Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

POZOR - Změna v ohlašování zemědělských zdrojů

Senát 8.3.20011 schválil novelu zákona č. 25/2008 Sb. Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání.

Novela mimo technických záležitostí systému ohlašování přes ISPOP přináší zrušení povinnosti zasílat souhrnnou provozní evidenci za zemědělské zdroje znečišťování.

Více v textu novely:

02. březen 2011

ZÁKON

ze dne                  2011,

kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

Čl. I

Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

 • 1. V § 3 odst. 1 písm. a) se za slova „znečišťujících látek" vkládají slova „a přenosy odpadů".
 • 2. V § 3 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené kplnění ohlašovacích povinností voblasti životního prostředí, nechalo-li ji ministerstvo zřídit".
 • 3. V § 4 odst. 3 se za slovo „prostředí" vkládají slova „nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené kplnění ohlašovacích povinností voblasti životního prostředí" a slova „každý ohlašovací rok" se nahrazují slovy „každou ohlašovací povinnost".
 • 4. V § 4 se doplňují odstavce 4 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 6a znějí:

„(4) Datový standard pro předávání údajů prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí popisuje pro jednotlivé ohlašovací povinnosti plněné jejich prostřednictvím datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

(5) Do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí vstupuje povinný subjekt plnící ohlašovací povinnost prostřednictvím k tomu určené elektronické služby.

(6) Podmínkou pro využití integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí k podání hlášení je předchozí registrace v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

(7) Zmocnění k zastoupení povinného subjektu plnícího ohlašovací povinnost se prokazuje plnou mocí v elektronické podobě nebo výstupem vzniklým převedením plné moci v listinné podobě autorizovanou konverzí dokumentů6a) podanými prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

(8) Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí zpracovává osobní údaje.

____________________

6a)        § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.".

 • 5. V § 5 odst. 1 písm. a) se za slova „znečišťující látky" vkládají slova „nebo přenosy odpadů".
 • 6. V § 5 odst. 2 písm. a) se za slova „znečišťující látky" vkládají slova „nebo přenosy odpadů".
 • 7. V § 7 písm. c) se slova „do 31. prosince kalendářního roku pro následující ohlašovací rok" nahrazují slovy „nejméně šest měsíců před termínem plnění jednotlivých ohlašovacích povinností".

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o ochraně ovzduší

Čl. II

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 180/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 483/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 164/2010 Sb. a zákona 172/2010 Sb., se mění takto:

 

 • 1. V11 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) vést provozní evidenci o stacionárních zdrojích v rozsahu stanoveném v prováděcím právním předpisu a uchovávat ji nejméně po dobu 5 let; zpracovat souhrnnou provozní evidenci z údajů provozní evidence za kalendářní rok a předávat ji příslušným orgánům ochrany ovzduší prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů do 31. března následujícího kalendářního roku; povinnost zpracovat a předávat souhrnnou provozní evidenci se nevztahuje na provozovatele stacionárních zdrojů podle § 5 odst. 8,".

 • 2. V § 19 odst. 10 se před slova „podle zákona" vkládají slova „nebo datové schránky ministerstva určené kplnění ohlašovacích povinností voblasti životního prostředí".
 • 3. V § 28 odst. 3 věta druhá nahrazuje větou „Údaje lze oznámit písemně, prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené kplnění ohlašovacích povinností voblasti životního prostředí18).".
 • 4. V § 32 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo datové schránky ministerstva určené kplnění ohlašovacích povinností voblasti životního prostředí".

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o odpadech

Čl. III

V § 82 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 25/2008 Sb., se před slova „podle zákona" vkládají slova „nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí".

ČÁST ČTVRTÁ

Změna vodního zákona

Čl. IV

V § 126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 25/2008 Sb., se před slova „podle zákona" vkládají slova „nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí".

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o obalech

Čl. V

V § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 25/2008 Sb., se před slova „podle zákona" vkládají slova „nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí".

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.