Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Chemické látky a směsi

Zajišťování činností podle nařízení REACH, zákona o chemických látkách a přípravcích, zákona o veřejném zdraví, zákona o prevenci závažných havárií.

  • Výkon odborně způsobilé osoby v rámci nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi, školení odborně způsobilou osobou (platí pro vysoce toxické látky a směsi).
  • Spolupráce při evidenci, ohlašování, klasifikaci, registraci, oznamování, značení a balení látek a přípravků.
  • Zpracování bezpečnostních listů.
  • Vypracování "Pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí" (bezpečnostní karty) včetně projednání s orgánem ochrany veřejného zdraví.
  • Seznámení pracovníků s "Pravidly" a další školení včetně vypracování všech základních dokumentů (prezenční listina, záznam o provedeném školení pracovníků, tématický a časový plán školení a zkušební test pro ověření znalostí a jeho vyhodnocení).
  • Zpracování provozních řádů skladů s nebezpečnými látkami a směsmi.
  • Zpracování bezpečnostních pokynů pro skupiny látek a směsí. Pokyny zahrnují instrukce pro zacházení, manipulaci, skladování, opatření při úniku, požáru, první pomoc, ochranné vybavení apod.
  • Posouzení firmy z hlediska prevence závažných havárií podle zákona č. 224/2015 Sb. Zařazení objektů a zařízení do skupin podle velikosti rizika. Zpracování dokumentace pro objekty a zařízení.
  • Pravidelná kontrola provozu, kontrola dokumentace, upozorňování na nedostatky formou zápisu a návrh na jejich odstranění, upozorňování na změny v legislativě a termíny pro splnění a zastupování při jednání s orgány státní správy.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.