Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Česká republika potřebuje rychlou změnu odpadové legislativy

21. březen 2013

Stávající legislativa nezajišťuje plnění závazků v oblasti odpadovéhohospodářství a České republice hrozí za jejich neplnění sankce. LegislativaEvropské unie považuje skládkování za nejméně vhodnou formu odstraňování odpadů,řada zemí EU již uplatňuje pro komunální odpad jeho úplný zákaz. Nově schválenáStátní politika životního prostředí požaduje "nastavit nově poplatky za ukládáníodpadu tak, aby došlo minimálně k vyrovnání tohoto - z pohledu ochrany životníhoprostředí nejméně vhodného způsobu - nakládání s odpady s náklady vhodnějšíhozpůsobu."

"Další přešlapování na místě si nemůžeme dovolit. Česká republika potřebujerychlou změnu odpadové legislativy, která ekonomicky znevýhodní skládkováníkomunálního odpadu," řekl Mirek Topolánek.

ÚČELOVÉ PROTIKLADY

Alternativami skládkování je recyklace a energetické využití komunálníhoodpadu. Tyto možnosti jsou v ČR zcela účelově stavěny do protikladu. Vevyspělých zemích se však vždy uplatňují paralelně, protože zdaleka ne všechenkomunální odpad je možné a rozumné recyklovat.

"Země s vyspělým odpadovým hospodářstvím dokážou recyklovat a kompostovatmezi 50 až 65 % komunálního odpadu, zbytek se využívá pro výrobu energie. Pokudchceme skoncovat se skládkováním, bez energetického využití odpadu seneobejdeme," řekl ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek a dodal:"Energeticky se využívá pouze takový odpad, který se už nedá dále efektivněvytřídit nebo jinak zpracovat."

Sousední Rakousko využívá energeticky 35 % komunálního odpadu a provozuje 14zařízení na jeho energetické využití. Ve Švédsku a Dánsku je podíl energetickéhovyužití odpadu přes 50 % a provozují tu více než 30 zařízení. Ve Švýcarsku je vprovozu 28 zařízení, v celé Evropě pak přibližně 400.

Česká republika se při vstupu do EU zavázala, že do konce letošního rokusníží ve srovnání s rokem 1995 skládkování biologicky rozložitelné složkykomunálního odpadu o 50 %. Je zřejmé, že tento cíl nebude splněn a Českérepublice hrozí citelné sankce. Do roku 2020 by navíc podíl skládkováníbiologicky rozložitelné složky komunálního odpadu měl klesnout pod 35 %.

Biologicky rozložitelná složka odpadu je biomasou a energii z ní získanou lzezapočítat ve prospěch plnění závazků v oblasti zelené energie. Současně je tímtozpůsobem možné nahradit uhlí a další fosilní paliva využívaná pro výrobu tepla aelektřiny v teplárnách. Naopak tlející biomasa na skládkách je zdrojem zápachu,skleníkových plynů i potravou pro hejna hlodavců šířících závažné choroby.

SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE - NOVÉ ÚDAJE

Z dat Eurostatu vyplývá, že v roce 2011 každý Čech vyprodukoval 320 kgodpadu, z toho více než tři čtvrtiny (264 kg) skončily v popelnici a 54 kg serecyklovalo. Pouze čtvrtinu odpadu vyhozeného do popelnice (58 kg) se podařilopřeměnit na energii a zbylých 206 kg putovalo bez užitku na skládku. Naskládkách tak v roce 2011 skončilo přes 2 mil. tun komunálního odpadu.

V České republice fungují pouze tři zařízení na energetické využitíkomunálního odpadu s celkovou roční kapacitou 654 tis. tun odpadu. V roce 2010bylo energeticky využito 486 tis. tun odpadu. Vliv těchto zařízení na životníprostředí je zcela zanedbatelný.

OCHRANA PROSTŘEDÍ

V zařízení pro energetické využití odpadu jsou veškeré spaliny čištěny,neutralizovány a nepřetržitě kontrolovány, aby do ovzduší neunikaly nebezpečnélátky. Sleduje se více látek než u ostatních energetických zařízení a takéemisní limity jsou oproti spalování běžných fosilních paliv daleko přísnější.Základem nízkého množství emisí je vysoká teplota spalování a automatické řízeníspalovacího procesu. Pro porovnání: Spálením 1 kg komunálního odpadu v domácíchkamnech se vypustí do ovzduší stejné množství dioxinů, kolik jich vznikne přispálení 10 tun odpadu v moderním zařízení.

Spálením odpadu dochází ke snížení jeho objemu na desetinu (váhově načtvrtinu původní hmotnosti). Toxické kovy (arzen, kadmium, rtuť apod.) sepřevedou na stabilní a nerozpustné formy a ukládají se na zabezpečenou skládkuse zamezením kontaminace podzemní vody. Energetické využití odpadu zásadněredukuje množství odpadu, které je potřeba uložit na skládku. Současně umožňujeseparovat a bezpečně zneškodnit nebezpečný odpad, který je v případě skládkovánírozptýlen ve skládce komunálního odpadu, odkud může později unikat do životníhoprostředí.

Energetické využití odpadu umožňuje využití cenných surovin ukrytých vodpadu, například železného šrotu nebo barevných kovů. Vzniklé popeloviny semohou až z 97 % využívat jako druhotná surovina pro stavební a rekultivačníčinnost. Energie z komunálního odpadu nahrazuje fosilní paliva používaná provýrobu elektřiny a tepla. Tím chrání životní prostředí hned dvakrát. Jednou předvznikem skládek a podruhé před těžbou fosilních paliv. Energie z více než 2 mil.tun komunálního odpadu uloženého ročně na skládky by mohla nahradit přibližně1,5 mil. tun hnědého uhlí.

Mgr. Pavel Kaufmann
Teplárenské sdružení Českérepubliky

Množství emisí v tunách (rok 2010)

V České republice fungují pouze tři zařízení na energetické využitíkomunálního odpadu s celkovou roční kapacitou 654 tis. tun odpadu. V roce 2010bylo energeticky využito 486 tis. tun odpadu. Vliv těchto zařízení na životníprostředí je zcela zanedbatelný. Celkové množství polychlorovanýchdibenzodioxinů a dibenzofuranů uvolněných do ovzduší při energetickém využitíodpadu činilo v roce 2010 přibližně 24 miligramů. Celkové emise dioxinů v ČRnejsou přesně známy, ale pohybují se v řádu 100 000 miligramů za rok.

"Pokud chce Česká republika patřit mezi kulturní země Evropy, nemůže dáletolerovat špinavý kšeft se zahrabáváním odpadků pod zem a ničením životníhoprostředí," říká předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR MirekTopolánek.

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.