Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Odpady, u kterých nelze ukončit odpadový režim

Na základě zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech jsou některé odpady vyloučené z možnosti přestat být odpadem.

17. srpen 2023

Podrobný podnikový ekolog (5-denní kurz)

Kurz: Podrobný 5-ti denní pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: on-line aplikace Průvodce PE, aplikace ILNO a značení odpadů, kniha Povinnosti firem, CD Příručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis.

Úplné znění

Na základě ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech patří mezi odpady vyloučené z možnosti přestat být odpadem na základě povolení krajského úřadu, protože jsou určeny k dalšímu zpracování způsobem, pro který jsou stanoveny zvláštní technické požadavky a kritéria, následující odpady:

 1. Odpady určené k tepelnému zpracování ve smyslu § 2 písm. o) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Jakékoliv věci, které jsou odpadem, nemohou přestat být odpadem před jejich zpracováním takto definovaným způsobem. Zvláštní podmínky pro takové nakládání s odpady jsou stanoveny právě zákonem o ochraně ovzduší a jeho prováděcími předpisy. Výjimku představují odpady, které vyhovují podmínkám vyhlášky č. 169/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem.
 2. Odpady určené k zasypávání ve smyslu § 11 odst. 1) písm. v) zákona o odpadech (Zasypáváním se rozumí „jakýkoli způsob využití, při němž je vhodný ostatní odpad použit pro účely rekultivace vytěžených oblastí nebo pro technické účely při terénních úpravách“). Zvláštní podmínky pro zasypávání jsou stanoveny v § 34 odst. 6 zákona o odpadech a podrobná kritéria jsou stanovena vy vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
 3. Kaly používané na zemědělské půdě - jakákoliv hnojiva nebo hnojivé přípravky vyrobené z kalů z čistíren odpadních vod nemohou před jejich použitím na zemědělské půdě přestat být odpadem. Zvláštní podmínky pro použití kalů na zemědělské půdě jsou nastaveny v § 69 zákona o odpadech a podrobnější kritéria budou nastavena ve vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady. Výjimkou je jejich zapracování do kompostů nebo digestátů v režimu nastaveném vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady, pokud splní požadavky na výstupy, které přestávají být odpadem. V takovém případě ale stejně výstup ze zařízení, který splní stanovené podmínky, nepodléhá samostatnému povolování ze strany krajského úřadu podle § 10 odst. 1 zákona o odpadech.
 4. Odpady určené na technické zabezpečení skládky nebo k rekultivaci skládky. Pro takto využívané odpady budou platit podrobná kritéria rovněž podle vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady.
 5. Odpady ze dřeva ošetřené kreosotovými oleji po 31. 12. 2002Po skončení jejich použití v souladu s odst. 2 písm. a) bodu 31 přílohy XVII nařízení REACH, není možné dřevěné železniční pražce, které byly ošetřené kreosotovými oleji po 31. prosinci 2002 nabídnout k opětovnému použití, ale musí s nimi být nakládáno jako s nebezpečnými odpady v souladu s platnými právními předpisy.

Podrobnější výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech Envigroup věnovaných aplikované podnikové ekologii (2D kurz Podnikový ekolog4D kurz Podrobný podnikový ekologLegislativa životního prostředí v kostce).

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Odborná příprava pro bezpečné používání diisokyanátů

 • Podnikový ekolog (2denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

 • Legislativa životního prostředí v kostce

Autor: MPO

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.