Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

ISPOP - ohlašování v roce 2024

Povinnost podávat hlášení prostřednictvím ISPOP v roce 2024 (za rok 2023).

01. leden 2024

ISPOP 2024: Změny v ohlašování - aplikace ISPOP, IRZ, SPE, odpady, obaly, voda ...

Aktuální seminář: Změny v ohlašovacím portálu ISPOP: systém ISPOP2 s html formuláři. Ohlašování odpadů, IRZ, vody a dalších agend přes ISPOP. Podrobně hlášení odpadů, IRZ a ovzduší. Aktuální praktické informace k plnění ohlašovacích povinností. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Povinnost podávat hlášení prostřednictvím ISPOP v roce 2024 (za rok 2023)

V roce 2024 ohlašují údaje prostřednictvím (ISPOP) subjekty plnící ohlašovací povinnosti dle zákona:

 • č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP
 • č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
 • č. 254/2001 Sb., o vodách
 • č. 477/2001 Sb., o obalech - vyjma osob, které jsou zapojeny do EKO-KOM
 • č. 541/2020 Sb. o odpadech

Legislativa z oblasti ŽP ukládá subjektům povinnost hlásit institucím veřejné správy stanovené informace. Každý zákon určuje konkrétní podmínky, za kterých mají příslušné subjekty povinnost ohlašovat. V případě, že subjekt spadá do povinnosti ohlašovat svůj vliv na ŽP, stává se tzv. Ohlašovatelem.

Povinností Ohlašovatelů je doručit příslušná hlášení úřadům, které mají dotčenou právní normou uloženou povinnost hlášení kontrolovat. Tyto instituce mají roli tzv. Ověřovatele. Všechny kroky probíhají přes informační systém ISPOP.

Manuály a videonávody pro nový ISPOP:

Podmínky pro vznik jednotlivých ohlašovacích povinností jsou vždy uvedené v jednotlivých předpisech. V následující tabulce je uveden přehled hlavních hlášení (změny jsou tučně):

Název formulářeOhlašovací povinnostTermín podání / Ověřovatel
F_IRZFormulář pro hlášení do Integrovaného registru znečišťování
§ 3 zákona č. 25/2008 Sb. (hlásí povinný provozovatel s nadlimitním únikem/přenosem)
31. 3.
MŽP
F_VOD_38Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu na základě § 38 zákona č. 254/2001 Sb.(hlásí každá ČOV dle povolení)dle rozhodnutí
vodoprávní úřad
F_VOD_PVPoplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku § 1 vyhl. č. 125/2004 Sb. (hlásí se odběr nad 500 m3/měsíc či 6000 m3/rok sečtený za zdroje na území jedné obce)15.2.
SFŽP
F_VOD_OVPoplatkové přiznání za zdroj znečišťování; § 4 vyhl. č. 123/2012 Sb. (hlásí se při překročení hmotnostních a koncentračních limitů, nebo množství vypuštěných odpadních vod nad 100 000 m3/rok)15.2.
SFŽP
F_VOD_ODBER_PODZOdběr podzemní vody (hlásí se při odběru nad 500 m3/měsíc či 6000 m3/rok, od 2023: 100m3 měsíc a 1000m3 rok!) § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 131. 1.
správce povodí
F_VOD_ODBER_POVROdběr povrchové vody (hlásí se při odběru nad 500 m3/měsíc či 6000 m3/rok, od 2023: 100m3 měsíc a 1000m3 rok!) § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 231. 1.
správce povodí
F_VOD_VYPOUSTENIVypouštěné vody; § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3 (hlásí se při odp. vypouštění vod do vod povrchových či podzemních nad 500 m3/měsíc či 6000 m3/rok)31. 1.
správce povodí
F_VOD_AKUVzdouvání nebo akumulace povrchové vody (hlásí se nad 1 mil. m3/rok)§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 431. 1.
správce povodí
F_OVZ_SPEOhlášení souhrnné provozní evidence(hlásí se za vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší)
podle § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.
31.3.
MŽP
F_OVZ_POPLPoplatkové přiznání(hlásí se poplatek nad 50 000 Kč za provozovnu)podle § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.31.3.
KÚ (MHMP)
F_OVZ_POOznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů
§ 11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb. / příloha č. 2 k vyhl. č. 257/2012 Sb.
31.3.
MŽP
F_OVZ_RLZpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění, znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění); § 11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb. / příloha č. 3 k vyhl. č. 257/2012 Sb.31.3.
MŽP
F_ODP_PRODHlášení o produkci a nakládání s odpady: § 95 odst. 3-5 zákona 541/2020 Sb., §21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20 (do 2024, od 2025 dle vyhlášky č. 273/2021 Sb.) (hlásí se při: původce při nakládání nad 600 kg NO nebo 100 t OO za IČO a provozovatelé zařízení [s výjimkou skladu odpadů] a obchodník – i když nebylo nakládáno s odpadem)28.2.
ORP
F_ODP_ZARIZENI
_541_2020
Hlášení o zařízení pro nakládání s odpady dle § 21/2, §21/3, § 64/2 (ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu, malé zařízení): § 95 odst. 1-2 zákona 541/2020 Sb., příloha č. 15 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.před:
zahájením/obnovením

do 15D:
přerušení/ukončení

F_ODP_OZDHlášení: obchodník s odpady, zprostředkovatel, a dopravce odpadu: § 95 odst. 1-2 zákona 541/2020 Sb., příloha č. 16 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.před:
zahájením/obnovením

do 15D:
přerušení/ukončení

ODPADY mimo ISPOP:odpady od fyzických osobZařízení pro nakládání s odpady v případě, že přebírá komunální odpady od FO oznamuje obci, na jejímž území odpad vznikl, převzaté odpady za předchozí kalendářní rok (písemně podle přílohy č. 19 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.)15.1.
obec
ODPADY mimo ISPOP:Ministerstvo obranyMinisterstvo obrany nebo jím zřízená organizace pro správu a provoz objektů důležitých pro obranu státu ohlašují souhrnné údaje z průběžné evidence MŽP na elektronickém nosiči dat a provoz zařízení určených pro nakládání s odpady krajskému úřadu v listinné podobě nebo na elektronickém nosiči dat.28.2.
MŽP
před:
zahájením/obnovením

do 15D:
přerušení/ukončení
F_OBL_RVHlášení o obalech. Vyhl. č. 641/2004 Sb.(hlásí osoby uvádějící obaly na trh/do oběhu – mimo klienty EKO-KOM)15.2.
CENIA

Postup pro podání hlášení do ISPOP:

1. Registrace subjektu

Podmínkou pro plnění ohlašovací povinnosti do ISPOP je předchozí registrace subjektu. Registrace probíhá prostřednictvím webu CRŽP. Registraci subjektu nově může udělat jen uživatel ISPOP, tj. nejdříve se registruje uživatel a ten pak ke svému účtu doregistruje subjekt.

2. Registrace provozovny

Pro splnění některých ohlašovacích povinností je podmínkou registrace provozovny. Jedná se o agendy Ovzduší a IRZ.

Provozovny spojené s agendou Odpadů (původcovské provozovny) se neregistrují. V případě že má původce více provozoven, zasílá subjekt příslušný počet hlášení F_ODP_PROD za každou provozovnu zvlášť. Zařízení k nakládání s odpady se neregistrují, pouze se ohlašuje zahájení/ukončení/přerušení provozu formulářem F_ODP_ZARIZENI.

S agendou Vod (ohlašování: Odběr povrchové vody, Odběr podzemní vody, Vypouštěné vody, Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody) jsou spojená místa užívaní vody (MUV). Tato místa zakládá příslušný podniku povodí do CRŽP na základě povolení k nakládání s vodami.

3. Vyplnění hlášení

Hlášení musí být vyplněno elektronicky a v platném datovém standardu, který je každoročně aktualizován. Hlášení je možné vytvořit s využitím HTML formulářů, které jsou dostupné pro jednotlivé ohlašovací povinnosti. Formuláře jsou k dispozici po přihlášení všem registrovaným uživatelům v účtu ISPOP. Další možností je vytvořit hlášení pomocí vlastního softwarového nástroje.

V případě, že hlášení není v platném datovém standardu (jiný datový formát, sken, listinné hlášení, excel apod.), není systémem po přijetí zpracováno a ohlašovací povinnost není splněna. Uživatel je upozorněn, že hlášení je nezpracovatelné.

4. Podání hlášení

Ohlášení prostřednictvím systému ISPOP znamená odeslání hlášení online z formuláře, přes webové služby nebo datovou schránkou ISPOP. Jinými komunikačními kanály nelze hlášení zaslat.

 • Odeslat online z ohlašovacího formuláře: přes stisk tlačítka „Odeslat on-line do ISPOP" na konci každého HTML formuláře; nebo
 • Webová služba: skrze vlastní software napojený na webové služby ISPOP; nebo
 • Datová schránka "ISPOP (Ministerstvo životního prostředí)", ID: uednwmb, a to buď přímo přes systém datových schránek nebo použitím tlačítka „Odeslat do datové schránky" na konci každého HTML formuláře.

Před každým podáním hlášení v systému ISPOP je automaticky systémem provedena kontrola. Hlášení je možné odeslat až poté co kontrola úspěšně proběhne. Pokud je hlášení podáno přes webovou službu nebo datovou schránku je nutné si kontrolu datového standardu provést manuálně. Hlášení je podáno korektně v případě, že si ho ohlašovatel může zpětně zobrazit v „Přehledu doručených hlášení". Hlášení by mělo být v tomto přehledu dostupné do 30 minut od odeslání.

5. Kontrola hlášení ze strany státní správy

Ověření podaného hlášení v ISPOP provádí Ověřovatel (např. KÚ, ORP, SFŽP...).

První unikátní hlášení, které je do ISPOP podáno je tzv. řádné hlášení. Po úspěšném podání hlášení se hlášení nachází ve stavu „Čeká na ověření", ve kterém zůstává, dokud jej příslušný úřad neověří – až pak se hlášení dostane do stavu „Ověřeno".

Pokud hlášení vykazuje chyby, Ověřovatel může vyzvat Ohlašovatele k podání tzv. doplněného, resp. dodatečného / opravného hlášení. Doplněná / dodatečná /opravná hlášení se podávají tak, že přímo v hlavičce hlášení se doplní evidenční číslo řádného hlášení a ohlásí se všechna data znovu včetně požadovaných změn.

6. Kontrola doručených hlášení na Vašem účtu v ISPOP

Ohlašovatel si může provést kontrolu doručených hlášení na svém účtu (záložka „Přehled doručených hlášení"):

Mohou nastat 2 základní situace:

 • hlášení není v přehledu, tzn., že hlášení bylo nezpracovatelné. Ohlašovatel musí zaslat nové správné hlášení (po provedení "On line kontroly" s výsledkem → „Kontrola proběhla v pořádku.")
 • hlášení je v přehledu, tzn., že hlášení bylo přijato a bylo mu přiděleno číslo dokumentu ve tvaru ISPOP_XXXX.

Pokud je hlášení v přehledu, ve sloupci „Stav" mohou být následující informace o stavu hlášení:

 • „Není zpracovatelné" (ale bylo přiděleno na účet subjektu), tzn., že hlášení obsahovalo validační chyby a ohlašovatel musí znovu zaslat nové správné řádné hlášení.
 • „Přiděleno ověřovateli(čeká na ověření)", tzn., že hlášení je již autorizované a ověřovatel (úřad) má toto hlášení k dispozici ve svém ověřovatelském účtu ISPOP.

Hlášení je řádně podáno pouze v případě, že „došlo" ke stavu „Přiděleno ověřovateli (čeká na ověření)"!

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVIGROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.