Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Upřesnění MŽP ke zdravotnímu a veterinárnímu odpadu

Nová odpadová legislativa velmi zpřísnila nakládání se zdravotním a veterinárním odpadem.

22. listopad 2021

Odpadová legislativa pro běžnou praxi

Seminář: Nový zákon o odpadech 541/2020 Sb. Nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb.. Nový Katalog odpadů č. 8/2021 Sb.. Metodické pokyny MŽP. To vše zpracované pro běžnou praxi s důrazem na změny oproti původní legislativě. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE záznam.

Úplné znění

Povinnosti ze zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání

Definice odpadu ze zdravotní péče

Odpadem ze zdravotní péče je

 1. odpad uvedený ve skupině 18, podskupině 18 01 Katalogu odpadů, který vznikl při poskytování zdravotní péče podle zákona o zdravotních službách v lůžkových, ambulantních nebo jim podobných zdravotnických zařízeních,
 2. odpad vznikající při zdravotní péči poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta, pokud tento odpad vykazuje stejné vlastnosti a rizika a vyžaduje zvláštní nakládání jako odpad ze zdravotnických zařízení, nebo
 3. odpad vznikající mimo zdravotnická zařízení, zejména v zařízeních sociální péče, tetovacích salonech nebo protidrogových centrech, pokud vykazuje stejné vlastnosti a rizika a vyžaduje zvláštní nakládání jako odpad ze zdravotnických zařízení,

Tj. veškerý odpad pod 18 01 xx, bez ohledu za typ zařízení, kde vznikl.

1. Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotní péče (od 2023)

(§ 89 odst. 1): PO nebo PFO, která je původcem odpadu ze zdravotní péče, je povinna zpracovat pokyny pro nakládání s těmito odpady v zařízení, kde tento odpad vzniká. Pokyny jsou součástí provozního řádu zařízení zpracovaného podle zákona o ochraně veřejného zdraví (povinně od 1.1.2023). Náležitosti pokynů pro nakládání s odpady ze zdravotnictví a veterinární péče budou stanoveny v příloze č. 48 k vyhlášce o podrobnostech.

2. Poučení pacienta o způsobu nakládání s odpadem (od 2022)

(§ 89 odst. 2): V případě zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta je poskytovatel zdravotních služeb povinen písemně poučit pacienta o způsobu nakládání s odpadem ze zdravotní péče a o jeho bezpečném uložení, a pacient je povinen s odpadem naložit v souladu s tímto poučením. O poučení učiní poskytovatel zdravotních služeb záznam do zdravotnické dokumentace; záznam podepíše zdravotnický pracovník, který ho provedl, a pacient nebo osoba, která o pacienta pečuje (povinně od 1.1.2022). Původcem odpadu ze zdravotní péče v případě zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta je poskytovatel zdravotních služeb.

3. Zajištění nakládání osobou odborně způsobilou nad 10t a školení (od 2021!)

(§ 90 odst. 1-3): PO nebo PFO, která nakládá s více než 10 tunami odpadů ze zdravotní nebo veterinární péče ročně, je povinna zajistit nakládání s těmito odpady pouze fyzickou osobou odborně způsobilou (OZO§ 90 odst. 2) pro nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče. Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče může vykonávat i zaměstnanec, kterého OZO proškolila nejméně jednou ročně (podklady níže ke stažení).

4. Povinné školení zaměstnanců pod 10t (od 2021!)

(§ 90 odst. 4): PO nebo PFO, která nakládá s méně než 10 tunami odpadů ze zdravotní nebo veterinární péče ročně, je povinna zaměstnance, kteří budou s těmito odpady nakládat, proškolit ohledně nakládání s odpady. Obsah školení se liší podle jednotlivých kategorií zaměstnanců (podrobnosti ve vyhlášce). Školení se provádí jednou za 3 roky. O školení musí být pořízen písemný záznam (archivace po dobu 5 let). Podklady níže ke stažení.

Kategorie zaměstnanců a požadavky na obsah školení pro účely školení pro nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče jsou vymezeny v příloze č. 49 k vyhlášce.

5. Požadavky na soustřeďování odpadů (od 2023 - viz níže)

(§ 72 odst. 1 vyhlášky o podrobnostech): Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče musí být odděleně soustřeďovány od okamžiku svého vzniku, a to alespoň v následujícím rozsahu:

 1. ostré předměty,
 2. nepoužitelná léčiva,
 3. odpady určené ke spálení,
 4. odpady určené k dekontaminaci a
 5. komunální odpad.

6. Požadavky na shromažďovací prostředky (od 2023 - viz níže)

(§ 72 odst. 2 vyhlášky o podrobnostech): Soustřeďovací prostředky na odpady ze zdravotní nebo veterinární péče musí splňovat následující požadavky:

 1. musí být certifikovány (!!!) pro daný způsob použití,
 2. nádoby na ostré předměty musí splňovat požadavky podle technické normy ČSN EN ISO 23907(85 4002) Ochrana před poraněním ostrými předměty,
 3. nádoby pro nebezpečný odpad musí být pevné, nepropustné, nepropíchnutelné a uzavíratelné,
 4. plastové pytle musí mít maximální objem 0,1 m3tloušťka materiálu musí být alespoň 0,1 mm; v případě plastových pytlů, které se používají na pracovištích s vysokým rizikem infekčních činitelů, musí být tloušťka materiálu alespoň 0,2 mm; při použití plastového pytle z tenčího materiálu musí být použito více pytlů do požadované tloušťky nebo musí být pytel umístěn do nádoby, která musí být z dezinfikovatelného a čistitelného materiálu.

7. Požadavky na označení shromažďovacích prostředků (od 2023 - viz níže)

(§ 72 odst. 2 písm. e) vyhlášky o podrobnostech): Kromě obecných požadavků musí být dále soustřeďovací prostředky na odpady ze zdravotní péče označeny

 1. časem vzniku odpadu,
 2. konkrétním oddělením, kde odpad vznikl,
 3. jménem osoby zodpovědné za nakládání a označení,
 4. údajem o hmotnosti odpadu a
 5. údajem o dalším způsobu nakládání

8. Kdy musí být odpad z pracoviště odstraněn?

(§ 72 odst. 3 vyhlášky o podrobnostech): Odpady se z pracoviště zdravotnického zařízení odstraňují denně.

Upřesnění MŽP k některým uvedeným povinnostem: 

Vyhláškou jsou v § 72 odst. 2 stanoveny požadavky, které kromě obecných požadavků musí být splněny u soustřeďovacích prostředků pro odpady ze zdravotní péče. Soustřeďovací prostředky musí být certifikovány jako výrobek pro daný způsob použití a pouze pro tento účel musí být také použity (nelze např. použít plastové pytle na ostré předměty, které by je mohly propíchnout apod.). Není tedy třeba v souvislosti s novou vyhláškou měnit typy nádob pro nebezpečné odpady skupiny 18, pokud splňují požadavky pro vhodné použití.

Plastové pytle používané pro soustřeďování zdravotnických odpadů musí mít objem max. 100L při jejich naplnění, je proto možné využívat komerčně dostupný sortiment, který nabízí pytle o obsahu 120L. Záměrem je, aby pytle nebyly přeplněné a nedošlo k ohrožení zdraví lidí při manipulaci. Další podrobnosti týkající se shromažďovacích prostředků pro zdravotnický odpad jsou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

U použitých soustřeďovacích prostředků je nutno dodržet požadavky na jejich označení v rozsahu daném § 72 odst. 2 písm. e) vyhlášky:

 • Čas vzniku odpadu - jedná se o čas naplněni soustřeďovacího prostředku odpadem.
 • Jméno osoby odpovědné za odpadové hospodářství jako celek (odborně způsobilá fyzická osoba), tedy ne jednotlivé osoby ze směny apod.
 • Hmotnost bud' přesná, pokud Je dostupná váha, nebo lze využít jen kvalifikovaný odhad hmotnosti. Podle současného znění vyhlášky je ovšem třeba ji uvést na každý soustřeďovací prostředek.
 • Údaj o nakládání, kam bude soustředěný odpad směřován. Postačuje slovní vyjádření (spalovna, dekontaminace apod.).

Podrobnosti pro délku soustřeďováni zdravotnického odpadu před dalším nakládáním stanovuje vyhláška č. 306/2012 Sb.

Důležité přechodné ustanoveni ve vyhlášce, které posunuje účinnost týkající se výše uvedených povinnosti k soustřeďování zdravotnických odpadů: Podle § 79 odst. 3 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady nemusí být do 31. prosince 2022 splněny požadavky na soustřeďování odpadů podle této vyhlášky, pokud soustřeďování odpadu splňuje požadavky na shromažďování nebo skladování odpadů podle § 5 a 6 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinností zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Nová odpadová legislativa pro běžnou praxi

 • Podnikový ekolog (2denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

 • Maximální minimum o novém zákoně o odpadech

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP; MŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.