Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Účast v programu Bezpečný podnik není zbytečná

29. říjen 2012

Když na konci roku 2011 podávala Pražská teplárenská a. s. přihlášku doprogramu Bezpečný podnik, bylo to již počtvrté. Poprvé se do tohoto programuhlásila na sklonku roku 2002. To bylo těsně poté, kdy ve firmě byly zavedenyvšechny tři systémy řízení.

Tehdy vedení akciové společnosti rozhodlo, žese firma přihlásí i k plnění "Bezpečného podniku" a tímto krokem deklarovalo, žezačlenění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci považuje za nedílnousoučást svých rozhodovacích aktivit. Program Bezpečný podnik, jehož garantem jeStátní úřad inspekce práce, má za cíl zvýšit u organizací přihlášených doprogramu úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životníhoprostředí, kultury práce a pracovní pohody a vytvořit podmínky pro zavedeníintegrovaného systému řízení.

CO MUSÍFIRMA

Požadavky na systém řízení BOZP, specifikované v programu"Bezpečný podnik", vychází z principu a zásad uplatňovaných systémovými normamiISO 14001, ISO 9001, ČSN OHSAS 18001:2008 a příručkou ILO-OSH 2001 (vydanouMezinárodní organizací práce).

Podáním žádosti o ověření shody systémuřízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se podnik zavazuje k plněnípožadavků a podmínek stanovených tímto programem. Plnění požadavků ověřujípříslušné Oblastní inspektoráty práce, což je v případě Pražské teplárenské a.s. Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu.

Při zaváděnísystému podle programu "Bezpečný podnik" je třeba "ošetřit" celou problematikubezpečnosti a ochrany zdraví při práci vnitropodnikovými předpisy, kteréodpovídají požadavkům především normy ČSN OHSAS 18001.

Protože je systémřízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provázán i s dalšími oblastmi,jako je požární ochrana a evironmentální řízení, jsou k přihlášce do programupřikládána i vyjádření Krajské hygienické stanice a Hasičského záchrannéhosboru. Vyjádření od České inspekce životního prostředí si zajišťuje Státní úřadinspekce práce.

LETOŠNÍ TITULY

Splněním programuBezpečný podnik Pražská teplárenská obhájila své místo mezi dalšími šedesátifirmami v České republice, které tento titul získaly. V oblasti energetiky tojsou:

Pražská energetika, a.s., PRE distribuce, a.s., Praha, ČEZ, a. s.,Praha (tepelné a vodní elektrárny), Energotrans, a.s., Praha, ČEZ, a.s., JE -Dukovany, ČEZ, a.s., JE - Temelín, Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ Distribuce,a.s., Děčín, Elektrárna Chvaletice a.s., ČEZ Měření, s.r.o., Hradec Králové,Teplárny Brno, a.s., a ČEZ Distribuční služby, s.r.o., Ostrava

Dne 29.května předal náměstek ministra Ministerstva práce a sociálních věcí Mgr. KarelMachotka a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Mgr. Ing. RudolfHahn plaketu spolu s certifikátem výrobnímu řediteli Ing. Romanu Korandovi naslavnostním shromáždění, konaném v Sále purkmistrů vOpavě.

JEDNODUCHÝ RECEPT

Řešení a zajištěníbezpečnosti a ochrany zdraví při práci se v Pražské teplárenské a.s. stalykaždodenní samozřejmostí na všech stupních řízení.

Tato věta zníjednoduše a odráží to, co po všech zaměstnavatelích požaduje platná legislativa,ale tak úplně to samozřejmé nebylo. Zejména v začátcích jsme museli překonatnavyklé stereotypy, přesvědčit všechny zaměstnance o tom, že použití správnýchpracovních postupů a ochranných pomůcek zde není proto, aby udělali radost"bezpečákovi", ale dělají to hlavně pro sebe. Postupem času se podniková kulturabezpečnosti a ochrany zdraví při práci natolik zlepšila, že se podařilorealizovat i to, že zaměstnanci společnosti sami chodí se svými nápady co ještězlepšit nebo kde číhá další riziko, které není popsáno. Přitom recept je vlastnějednoduchý.

Začátek je v tom sednout si, promyslet, co a kde může někohoohrozit, a udělat všechno pro to, aby číhající nebezpečí pokud možno nikohoneohrozilo. Tohoto cíle je možné dosáhnout jedině zapojením všech zaměstnanců odnejvyššího vedení až po vrátného.

Základním kamenem celé bezpečnostipráce a ochrany zdraví při práci je kvalitní vyhodnocení rizik. Opět, je to sicepožadavek platné legislativy, ale postupem času se z hodnocení rizik bohuželstalo zaklínadlo. Sice o něm všichni mluví, ale jak by mělo vypadat a co by měloobsahovat, málokdo ví.

Přesto, že požadavek na hodnocení rizik je vlegislativě zakotven od roku 1994, stále se ve své praxi setkávám s elaborátyrůzné kvality ve velké většině "vytištěnými sjetinami" počítačovýchprogramů.

Z kvalitně provedeného hodnocení rizik musí vyplývat požadavkyna odbornou a zdravotní způsobilost, požadavky na vybavení osobními ochrannýmipomůckami, odkazy na legislativní požadavky a další řízení prostřednictvímMístních provozních předpisů nebo řádů včetně kategorizace prací.

Dnesmůžeme konstatovat, že většina zaměstnanců si uvědomuje, že bezpečnost prácenení jen o tom, že dostanou montérky, ale i o vlastní zodpovědnosti, o tom, že opráci je třeba přemýšlet a mít před ní i určitoupokoru.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

V rámci zajišťováníochrany zdraví jsou pro zaměstnance Pražské teplárenské zajišťovány programypodpory zdraví na pracovištích, zejména podporou sportovních, relaxačních arehabilitačních činností a distribucí "vitamínových balíčků".

Každý zezaměstnanců společnosti dostává nepeněžní poukázky, které může použít nafinancování sportu, kultury, cestování, vzdělávání nebo zdravotnictví.

Pro všechny zaměstnance v evidenčním stavu je zabezpečeno závodnístravování v průběhu pracovní směny. Tam, kde není vlastní stravovací zařízení,je stravování zaměstnanců řešeno dovozem stravy ze stravovacího zařízení jinéhododavatele, mraženou stravou nebo poukázkami do zařízení veřejného stravování.Na všechny formy stravování je poskytován příspěvek.

V rámci prevencezdraví jsou pro všechny zaměstnance společnosti zajištěny u smluvníchposkytovatelů pracovně lékařských služeb zdarma tyto služby:

- očkováníproti chřipce,

- očkování proti klíšťové encefalitidě,

-očkování proti žloutence typu A a B.

Na jaře a na podzim je všemzaměstnancům distribuován jako prevence proti akutnímu respiračnímu onemocněníbalíček vitamínů, který pokryje denní potřebu minerálů a vitamínů. Výběrminerálů a vitamínů je prováděn ve spolupráci s poskytovatelempracovnělékařských služeb. Byl zpracován manuál bezpečné práce na počítači,včetně rehabilitačních cviků k počítači, který je přístupný v elektronicképodobě na podnikovém intranetu. Od ledna 2007 byl vyhlášen striktní zákazkouření ve všech prostorách firmy. "Vytěsnění" kuřáků na místa k tomu určenávedlo ke snížení počtu kuřáků, u stávajících kuřáků došlo ke snížení počtuvykouřených cigaret. Na intranet byla umístěna informační brožura vydaná VÚBP,v.v.i., v roce 2008, Prevence a zvládnutí stresu. V sídle společnosti bylo prozaměstnance zprovozněno fitcentrum.

Pražská teplárenská je zároveň idržitelem ocenění "Podnik podporující zdraví II. stupně".


Většinazaměstnanců si uvědomuje, že bezpečnost práce není jen o tom, že dostanoumontérky, ale i o vlastní zodpovědnosti, o tom, že o práci je třeba přemýšlet amít před ní i určitou pokoru.

AUTOR: Miloslav Čech

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.