Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Využíváte možnosti zpětného odběru použitých výrobků?

Zákon o odpadech umožňuje zbavit se některých použitých výrobků v rámci systémů zpětného odběru.

04. prosinec 2010

Takto odevzdané výrobky nejsou považovány za odpad a nevztahují se na ně příslušné povinnosti původce vztažené k odpadům (souhlas k nakládání, označování, evidence a hlášení a další).

Zpětně odebraný výrobek se stává odpadem až ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění.

CO ŘÍKÁ LEGISLATIVA?

Zpětným odběrem se rozumí odebírání použitých výrobků povinnými osobami od spotřebitelů (§ 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) bez nároku na úplatu za účelem jejich využití nebo odstranění.

Povinnost zpětného odběru se vztahuje na oleje, baterie a akumulátory, výbojky a zářivky, pneumatiky a elektrozařízení z domácností. Povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru má právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvedené výrobky vyrábí nebo uvádí na trh v České republice výrobky zahraničního výrobce (povinná osoba), a to bez ohledu na výrobní značku a do výše, které za vykazované období vyrobí nebo doveze.

Povinná osoba musí prostřednictvím právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která prodává uvedené výrobky spotřebiteli, (poslední prodejce) zajistit, aby byl spotřebitel informován o způsobu provedení zpětného odběru těchto použitých výrobků.

Výrobce elektrozařízení dále zajistí informování spotřebitele o požadavku, aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se směsným komunálním odpadem, ale byla fyzickými osobami odkládána na místech k tomu určených nebo v místech jejich zpětného odběru. Musí také informovat o své úloze v opětovném použití elektrozařízení a materiálovém nebo jiném využití elektroodpadu, a rovněž o možných škodlivých vlivech nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a na lidské zdraví.

Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží.

SYSTÉMY OBCÍ

Povinná osoba může na základě písemné dohody s obcí využít ke splnění své povinnosti systém sběru a třídění komunálních odpadů stanovený touto obcí.

Zpětný odběr musí být proveden bez nároku na úplatu za tento odběr od spotřebitele. Místa zpětného odběru musí být pro spotřebitele stejně dostupná jako místa prodeje výrobků, na které se povinnost zpětného odběru vztahuje. Povinná osoba je povinna zajistit zpětný odběr způsobem odpovídajícím obvyklým možnostem spotřebitele bez jeho nadměrného zatížení.

Zpětný odběr použitého výrobku lze odmítnout v případě, že použitý výrobek z důvodu kontaminace ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí (například vyhláška č. 427/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika chemických látek pro zdraví člověka, vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli). Provozovatel místa zpětného odběru použitých výrobků je povinen na požádání spotřebiteli vystavit potvrzení o zpětném odběru výrobku s náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků).

Povinná osoba musí zajistit využití nebo odstranění zpětně odebraných použitých výrobků v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy, a to do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž byly odebrány. Zpětně odebraný výrobek se stává odpadem ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění. Povinná osoba je povinna zpracovávat roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok a tuto zprávu každoročně zasílat MŽP do 31. března (pozor na změny ve způsobu ohlašování určené v zákonem 25/2008 Sb.).

PROVEDENÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU

Vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru se vztahuje na výrobky podléhající zpětnému odběru. Na elektrozařízení pocházející z domácností [§ 38 odst. 1 písm. f) zákona] se vztahují pouze ustanovení § 1 odstavce 3 a § 3 vyhlášky. Zpětný odběr se nevztahuje na výrobky, se kterými bylo nakládáno jako s odpadem (§ 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech) již před jejich předáním povinné osobě. Na nakládání s odpady, které se ze zpětně odebraných použitých výrobků staly předáním provozovateli zařízení k jejich využití nebo odstranění, se vztahují povinnosti stanovené v zákoně o odpadech a prováděcích právních předpisech k němu. Pokud je výrobek součástí funkčního celku, považuje se za povinnou osobu k jeho zpětnému odběru výrobce výrobku nebo dovozce funkčního celku.

ZAJIŠTĚNÍ INFORMOVANOSTI

Povinná osoba obvyklým způsobem (např. v průvodní dokumentaci, na dodacím listu, letákem nebo elektronicky - internetem) zajistí informace o možnostech zpětného odběru svého výrobku právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která prodává výrobky uvedené v § 38 odst. 1 zákona spotřebiteli (poslední prodejce).

Informace o způsobu zajištění zpětného odběru, kterou předává spotřebiteli podle § 38 odst. 5 zákona poslední prodejce, musí minimálně obsahovat název, adresu a telefonní spojení místa zpětného odběru, druhy zpětně odebíraných výrobků, provozní dobu zpětného odběru a upozornění na bezplatnost zpětného odběru.

V případě provádění zpětného odběru přímo v provozovně posledního prodejce musí být místo zpětného odběru použitých výrobků zřetelně označeno nápisem "Místo zpětného odběru použitých výrobků", přičemž slova "použitých výrobků" mohou být nahrazena názvem výrobku, který se na tomto místě odebírá. Toto označení musí být čitelné z míst přístupných pro spotřebitele.

Místa zpětného odběru výrobků se považují za stejně dostupná jako místa prodeje, pokud je stanoveno minimálně jedno místo zpětného odběru v každé obci nebo v každém městském obvodě nebo městské části (pokud jsou zřízeny), kde se nachází prodejny těchto výrobků. 

PLATNÁ LEGISLATIVA

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech: § 38 zákona Zpětný odběr některých výrobků, § 30 - 31r zákona Baterie a akumulátory, § 37k Zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadu

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: § 2 Vymezení některých pojmů

Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků

POVINNOST ZPĚTNÉHO ODBĚRU SE VZTAHUJE NA:

oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků,

baterie a akumulátory ( zpětný odběr nově řeší § 30-31r zákona),

výbojky a zářivky,

pneumatiky,

elektrozařízení pocházející z domácností (§ 37g písm. f) zákona, tj.: použité elektrozařízení pocházející z domácností nebo svým charakterem a množstvím jemu podobný elektroodpad od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání).

Ing. Zdeněk Fildán
ENVI Group, s. r. o.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.