Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Zacházení se závadnými látkami

Kdo zachází se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami nebo nebezpečnými závadnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, je povinen učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod. Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami, je povinen vést o nich záznamy.

06. květen 2024

Webinář Látky závadné vodám - vyhodnocení na základě BL

Webinář: Podle vodního zákona jsou závadné látky jakékoliv látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Člení se do tří skupin: zvlášť nebezpečné závadné látky, nebezpečné závadné látky a závadné látky. Podle zařazení jsou pak pro uživatele závadných látek stanoveny různé povinnosti (zabezpečení, havarijní plán, zkoušky těsnosti, kontrolní prohlídky…). Na webináři se podíváme na vyhodnocení závadnosti látek na základě informací z bezpečnostních lisů. Problematikou vás provedou odborníci na chemické látky ze společnosti CASEC s.r.o.

Úplné znění

Seznam nebezpečných závadných látek (NZL) a dalších látek nebo skupin látek, které v obdobné míře vyvolávají znepokojení, je uveden v příloze č. 1 k vodnímu zákonu. Tento seznam obsahuje i zvlášť nebezpečné závadné látky (ZNZL). Závadné látky (ZL) jsou látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Do závadných látek nepatří odpadní ani důlními vody.

Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, je povinen učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizací, které netvoří součást technologického vybavení výrobního zařízení.

Je povinen zejména

 1. umístit zařízení, v němž se závadné látky používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami,
 2. používat jen takové zařízení, popřípadě způsob při zacházení se závadnými látkami, které jsou vhodné i z hlediska ochrany jakosti vod,
 3. nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky, včetně výstupů jejich kontrolního systému pro zjišťování úniku závadných látek a bezodkladně provádět jejich včasné opravy; sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod,
 4. nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, prostřednictvím odborně způsobilé osoby zkoušet těsnost potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášť nebezpečných závadných látek a nebezpečných závadných látek, a v případě zjištění nedostatků bezodkladně provádět jejich včasné opravy (§3a, § 6a vyhl. 450/2005 Sb.). V případě skladování hnojiv a výluhů z objemných krmiv nebo látek určených pro úpravu vody na vodu pitnou a pro čištění komunálních odpadních vod v nadzemních nádržích umístěných v záchytných vanách o objemu větším než je objem největší nádrže v nich umístěné se opakovaná zkouška těsnosti nepožaduje,
 5. vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniků závadných látek,
 6. zajistit, aby nově budované stavby byly zajištěny proti nežádoucímu úniku těchto látek při hašení požáru.

Tato opatření se přiměřeně vztahují i na použité obaly závadných látek.

Kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek podle bodu 5 plní alespoň jednu z těchto funkcí:

 • kontinuální technické zjišťování těsnosti zařízení, v němž je obsažena závadná látka,
 • zjišťování přítomnosti závadné látky v okolí zařízení, včetně horninového prostředí povrchových a podzemních vod,
 • trvalé měření hladiny závadné látky s indikací proti přeplnění a úniku,
 • senzorickou kontrolu těsnosti zařízení, nebo
 • senzorickou kontrolu stavu a vlivu závadných látek uložených mimo zařízení podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči) na okolní prostředí.

Kontrolní systém u nadzemních zařízení, u kterých je možné provést senzoricky kontrolu celého jejich vnějšího pláště, může být založen na senzorickém pozorování uživatelem nebo jím vyškolenou a pověřenou osobou.

Uživatelé závadných látek provádějí kontroly výše uvedeným způsobem a o jejich výsledcích vedou evidenci. Základem kontroly je vizuální prohlídka skladů, posouzení jejich technického stavu, kontrola výstupů z technických kontrolních systémů a kontrola funkčnosti systémů pro průběžné měření výšky hladiny a pro ochranu proti přeplnění.

Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami, je povinen vést záznamy (identifikační údaje a vlastnosti) o typech těchto látek, které jsou zpracovávány nebo s nimiž se nakládá, o jejich množství, o obsahu jejich účinných složek, o jejich vlastnostech zejména ve vztahu k povrchovým a podzemním vodám. Má-li uživatel zvlášť nebezpečné závadné látky k dispozici bezpečnostní list, může použít pro účely vedení záznamů tento bezpečnostní list.

Ing. Zdeněk Fildán, Envigroup

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Praktický kurz odpadové legislativy od tvůrců legislativy

  ON-LINE kurz (webinář) přímo od tvůrců legislativy. Kurz nové odpadové legislativy přinese podrobné informace o změnách, které přináší nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a prováděcí legislativa. Bude kladen důraz na problematické oblasti a změny, které přinesla nová odpadová legislativa.

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Přehled povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy. 

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

 • Podrobný podnikový ekolog (5-denní kurz)

  Pětidenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků.

 • Webinář Látky závadné vodám - vyhodnocení na základě BL

 • Produktová ekologie: chemické látky ve výrobcích, legislativa a povinnosti výrobců

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, Envigroup

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.