Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Zpracování písemných pravidel

Zpracujeme pro Vás písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí" (bezpečnostní karty, provozní pokyny). 

Pro vybrané látky či směsi musí být zpracována písemná pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi (NCHLS)

Podle ustanovení § 44a) odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní kategorie 1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 2, toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 (podle chemického zákona č. 350/2011 Sb.) a dále látkami a směsmi, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 nebo 3, žíravost kategorie 1 (se standardní větou nebezpečnosti H 314), toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázovénebo opakované expozici kategorie 1, karcinogenita kategorie 1A nebo 1B, mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1Btoxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi.

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna projednat text pravidel s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti.

Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti. Nestačí mít pravidla pouze na počítačové síti, nebo jen centrálně u ekologa či bezpečnostního technika. Je nutné pravidla umístit přímo na pracoviště, kde se s látkou či směsí nakládá. 

Přehled dotčených R vět a H vět:

Klasifikace podle nařízení CLP (tzv. nová klasifikace):

Třída nebezpečnostiKód třídy a kategorie nebezpečnostiH věta
Akutní toxicitaAcute Tox. 1, 2, 3H300, H301, H310, H311, H330, H331
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expoziceSTOT SE 1H370
Toxicita pro specifické cílové orgány- opakovaná expoziceSTOT RE 1

H372

Žíravost pro kůžiSkin Corr. 1H314
Mutagenita v zárodečných buňkáchMuta. 1A, 1BH340
KarcinogenitaCarc. 1A, 1BH350, H350i
Toxicita pro reprodukciRepr. 1A, 1BH360,H360FD, H360F, H360D, H360Fd, H360Df

Klasifikace podle chemického zákona (tzv. stará klasifikace): 

Třída nebezpečnostiR věta
vysoce toxickéR 26, R 27, R 28
toxickéR 23, R 24, R 25
žíravéR 34, R 35
karcinogenní kategorie 1 nebo 2R 45, R 49
mutagenní kategorie 1 nebo 2R 46
toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2R 60, R 61

Ostatní chemické látky a směsi:

Velké množství firem řeší písemná pravidla (bezpečnostní karty, provozní pokyny apod.) i pro další CHLS než ukládá zákon o veřejném zdraví. Řeší tak povinnost nařízení REACH, která nařizuje zajistit pracovníkům přístup k informacím z bezpečnostních listů. Zpracováním pravidel lze řešit i případy, kdy máte pouze cizojazyčné bezpečnostní listy - pro pracoviště máte česká pravidla a pro ostatní případy máte originální BL.

Rádi pro Vás písemná pravidla zpracujeme  - prosím kontaktuje nás:

tel.  +420 739 658 218, 606 638 325

Orientační cena: 290 Kč / ks.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.