Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Jaké je riziko, že nás ovlivní dioxiny?

02. duben 2010

 

U současných moderních spaloven Světová zdravotnická organizace zdravotní rizika v okolí nepotvrzuje.

Zpracovatel posudku ke spalovně v Rybitví Ing. Josef Tomášek, CSc., zmiňuje poziční dokument italské asociace pro epidemiologii, v němž se konstatuje: současné znalosti umožňují konstatovat, že zařízení na spalování odpadů budované a provozované v souladu s národními a evropskými regulativy nepředstavují riziko pro životní prostředí a zdraví populace v sousedství těchto provozů.

Několik epidemiologických studií rovněž vyhodnotilo, že nové spalovny vybudované s respektováním BAT (nejlepší dostupné technologie) nezvyšují riziko pro lidské zdraví. Tento závěr je podpořen ve většině případů extrémně nízkými koncentracemi toxických látek v emisích nových spaloven. Například v Itálii bylo díky tomu maximum povolených emisí dioxinů sníženo z 4000 ng/m3 (1990) na 0,1 ng/m3 (2005).

VYČÍSLENÁ RIZIKA

Podle studie zdravotních rizik je u spalovny s kapacitou 20 000 tun za rok riziko pocházející z PCDD/F vyčísleno jako o 1,07.10-6 případů za rok. U kapacity 15 800 t/rok je to 8,5 10-7 případů. Jedná se o teoretický výskyt rakoviny, která vzniká působením daného provozu při ovlivnění kvality ovzduší na úrovni platného imisního limitu.

Znamená to, že při celoživotním působení zdroje (spalovny) se pravděpodobnost výskytu nových případů rakoviny pohybuje v rozmezí 1,22.10-9 - 7,59.10-9. Za obecně přijatelné riziko je přijímána hodnota v řádu 1.10-6, tj. o tři řády vyšší. Pokud by tedy daným podmínkám byl teoreticky vystaven milion obyvatel, teoretický počet výskytů nových případů rakoviny je 0,001 - 0,008 při celoživotním působení. Podle Ing. Tomáška, CSc., je to pochopitelně statisticky neprokazatelné a přes zatížení výpočtu nepřesnostmi stávajícího stavu poznání se jedná o hodnotu nízkou. V rámci platných uzancí v ČR i v Evropě se jedná o akceptovatelné riziko, uzavírá ve svém posudku.

KOLIK DIOXINŮ VZNIKÁ

Dioxiny jsou běžnou součástí životního prostředí. Tvoří se při každém spalování, např. i při spalování dřeva či hnědého uhlí. Jejich koncentrace se podle platné legislativy zjišťuje jen u omezeného počtu zdrojů, jako jsou spalovny, cementárny, hutní provozy nebo velké spalovací zdroje. Také v jiných zdrojích však dioxiny vznikají, a to ve značných objemech. Nejsou však nijak měřeny a evidovány. Například topeništím (spalovacím procesům) je přisuzováno kolem 50-70 % veškerých emisí dioxinů v tuzemsku.

Roční inventury emisí PCDD/F ukazují, že celkové emise jsou v ČR poměrně vysoké. Podle údajů z autorizovaných laboratoří nebo ze souhrnných dat u nás za rok unikne do ovzduší 640-740 gramů TE PCDD/F (TEekvivalent, v němž se vyjadřují souhrnně veškeré typy látek PCDD/T). Z toho představují emise z lokálních topenišť zhruba 400 gramů, úniky z aglomerace železné rudy kolem 200 gramů a z výroby hliníku unikne asi 5 gramů dioxinů.

CO PŘIDÁ SPALOVNA

Výpočet celkových emisí PCDD/F ze zařízení na energetické využití odpadů je uveden například na stránkách www.kic-odpady.cz . Průměrné roční emise se zjistí vynásobením hodnoty emise PCDD/F, zjištěné při autorizovaném měření ve spalovně, počtu hodin, po které je spalovna za rok v provozu a množství spalin s obsahem PCDD/F, které ze spalovny odcházejí.

S použitím hodnot spalovny komunálního odpadu TERMIZO, a. s., v roce 2005 vychází hodnota 0,008 g TE PCDD/F. Spalovna označovaná za zdroj nebezpečného znečištění tedy za rok vypustí do ovzduší osm tisícin gramu dioxinů.

Z domácích topenišť a některých provozů odchází ročně dioxiny v množství v desetitisícinásobně vyšším, ale zdá se, že to nikomu nevadí. V případě domácích topenišť můžeme argumentovat tím, že jde o zdroje velmi rozptýlené v krajině, což se o jiných zdrojích říci nedá.

Není však jasné, proč se negativní postoje veřejnosti obracejí prakticky výhradně proti spalovnám odpadů (komunálních i nebezpečných) a zatím zcela pomíjejí například metalurgické závody, které jsou z hlediska dioxinů nepoměrně většími a nebezpečnějšími znečišťovateli.


VZOROVÝ VÝPOČET PRODUKCE PCDD/F ZE SPALOVNY

Průměrné roční emise v roce 2005 = 0,017 (ng TE/m3)* 8000 (h/rok)* 60 000 (m3/h) = 0,008 g TE PCDD/F

Pokud by byl daným podmínkám vystaven milion obyvatel, počet výskytů nových případů rakoviny je při celoživotním působení 0,001 - 0,008.

Zdroj: MŽP - Stanovisko EIA k záměru modernizace spalovny, PardubiceRybitví, www.kic-odpady.cz, www.recetox.chemi.muni.cz

Zdroj: odpady.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.