Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Katalog odpadů - skupina 19

Odpady označené * jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady.

31. červenec 2008
19ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ URČENÉHO PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY
19 01Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů
19 01 02Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování
19 01 05*Filtrační koláče z čištění odpadních plynů
19 01 06*Odpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody
19 01 07*Pevné odpady z čištění odpadních plynů
19 01 10*Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin
19 01 11*Popel a struska obsahující nebezpečné látky
19 01 12Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11
19 01 13*Popílek obsahující nebezpečné látky
19 01 14Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13
19 01 15*Kotelní prach obsahující nebezpečné látky
19 01 16Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15
19 01 17*Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky
19 01 18Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17
19 01 19Odpadní písky z fluidních loží
19 01 99Odpady jinak blíže neurčené
19 02Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (např. odstraňování chromu či kyanidů, neutralizace)
19 02 03Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné
19 02 04*Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný
19 02 05*Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky
19 02 06Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05
19 02 07*Olej a koncentráty ze separace
19 02 08*Kapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky
19 02 09*Pevné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky
19 02 10Hořlavé odpady neuvedené pod čísly 19 02 08 a 19 02 09
19 02 11*Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
19 02 99Odpady jinak blíže neurčené
19 03Stabilizované/ solidifikované odpady
19 03 04*Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný, neuvedený pod číslem 19 03 08
19 03 05Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04
19 03 06*Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný
19 03 07Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06
19 03 08*Částečně stabilizovaná rtuť
19 04Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace
19 04 01Vitrifikovaný odpad
19 04 02*Popílek a jiný odpad z čištění spalin
19 04 03*Nevitrifikovaná pevná fáze
19 04 04Chladící voda z ochlazování vitrifikovaného odpadu
19 05Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů
19 05 01Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu
19 05 02Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu
19 05 03Kompost nevyhovující jakosti
19 05 99Odpady jinak blíže neurčené
19 06Odpady z anaerobního zpracování odpadu
19 06 03Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu
19 06 04Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu
19 06 05Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu
19 06 06Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu
19 06 99Odpady jinak blíže neurčené
19 07Průsaková voda ze skládek
19 07 02*Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky
19 07 03Průsaková voda ze skládek neuvedená pod číslem 19 07 02
19 08Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
19 08 01Shrabky z česlí
19 08 02Odpady z lapáků písku
19 08 05Kaly z čištění komunálních odpadních vod
19 08 06*Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
19 08 07*Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů
19 08 08*Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy
19 08 09Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
19 08 10*Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09
19 08 11*Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
19 08 12Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11
19 08 13*Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
19 08 14Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13
19 08 99Odpady jinak blíže neurčené
19 09Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely
19 09 01Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
19 09 02Kaly z čiření vody
19 09 03Kaly z dekarbonizace
19 09 04Upotřebené aktivní uhlí
19 09 05Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
19 09 06Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů
19 09 99Odpady jinak blíže neurčené
19 10Odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy
19 10 01Železný a ocelový odpad
19 10 02Neželezný odpad
19 10 03*Lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky
19 10 04Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03
19 10 05*Jiné frakce obsahující nebezpečné látky
19 10 06Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05
19 11Odpady z regenerace olejů
19 11 01*Upotřebené filtrační hlinky
19 11 02*Kyselé dehty
19 11 03*Odpadní voda z regenerace olejů
19 11 04*Odpady z čištění paliv pomocí zásad
19 11 05*Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
19 11 06Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 19 11 05
19 11 07*Odpady z čištění spalin
19 11 99Odpady jinak blíže neurčené
19 12Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)
19 12 01Papír a lepenka
19 12 01 01Kompozitní a nápojové kartony
19 12 02Železné kovy
19 12 03Neželezné kovy
19 12 03 01Měď, bronz, mosaz
19 12 03 02Hliník
19 12 03 03Olovo
19 12 03 04Zinek
19 12 03 06Cín
19 12 04Plasty a kaučuk
19 12 05Sklo
19 12 06*Dřevo obsahující nebezpečné látky
19 12 07Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
19 12 08Textil
19 12 09Nerosty (např. písek, kameny)
19 12 10Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)
19 12 11*Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky
19 12 12Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11
19 13Odpady ze sanace zeminy a podzemní vody
19 13 01*Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
19 13 02Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01
19 13 03*Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
19 13 04Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03
19 13 05*Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
19 13 06Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05
19 13 07*Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
19 13 08Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod číslem 19 13 07

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.