Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Evidence a ohlašování odpadů po novele zákona o odpadech

Dne 1. října 2015 vstoupila v účinnost další novela zákona o odpadech č. 223/2015 Sb., která mimo jiné má dopad i na evidenci a ohlašování odpadů.

15. listopad 2015

Mezi významné změny, které tato novela přináší, patří i nově upravené ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (§ 40) a další změny v oblasti evidence a ohlašování (§ 39). Je však dobré upozornit, že většina těchto změn má posunutou účinnost až k 1. lednu 2016 (§ 39 odst. 3, 4, 6 až 10 a 12 a § 40).

Česká asociace odpadového hospodářství přináší přehlednou informaci o hlavních změnách zákona o odpadech týkajících se povinností evidence a ohlašování:

Ohlašování údajů

K § 39 odst. 3:

Provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, provozovatelé zařízení podle § 14 odst. 2, provozovatelé malých zařízení podle § 33b odst. 1 a dopravci odpadů (kteří nejsou zároveň osobou oprávněnou k převzetí odpadů), jsou povinni zaslat údaje o provozu zařízení nebo o činnosti dopravce odpadů krajskému úřadu, a to do 15 dnů od zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti dopravce odpadů nebo provozu zařízení včetně zahájení provozu podle změny souhlasu s provozem zařízení.

K § 39 odst. 4:

Provozovatelé skládek jsou povinni zasílat každoročně do 15. února údaje o stavu vytvořené finanční rezervy, doložené výpisem z bankovního účtu provozovatele skládky, a údaje a o volné kapacitě skládky a dále údaje o poplatcích za ukládání odpadů na skládky krajskému úřadu příslušnému podle místa skládky.

K § 39 odst. 6:

Obec, která je povinna podat hlášení podle § 39 odst. 2, zasílá každoročně obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 15. února následujícího roku hlášení o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v rozsahu stanoveném vyhláškou.

K § 39 odst. 10:

Obecní úřad obce s rozšířenou působnostíkrajský úřad zasílají MŽP informace o každém rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, a to do 15 dnů ode dne nabytí jeho právní moci.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen zasílat MŽP informace o každém vyjádření vydaném podle § 79 odst. 4 písm. e), a to do 15 dnů ode dne jeho vydání.

Krajský úřad zasílá ministerstvu informace o provozu zařízení a dopravcích odpadů podle odstavce 3 do 15 dnů ode dne jejich obdržení a podle odstavce 4 do 15. března kalendářního roku.

Identifikační čísla zařízení

K § 39 odst. 12:

Při plnění evidenčních a ohlašovacích povinností podle § 39 a 40 mají zařízení povinnost používat identifikační čísla zařízení (IČZ). Týká se to zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů (§ 14 odst. 1), zařízení podle § 14 odst. 2 a malých zařízení podle § 33b odst. 1 (biologicky rozložitelné odpady). IČZ přiděluje krajský úřad nejpozději do patnácti dnů ode dne vydání souhlasu, integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci či ohlášení  zahájení  provozu  zařízení  podle  §  14  odst.  2  a  §  33b  odst.  1.

Identifikační čísla zařízení zavedla již novela zákona o odpadech č. 169/2013 Sb., ale touto aktuální novelou byl upřesněn způsob jejich přidělování, který bude ještě dále řešen i v prováděcí vyhlášce. Upozorňujeme v této souvislosti, že  IČZ přidělená před účinností této novely a zveřejněná na portálu veřejné správy se podle přechodných ustanovení považují za IČZ podle nového znění.

Přeprava nebezpečných odpadů

K § 40 Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů:

V tomto paragrafu se po sérii jednání a odborných konzultací s MŽP podařilo vyjednat úpravu oproti původní tzv. ekoauditové novele, která by u tohoto bodu byla v praxi jen velmi obtížně aplikovatelná. 

Aktuálně se přeprava nebezpečných odpadů bude nově ohlašovat prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) a půjde tedy o elektronizaci celého systému ohlašování. Účinnosti nabývá nové znění § 40 až 1. ledna 2016, ale pozor na přechodná ustanovení novely. Až do 31. prosince 2016 nejsou odesílatel a příjemce povinni ohlašovat podle nového znění (elektronicky), pokud budou vést evidenci při přepravě nebezpečných odpadů podle starého znění § 40 (7 evidenčních listů ELPNO).

Přeprava nebezpečných odpadů se neohlašuje, pokud nepřesahuje areál provozovny nebo v případě, že odesílatelem je nepodnikající fyzická osoba.

Odesílatel nebezpečných odpadů bude povinen:  

a) každou  přepravu  nebezpečných  odpadů  ohlásit  před  jejím  zahájením  v  rozsahu ohlašovacího listu (rozsah bude stanoven prováděcí vyhláškou),

b) ke  každé  zásilce  nebezpečného odpadu přiložit v listinné podobě  doklad  obsahující informace podle ohlašovacího listu,

c) v  případě,  že  přeprava  nebezpečných  odpadů  není  zahájena  v  ohlášeném  termínu, zrušit ohlášení přepravy nebezpečných odpadů do 3 pracovních dnů ode dne ohlášeného zahájení přepravy,

d) nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy nebezpečných odpadů opravit údaje o přepravě a přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji. Tyto údaje může opravovat pouze v případě, že byl ohlašovatelem.

Pro běžnou praxi je důležité, že povinnosti odesílatele nebezpečného odpadu uvedené výše pod písmeny a) a b) může za odesílatele splnit příjemce!

Příjemce nebezpečných odpadů bude povinen:

a) nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí nebezpečných odpadů potvrdit převzetí nebezpečných odpadů z ohlášené přepravy v ISPOP ; po potvrzení přijetí již není možné provádět opravu,

b) zadat do systému údaje o přepravě nebezpečných odpadů, která nebyla ohlášena, v rozsahu ohlašovacího listu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy,

c)  zrušit  ohlášení  přepravy  nebezpečných  odpadů  do  3  pracovních  dnů  ode  dne ohlášeného zahájení přepravy v případě, že byl ohlašovatelem přepravy nebezpečných odpadů a přeprava není zahájena v ohlášeném termínu,

d)  v  případě,  že  byl  ohlašovatelem  přepravy  nebezpečných  odpadů,  nejpozději  do  3 pracovních  dnů  od  ukončení  přepravy  opravit  údaje  o  přepravě  a  přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji. Tyto údaje může opravovat pouze v případě, že byl ohlašovatelem.

Při přepravě nebezpečných odpadů mobilním zařízením ke sběru odpadů může být odesílatelem pouze provozovatel tohoto zařízení.  Nové znění § 40 pak dále řeší i situace, kdy dojde k přerušení provozu ISPOP a přesto bude přirozeně možné za určitých podmínek přepravu nebezpečných odpadů uskutečnit.  

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.