Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Změny v legislativě ochrany ovzduší

Aktuální platné změny i chystané novely zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a jeho prováděcích předpisů.

07. únor 2016

Platné aktuální změny

Zákon o ovzduší:

Od 1. ledna 2016 nabyl účinnosti zákon č. 382/2015 Sb., kterým se mění zákon o spotřebních daních. Zákon však novelizuje také zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Novela se týká pouze problematiky biopaliv. Cílem je nastavit systém plnění povinností a následné kontroly tak, aby byl v co nejvyšší míře minimalizován prostor pro podvody, ke kterým docházelo v souvislosti se zneužíváním povinnosti náhrady fosilních paliv biopalivy. 

Emisní vyhláška:

Vyhláška č. 406/2015 Sb. mění vyhlášku č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování. Novela tzv. emisní vyhlášky nabyla účinnosti od 1. ledna 2016. Tato novela ulehčí podmínky pro provoz zejména drobných zařízení na zpracování plastů, svařování a lisování fólií a jiných plastových výrobků.
Novela vyhlášky stanovuje, že méně významné zdroje podle kódu 6.5 přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší (zpracování plastů) nemusejí emisní limity a podmínku provozu stanovené v bodě 5.1.4. přílohy č. 8 části II emisní vyhlášky plnit. Nově je stanoven kapacitní práh, teprve při překročení tohoto kapacitního prahu mají zdroje povinnost plnit emisní limity a technickou podmínku provozu podle vyhlášky. Kapacitní práh: zdroj s celkovou projektovanou kapacitou zpracovávané suroviny vyšší než 100 t za rok nebo zdroj s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší.

Chystané změny zákona o ovzduší:

(novela je v současné době ve sněmovně)

Cílem novely zákona je posílení ochrany čistoty ovzduší před znečišťujícími látkami. Vedle přímých kontrol kotlů provozovaných v domácnostech zavádí přísnější imisní limit pro jemné prachové částice s průměrem do dvou a půl mikrometru (PM2,5). Také bude možné vzájemné uznávání plaket cizích států pro vjezd vozidel do nízkoemisních zón a dojde k pružnějšímu a efektivnějšímu vyhlašování smogových situací.

Změny v příloze č. 2 zákona - vyjmenované zdroje

kódPopisPoznámka
1.4.Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 do 5 MW včetně, které nejsou uvedeny pod jiným kódem
Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW, které nejsou uvedeny pod jiným kódem
Původně se jednalo o spalování paliv v teplovzdušných přímotopných zdrojích.
4.13.Broušení kovů a plastů s celkovým elektrickým příkonem vyšším než 100 kWpůvodně bylo zahrnuto i obrábění (např. frézy, soustruhy apod.)
4.14.Svařování kovových materiálů s celkovým elektrickým příkonem 1000 kW nebo vyššímPůvodně byla kapacita 1000 kVA.
5.11.Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den.Sloučení zdrojů pod kód 5.11. Původně byly některé uvedené zdroje pod samostatnými kódy 5.12 a 5.13.
6.5.Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo většíPůvodně nebyla prahová kapacita vůbec stanovena.
6.5.Řezání syntetických polymerů laserem nebo odporovým drátem o celkové projektované kapacitě vyšší než 10 tun za rokZavedení nové skupiny zdrojů spadajících pod kód 6.5 se stanovením prahové kapacity.

Kontrola spalovacích zdrojů provozovaných v domácnostech

Novela zákona zavádí povinnost provozovatelů spalovacích zdrojů v domácnostech umožnit osobám pověřeným obecním úřadem obce s rozšířenou působností přístup ke zdroji, k jeho příslušenství a používaným palivům ke kontrole dodržování povinností podle zákona o ochraně ovzduší. Podmínkou je opakované podezření úřadu, že tepelný zdroj provozuje daná domácnost v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem o ochraně ovzduší. V případě prvního podezření úřad provozovatele písemně upozorní na podezření z porušování povinností, poučí jej o povinnostech spojených s provozem spalovacího zdroje a o důsledcích opakovaného podezření možností provedení přímé kontroly u zdroje. Při druhém důvodném podezření bude mít úředník oprávnění provést kontrolu. Při ní bude postupovat podle jasných pravidel daných kontrolním řádem a zákonem o ochraně ovzduší.

Pružnější vyhlašování smogových situací

Novinkou novely jsou pružnější a efektivnější pravidla pro vyhlašování a ukončování smogových situací i regulací, aby již nedocházelo k prodlevě mezi zjištěním rizikového stavu s překročenými imisními koncentracemi a samotným vyhlášením smogové situace i regulace. MŽP ve spolupráci s ČHMÚ proto navrhlo změnu statistiky pro posuzování vývoje koncentrací jemných prachových částic PM10. Platný zákon zpracovává imisní koncentrace PM10 pomocí 24hodinového průměru. K vyhodnocování průběhu koncentrací PM10, vyhlašování smogových situací a regulací se dle novely zákona využijí 12hodinové klouzavé průměry, ty v kombinaci s předpovědí vývoje meteorologických podmínek zajistí včasnou informovanost veřejnosti.

Uznání zahraničních plaket pro vjezd do nízkoemisních zón

Novela umožní vzájemné uznávání emisních plaket potřebných pro vjezd do nízkoemisních zón mezi Českou republikou a státy, kde jsou nastaveny obdobné podmínky pro jejich vyhlašování. V současné době se počítá s uznáváním německých plaket. Na území České republiky se nízkoemisní zóny teprve připravují.
Nový imisní limit pro PM2,5 od 2020
Stejně jako v ostatních státech Evropské unie novela zavádí přísnější imisní limit pro prachové částice PM2,5. Ze současných 25 mikrogramů.m-3 novela snižuje imisní limit na 20 mikrogramů.m-3 od roku 2020, a uvádí tak legislativu ČR do souladu s právem EU. Prachové částice PM2,5 produkují zejména doprava a lokální topeniště.

Legislativně technické úpravy

Návrh dále obsahuje blok věcných a legislativně technických úprav zákona prováděných v návaznosti na zkušenosti s téměř tříletou aplikační praxí zákona o ochraně ovzduší. Cílem navrhovaných změn je odstranit výkladové pochybnosti a vypustit úpravu povinností, které představují z hlediska dopadů na ovzduší neodůvodněnou administrativní a aplikační zátěž pro provozovatele nebo pro orgány ochrany ovzduší. V návaznosti na vypořádání připomínkového řízení byly do návrhu doplněny změny přílohy č. 10 upravující požadavky na uvádění kotlů na trh.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Podrobné informace o povinnostech provozovatelů, změnách legislativy ovzduší, rozsahu a způsobu souhrnné provozní evidence a poplatků se dozvíte na aktuálních seminářích k tématu ovzduší:

OVZDUŠÍ: novely předpisů, povinnosti firem, ISPOP, SPE a poplatky

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.