Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Konečně vyšel pokyn k zajištění míst pro oddělené soustřeďování odpadu

Metodický pokyn MŽP k zajištění plnění povinnosti: Oddělené soustřeďování komunálního odpadu u právnických a podnikajících fyzických osob (papíru, plastů, skla, kovů a biologický odpad)

24. červen 2021

Podnikový ekolog (2-denní kurz)

Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace. Roční předplatné na servis o změnách legislativy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE záznam.

Úplné znění

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává Metodický pokyn k zajištění plnění povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob stanovené v § 62 odst. 1 zákona č. 541/2021 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“): „Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která umožňuje ve své provozovně nepodnikajícím fyzickým osobám odkládání komunálního odpadu vzniklého v rámci provozovny, musí zajistit místa pro oddělené soustřeďování odpadu, a to alespoň pro odpady papíru, plastů, skla, kovů a biologický odpad.“

1. Povinnost zajištění odděleného soustřeďování ve vztahu k odpadům vznikajícím zaměstnancům na pracovišti

Již podle předchozí právní úpravy měla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinnost zajistit oddělené shromažďování odpadů, které jí vznikají podle druhu a kategorie, a zajistit předání těchto odpadů v odpovídajícím množství do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. Stejná povinnost vyplývá i z § 13 odst. 1písm. c) (tj. soustřeďovat odpady odděleně)apísm. e) (tj. předat odpady)zákona o odpadech. To znamená, že kromě odpadu, který vzniká přímo při předmětu činnosti dané osoby, má rovněž povinnost zajistit oddělené soustřeďování pro veškeré odpady, které vyprodukují zaměstnanci dané osoby během svého pobytu v její provozovně při uspokojování svých základních potřeb, zejména při konzumaci potravin a své odpočinkové činnosti v rámci pracovní pauzy. Prakticky to znamená, že právnická nebo podnikající fyzická osoba musí ve vztahu ke svým zaměstnancům zajišťovat místa pro oddělené soustřeďování odpadů, které běžně zaměstnancům při konzumaci potravin a odpočinku vznikají.

V praxi mohou existovat provozovny, které jsou určené pouze pro výrobní a pracovní činnost a pracovníci se mohou pro účel oddechu v rámci pracovní pauzy přesunout i na jinou provozovnu, pak až v této druhé provozovně bude zajištěno oddělené soustřeďování odpadů z konzumace potravin a odpočinkové činnosti zaměstnanců.

Lze připustit, že zaměstnancům nemusí nutně vznikat veškeré složky odpadů, ale je zde silný předpoklad, že se bude v každém případě jednat oplasty(v současné době je plast dominantním obalovým prostředkem u potravin),papír, sklo, biologický odpad rostlinného původu(slupky z ovoce a zeleniny nutně vznikají při konzumaci jídla vždy). V případě dalších materiálů už nemusí být výskyt zcela ve všech případech. V některých případechnemusí vznikat biologický odpad živočišného původu a rovněž odpady kovů. Pokud v provozovně zaměstnancůmtyto složky nevznikají, musí to právnická nebo podnikající fyzická osoba v případě kontroly prokázat. Biologický odpad živočišného původu není rovněž nezbytné sbírat, pokud je jeho množství zanedbatelné a při společném soustřeďování s biologickým odpadem rostlinného původu by původce pro tyto odpady neměl dostupnou zpracovatelskou kapacitu.

Dalším případem, kdy některá složka odpadů nemusí vznikat, je situace, kdy právnická nebo podnikající fyzická osoba zajišťujekompostování biologických materiálů v režimu předcházení vzniku odpadupodle§ 12 odst. 3zákona o odpadech nebo využívá možnostipředávat rostlinné zbytky do komunitní kompostárny. V takovém případě, ale musí mít zajištěno místo, kam mohou poučení zaměstnanci odkládat biologické rostlinné zbytky.

Vyprodukované odpady mají charakter odpadu z domácností a jsou zařazeny jako komunální pod katalogová čísla odpadů skupiny 20 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se může s tímto komunálním odpadem na základě písemné smlouvy s obcí zapojit do obecního systému, pokud to obec umožňuje.

2. Povinnost zajištění odděleného soustřeďování ve vztahu k odpadům návštěvníků a zákazníků

Pokud při činnosti právnické nebo podnikající fyzické osobyvznikají návštěvníkům nebo zákazníkům odpady, měla již podle předchozí právní úpravy právnická nebo podnikající fyzická osoba povinnost zajistit oddělené soustřeďování těchto odpadů podle druhu a kategorie. Například v případěstravovacích provozůnebo rychlého občerstvení to znamená zajištění místa pro odkládáníbiologických odpadů,a pokud poskytuje jednorázové obaly, rovněž místo pro odkládání těchto odpadů.Jelikož ovšem návštěvník takové provozovny do sběrné nádoby v rámci komoditního odděleného soustřeďování dle materiálu může odložit i další předměty daného materiálu, mají tytoodpady charakter odpadu z domácností a jsou zařazeny jako komunální pod katalogová čísla odpadů skupiny 20 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů.

Kromě této povinnosti zavedl zákon o odpadech s účinností od 1. ledna 2021 povinnost právnické nebo podnikající fyzické osoby, která umožňuje ve své provozovně nepodnikajícím fyzickým osobámodkládání komunálního odpadu vzniklého v rámci provozovny, zajistit místa pro oddělené soustřeďování odpadu, a to alespoň pro odpadypapíru, plastů, skla, kovů a biologický odpad. Tato povinnost se vztahuje na všechny osoby, které umožňují návštěvníkům nebo zákazníkům odkládání odpadů. Návštěvníci a zákazníci mohou v takovém případě odložit v podstatě odpad jakýchkoliv vlastností, je proto nezbytné, aby bylo zajištěno již primární třídění, aby mohl zákazník odložit odpad s ohledem na jeho materiálové složení. Zákon vyžaduje jednoznačnou povinnosti zajistit místa pro nejběžnější typy odpadů (papír, plasty, sklo, kovy a také biologický odpad), které mohou nepodnikající fyzické osoby (návštěvníci, zákazníci, klienti) v provozovně odkládat.

V případě malého množství biologických odpadů živočišného původu a chybějícího vhodného koncového zařízení pro využití biologického odpadu, je s ohledem na následný způsob zpracování dostačující, pokud je odděleně soustřeďován jenbiologický odpad rostlinného původu(slupky z ovoce a zbytky zeleniny). To se netýká provozoven, v nichž vznikají návštěvníkům nebo zákazníkům odpady (zbytky jídla) z činnosti samotné provozovny (stravovací provozy, rychlá občerstvení atd.).

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se může s komunálním odpadem na základě písemné smlouvy s obcí zapojit do obecního systému, pokud to obec umožňuje.

 

Platnost a účinnost pokynu: Tento pokyn nabývá platnosti a účinnosti dnem 16. června 2021.

Zpracoval: Odbor odpadů MŽP
Schválil: Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., ředitel odboru odpadů

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • Podnikový ekolog (2denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

Autor: MŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.