Označování nebezpečných odpadů 

Nová úprava: § 13 odst. 2 podle novelizovaného zákona o odpadech:

Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny písemně způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a grafickým symbolem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Nařízení č. 1272/2008 - CLP) v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností HP 9 Infekční se označuje grafickým symbolem stanoveným prováděcím právním předpisem.

Aktualizované etikety jsou k dispozici níže ke stažení. Tyto etikety budou platné do doby, než nabude účinnost novela vyhlášky 383/2001 Sb., která je nyní připravována (původně měla platit od 1.1.2016)     

Platnost je od 1.10.2015. V přechodných ustanoveních novely je stanoveno, že označení podle původního znění zákona (např. použití ADR symbolů) je možné ponechat do 31.12.2015.

Kategorizace odpadů - volba nebezpečné vlastnosti: 

Novelou zákona o odpadech byla zrušena příloha č. 2 (Seznam nebezpečných vlastností) a platí příloha přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů (Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech).

Hlavním důvodem pro nahrazení přílohy III rámcové směrnice o odpadech je hlavně ukončení platnosti "staré" klasifikace pro chemické směsi a tedy doplnění aktuálně platných H-vět k jednotlivým nebezpečným vlastnostem odpadů. Také došlo k jejich přeznačení (z H na HP).

Pro kategorizaci nebezpečných odpadů (zejména zbytků chemických látek a směsí) lze tedy použít novelizovanou přílohu III směrnice 2008/98/ES (viz tabulka 1). Podrobnosti pro zařazení na základě jednotlivých H-vět jsou uvedeny v plném znění přílohy III směrnice.

Tabulka 1: Přehled nebezpečných vlastností podle zákona o odpadech a podle novelizované evropské směrnice: 

Původní příloha č. 2 zákona o odpadech

Příloha III směrnice 2008/98/ES

nebezpečná vlastnost

nebezpečná vlastnost

dotčené H-věty

H1 Výbušnost

HP 1 Výbušné

H200, H201, H202, H203, H204, H240, H241

H2 Oxidační schopnost

HP 2 Oxidující

H270, H271, H272

H3-A Vysoká hořlavost

HP 3 Hořlavé

H220, H221, H222, H223, H224, H225, H226, H228, H242, H250, H251, H252, H260, H261

H3-B Hořlavost

H4 Dráždivost

HP 4 Dráždivé – dráždivé pro kůži a pro oči

H314, H315, H318, H319

H5 Škodlivost zdraví

HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány, Toxicita při vdechnutí

H370, H371, H335, H372, H373, H304

H6 Toxicita

HP 6 Akutní toxicita

H300, H300, H301, H302, H310, H310, H311, H312, H330, H330, H331, H332

H7 Karcinogenita

HP 7 Karcinogenní

H350, H351

H8 Žíravost

HP 8 Žíravé

H314

H9 Infekčnost

HP 9 Infekční

odpady obsahující nebezpečné  mikroorganismy nebo jejich toxiny

H10 Teratogenita

HP 10 Toxické pro reprodukci

H360, H361

H11 Mutagenita

HP 11 Mutagenní

H340, H341

H12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami

HP 12 Uvolňování akutně toxického plynu

EUH029, EUH031 a EUH032

H13 Senzibilita

HP 13 Senzibilizující

H317, H334

H14 Ekotoxicita

HP 14 Ekotoxický

odpad, který představuje nebo může představovat bezprostřední nebo pozdější rizika pro jednu nebo více složek životního prostředí

H15 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování

HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl

H205, EUH001, EUH019, EUH044

Identifikační listy nebezpečných odpadů

V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo přímo na nich musí být umístěn identifikační list shromažďovaného odpadu.

Aktualizované ILNO jsou k dispozici níže ke stažení. Tyto ILNO jsou platné do doby, než nabude účinnost novela vyhlášky 383/2001 Sb., která je nyní připravována (původně měla platit od 1.1.2016).

Po nabytí účinnosti novely prováděcí vyhlášky bude nutné ILNO změnit. Proto pro Vás připravujeme aplikaci, ze které si snadno vytisknete nové ILNO pro všechny nebezpečné odpady včetně etiket. Aplikace bude dokončena po vydání novely prováděcí vyhlášky. 

Stažení souborů:

Aplikaci s novými etiketami pro nebezpečné odpady i nové identifikační listy si můžete stáhnout v sekci Dokumentace pro ekology, v souborech ke stažení [soubor Aplikace pro tisk etiket pro NO a ILNO podle CLP a nařízení 1357/2014]. (Tyto ILNO a etikety jsou platné do doby, než nabude účinnost novela vyhlášky 383/2001 Sb., která je nyní připravována; původně měla platit od 1.1.2016).) Pro stažení je nutné přihlášení. Pokud nejste dosud na našich stránkách registrováni, je nutné provést bezplatnou registraci.

 
Seznam obsažených nebezpečných odpadů v aplikaci ILNO a tvorba etiket pro označení nebezpečných odpadů: splikace obsahuje všechny nebezpečné odpady uvedené v Katalogu odpadů - celkem 408 kódů.

01 03 04, 01 03 05, 01 03 07, 01 04 07, 01 05 05, 01 05 06, 02 01 08, 03 01 04, 03 02 01, 03 02 02, 03 02 03, 03 02 04, 03 02 05, 04 01 03, 04 02 14, 04 02 16, 04 02 19, 05 01 02, 05 01 03, 05 01 04, 05 01 05, 05 01 06, 05 01 07, 05 01 08, 05 01 09, 05 01 11, 05 01 12, 05 01 15, 05 06 01, 05 06 03, 05 07 01, 06 01 01, 06 01 02, 06 01 03, 06 01 04, 06 01 05, 06 01 06, 06 02 01, 06 02 03, 06 02 04, 06 02 05, 06 03 11, 06 03 13, 06 03 15, 06 04 03, 06 04 04, 06 04 05, 06 05 02, 06 06 02, 06 07 01, 06 07 02, 06 07 03, 06 07 04, 06 08 02, 06 09 03, 06 10 02, 06 13 01, 06 13 02, 06 13 04, 06 13 05, 07 01 01, 07 01 03, 07 01 04, 07 01 07, 07 01 08, 07 01 09, 07 01 10, 07 01 11, 07 02 01, 07 02 03, 07 02 04, 07 02 07, 07 02 08, 07 02 09, 07 02 10, 07 02 11, 07 02 14, 07 02 16, 07 03 01, 07 03 03, 07 03 04, 07 03 07, 07 03 08, 07 03 09, 07 03 10, 07 03 11, 07 04 01, 07 04 03, 07 04 04, 07 04 07, 07 04 08, 07 04 09, 07 04 10, 07 04 11, 07 04 13, 07 05 01, 07 05 03, 07 05 04, 07 05 07, 07 05 08, 07 05 09, 07 05 10, 07 05 11, 07 05 13, 07 06 01, 07 06 03, 07 06 04, 07 06 07, 07 06 08, 07 06 09, 07 06 10, 07 06 11, 07 07 01, 07 07 03, 07 07 04, 07 07 07, 07 07 08, 07 07 09, 07 07 10, 07 07 11, 08 01 11, 08 01 13, 08 01 15, 08 01 17, 08 01 19, 08 01 21, 08 03 12, 08 03 14, 08 03 16, 08 03 17, 08 03 19, 08 04 09, 08 04 11, 08 04 13, 08 04 15, 08 04 17, 08 05 01, 09 01 01, 09 01 02, 09 01 03, 09 01 04, 09 01 05, 09 01 06, 09 01 11, 09 01 13, 10 01 04, 10 01 09, 10 01 13, 10 01 14, 10 01 16, 10 01 18, 10 01 20, 10 01 22, 10 02 07, 10 02 11, 10 02 13, 10 03 04, 10 03 08, 10 03 09, 10 03 15, 10 03 17, 10 03 19, 10 03 21, 10 03 23, 10 03 25, 10 03 27, 10 03 29, 10 04 01, 10 04 02, 10 04 03, 10 04 04, 10 04 05, 10 04 06, 10 04 07, 10 04 09, 10 05 03, 10 05 05, 10 05 06, 10 05 08, 10 05 10, 10 06 03, 10 06 06, 10 06 07, 10 06 09, 10 07 07, 10 08 08, 10 08 10, 10 08 12, 10 08 15, 10 08 17, 10 08 19, 10 09 05, 10 09 07, 10 09 09, 10 09 11, 10 09 13, 10 09 15, 10 10 05, 10 10 07, 10 10 09, 10 10 11, 10 10 13, 10 10 15, 10 11 09, 10 11 11, 10 11 13, 10 11 15, 10 11 17, 10 11 19, 10 12 09, 10 12 11, 10 13 09, 10 13 12, 10 14 01, 11 01 05, 11 01 06, 11 01 07, 11 01 08, 11 01 09, 11 01 11, 11 01 13, 11 01 15, 11 01 16, 11 01 98, 11 02 02, 11 02 05, 11 02 07, 11 03 01, 11 03 02, 11 05 03, 11 05 04, 12 01 06, 12 01 07, 12 01 08, 12 01 09, 12 01 10, 12 01 12, 12 01 14, 12 01 16, 12 01 18, 12 01 19, 12 01 20, 12 03 01, 12 03 02, 13 01 01, 13 01 04, 13 01 05, 13 01 09, 13 01 10, 13 01 11, 13 01 12, 13 01 13, 13 02 04, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 07, 13 02 08, 13 03 01, 13 03 06, 13 03 07, 13 03 08, 13 03 09, 13 03 10, 13 04 01, 13 04 02, 13 04 03, 13 05 01, 13 05 02, 13 05 03, 13 05 06, 13 05 07, 13 05 08, 13 07 01, 13 07 02, 13 07 03, 13 08 01, 13 08 02, 13 08 99, 14 06 01, 14 06 02, 14 06 03, 14 06 04, 14 06 05, 15 01 10, 15 01 11, 15 02 02, 16 01 04, 16 01 07, 16 01 08, 16 01 09, 16 01 10, 16 01 11, 16 01 13, 16 01 14, 16 01 21, 16 02 09, 16 02 10, 16 02 11, 16 02 12, 16 02 13, 16 02 15, 16 03 03, 16 03 05, 16 04 01, 16 04 02, 16 04 03, 16 05 04, 16 05 06, 16 05 07, 16 05 08, 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 16 06 06, 16 07 08, 16 07 09, 16 08 02, 16 08 05, 16 08 06, 16 08 07, 16 09 01, 16 09 02, 16 09 03, 16 09 04, 16 10 01, 16 10 03, 16 11 01, 16 11 03, 16 11 05, 17 01 06, 17 02 04, 17 03 01, 17 03 03, 17 04 09, 17 04 10, 17 05 03, 17 05 05, 17 05 07, 17 06 01, 17 06 03, 17 06 05, 17 08 01, 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03, 18 01 01, 18 01 03, 18 01 06, 18 01 08, 18 01 09, 18 01 10, 18 02 02, 18 02 05, 18 02 07, 18 02 08, 19 01 05, 19 01 06, 19 01 07, 19 01 10, 19 01 11, 19 01 13, 19 01 15, 19 01 17, 19 02 04, 19 02 05, 19 02 07, 19 02 08, 19 02 09, 19 02 11, 19 03 04, 19 03 06, 19 04 02, 19 04 03, 19 07 02, 19 08 06, 19 08 07, 19 08 08, 19 08 10, 19 08 11, 19 08 13, 19 10 03, 19 10 05, 19 11 01, 19 11 02, 19 11 03, 19 11 04, 19 11 05, 19 11 07, 19 12 06, 19 12 11, 19 13 01, 19 13 03, 19 13 05, 19 13 07, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 29, 20 01 31, 20 01 33, 20 01 35, 20 01 37.

010304, 010305, 010307, 010407, 010505, 010506, 020108, 030104, 030201, 030202, 030203, 030204, 030205, 040103, 040214, 040216, 040219, 050102, 050103, 050104, 050105, 050106, 050107, 050108, 050109, 050111, 050112, 050115, 050601, 050603, 050701, 060101, 060102, 060103, 060104, 060105, 060106, 060201, 060203, 060204, 060205, 060311, 060313, 060315, 060403, 060404, 060405, 060502, 060602, 060701, 060702, 060703, 060704, 060802, 060903, 061002, 061301, 061302, 061304, 061305, 070101, 070103, 070104, 070107, 070108, 070109, 070110, 070111, 070201, 070203, 070204, 070207, 070208, 070209, 070210, 070211, 070214, 070216, 070301, 070303, 070304, 070307, 070308, 070309, 070310, 070311, 070401, 070403, 070404, 070407, 070408, 070409, 070410, 070411, 070413, 070501, 070503, 070504, 070507, 070508, 070509, 070510, 070511, 070513, 070601, 070603, 070604, 070607, 070608, 070609, 070610, 070611, 070701, 070703, 070704, 070707, 070708, 070709, 070710, 070711, 080111, 080113, 080115, 080117, 080119, 080121, 080312, 080314, 080316, 080317, 080319, 080409, 080411, 080413, 080415, 080417, 080501, 090101, 090102, 090103, 090104, 090105, 090106, 090111, 090113, 100104, 100109, 100113, 100114, 100116, 100118, 100120, 100122, 100207, 100211, 100213, 100304, 100308, 100309, 100315, 100317, 100319, 100321, 100323, 100325, 100327, 100329, 100401, 100402, 100403, 100404, 100405, 100406, 100407, 100409, 100503, 100505, 100506, 100508, 100510, 100603, 100606, 100607, 100609, 100707, 100808, 100810, 100812, 100815, 100817, 100819, 100905, 100907, 100909, 100911, 100913, 100915, 101005, 101007, 101009, 101011, 101013, 101015, 101109, 101111, 101113, 101115, 101117, 101119, 101209, 101211, 101309, 101312, 101401, 110105, 110106, 110107, 110108, 110109, 110111, 110113, 110115, 110116, 110198, 110202, 110205, 110207, 110301, 110302, 110503, 110504, 120106, 120107, 120108, 120109, 120110, 120112, 120114, 120116, 120118, 120119, 120120, 120301, 120302, 130101, 130104, 130105, 130109, 130110, 130111, 130112, 130113, 130204, 130205, 130206, 130207, 130208, 130301, 130306, 130307, 130308, 130309, 130310, 130401, 130402, 130403, 130501, 130502, 130503, 130506, 130507, 130508, 130701, 130702, 130703, 130801, 130802, 130899, 140601, 140602, 140603, 140604, 140605, 150110, 150111, 150202, 160104, 160107, 160108, 160109, 160110, 160111, 160113, 160114, 160121, 160209, 160210, 160211, 160212, 160213, 160215, 160303, 160305, 160401, 160402, 160403, 160504, 160506, 160507, 160508, 160601, 160602, 160603, 160606, 160708, 160709, 160802, 160805, 160806, 160807, 160901, 160902, 160903, 160904, 161001, 161003, 161101, 161103, 161105, 170106, 170204, 170301, 170303, 170409, 170410, 170503, 170505, 170507, 170601, 170603, 170605, 170801, 170901, 170902, 170903, 180101, 180103, 180106, 180108, 180109, 180110, 180202, 180205, 180207, 180208, 190105, 190106, 190107, 190110, 190111, 190113, 190115, 190117, 190204, 190205, 190207, 190208, 190209, 190211, 190304, 190306, 190402, 190403, 190702, 190806, 190807, 190808, 190810, 190811, 190813, 191003, 191005, 191101, 191102, 191103, 191104, 191105, 191107, 191206, 191211, 191301, 191303, 191305, 191307, 200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200126, 200127, 200129, 200131, 200133, 200135, 200137.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Etikety a ILNO jsou k dispozici v produktech:

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.