Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Pomoc k dotazníku QA6

podle přílohy č. 1 k zákonu č. 224/2015 Sb.

(výtah - seznam látek)

Tabulka I Kategorie nebezpečných látek

Kategorie nebezpečnosti v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008Množství nebezpečné látky v tunách
Sloupec 1Sloupec 2
A
Sloupec 3
B
Oddíl „H“ – NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ
H1 AKUTNÍ TOXICITA kategorie 1, všechny cesty expozice520
H2 AKUTNÍ TOXICITA
 • kategorie 2, všechny cesty expozice
 • kategorie 3, inhalační cesta expozice (viz poznámka 1)
50200
H3 TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY – JEDNORÁZOVÁ EXPOZICE Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice kategorie 150200
P1a VÝBUŠNINY (viz poznámka 2)
 • nestabilní výbušniny, nebo
 • výbušniny, oddíl 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 nebo 1.6, nebo
 • látky nebo směsi, které mají výbušné vlastnosti podle metody A.14 dle nařízení (ES) č. 440/2008 (viz poznámka 3) a nenáleží do třídy nebezpečnosti organické peroxidy nebo samovolně reagující látky a směsi
1050
P1b VÝBUŠNINY (viz poznámka 8) Výbušniny, oddíl 1.4 (viz poznámka 4)50200
P2 HOŘLAVÉ PLYNY Hořlavé plyny, kategorie 1 nebo 21050
P3a Hořlavé aerosoly (viz poznámka 5.1) „Hořlavé“ aerosoly kategorie 1 nebo 2 obsahující hořlavé plyny kategorie 1 nebo 2 nebo hořlavé kapaliny kategorie 1150 (čisté)500 (čisté)
P3b Hořlavé aerosoly (viz poznámka 5.1) „Hořlavé“ aerosoly kategorie 1 nebo 2 neobsahující hořlavé plyny kategorie 1 nebo 2 ani hořlavé kapaliny kategorie 1 (viz poznámka 5.2)5 000 (čisté)50 000 (čisté)
P4 OXIDUJÍCÍ PLYNY Oxidující plyny, kategorie 150200
P5a HOŘLAVÉ KAPALINY
 • Hořlavé kapaliny, kategorie 1, nebo
 • hořlavé kapaliny kategorie 2 nebo 3 udržované za teplot nad jejich bodem varu nebo
 • jiné kapaliny s bodem vzplanutí ≤ 60 °C, udržované za teplot nad jejich bodem varu (viz poznámka 6)
1050
P5b HOŘLAVÉ KAPALINY
 • Hořlavé kapaliny kategorie 2 nebo 3, u kterých zejména podmínky zpracování jako vysoký tlak nebo vysoká teplota mohou vytvořit nebezpečí závažné havárie, nebo
 • jiné kapaliny s bodem vzplanutí ≤ 60 °C, u kterých zejména podmínky zpracování jako vysoký tlak nebo vysoká teplota mohou vytvořit nebezpečí závažné havárie (viz poznámka 6)
50200
P5c HOŘLAVÉ KAPALINY Hořlavé kapaliny, kategorie 2 nebo 3, nespadající pod položky P5a a P5b5 00050 000
P6a Samovolně reagující látky a směsi a organické peroxidy Samovolně reagující látky a směsi, typ A nebo B, nebo organické peroxidy, typ A nebo B1050
P6b Samovolně reagující látky a směsi a organické peroxidy Samovolně reagující látky a směsi, typ C, D, E nebo F, nebo organické peroxidy, typ C, D, E nebo F50200
P7 SAMOZÁPALNÉ kapaliny a tuhé látky Samozápalné kapaliny, kategorie 1 Samozápalné tuhé látky, kategorie 150200
P8 OXIDUJÍCÍ KAPALINY A TUHÉ LÁTKY Oxidující kapaliny, kategorie 1, 2 nebo 3, nebo oxidující tuhé látky, kategorie 1, 2 nebo 350200
Oddíl „E“ – NEBEZPEČNOST PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
E1 Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 1 nebo chronická 1100200
E2 Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii chronická 2200500
Oddíl „O“ – JINÁ NEBEZPEČNOST
O1 Látky nebo směsi se standardní větou o nebezpečnosti EUH014100500
O2 Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, kategorie 1100500
O3 Látky nebo směsi se standardní větou o nebezpečnosti EUH02950200


Tabulka II Jmenovitě vybrané nebezpečné látky

Nebezpečné látkyČíslo CAS Množství nebezpečné látky v tunách
Sloupec 1(*)Sloupec 2
A
Sloupec 3
B
1.Dusičnan amonný (viz poznámka 7)-5 00010 000
2.Dusičnan amonný (viz poznámka 8)-1 2505 000
3.Dusičnan amonný (viz poznámka 9)-3502 500
4.Dusičnan amonný (viz poznámka 10)-1050
5.Dusičnan draselný (viz poznámka 11)-5 00010 000
6.Dusičnan draselný (viz poznámka 12)-1 2505 000
7.Oxid arseničný, kyselina arseničná nebo její soli1303-28-212
8.Oxid arsenitý, kyselina arsenitá nebo její soli1327-53-3-0,1
9.Brom7726-95-620100
10.Chlor7782-50-51025
11.Sloučeniny niklu v inhalovatelné práškové formě: oxid nikelnatý, oxid nikličitý, sulfid nikelnatý, sulfid niklitý, oxid niklitý--1
12.Ethylenimin151-56-41020
13.Fluor7782-41-41020
14.Formaldehyd (koncentrace ≥ 90 %)50-00-0550
15.Vodík1333-74-0550
16.Chlorovodík (zkapalněný plyn)7647-01-025250
17.Alkyly olova-550
18.Zkapalněné hořlavé plyny, kategorie 1 nebo 2 (včetně LPG) a zemní plyn (viz poznámka 13)-50200
19.Acetylen74-86-2550
20.Ethylenoxid75-21-8550
21.Propylenoxid75-56-9550
22.Methanol67-56-15005 000
23.4, 4'-methylen bis (2-chloranilin) nebo jeho soli, v práškové formě101-14-4-0,01
24.Methylisokyanát624-83-9-0,15
25.Kyslík7782-44-72002 000
26.2,4-toluen diisokyanát; 2,6-toluen diisokyanát91-08-7 584-84-910100
27.Karbonyldichlorid (fosgen)75-44-50,30,75
28.Arsan (arsenovodík)7784-42-10,21
29.Fosfan (fosforovodík)7803-51-20,21
30.Chlorid sirnatý10545-99-0-1
31.Oxid sírový7446-11-91575
32.Polychlordibenzofurany a polychlordibenzodioxiny (včetně TCDD), kalkulované jako ekvivalent TCDD (viz poznámka 14)--0,001
33.Tyto KARCINOGENY nebo směsi obsahující tyto karcinogeny v koncentracích vyšších než 5 % hmotnostních: 4-aminobifenyl nebo jeho soli, benzotrichlorid, benzidin nebo jeho soli, bis(chlormethyl)ether, chlormethylmethylether, 1,2-dibrommethan, diethylsulfát, dimethylsulfát, dimethylkarbamoylchlorid, 1,2-dibrom-3-chlorpropan, 1,2-dimethylhydrazin, dimethylnitrosoamin, hexamethylfosfotriamid, hydrazin, 2-nafthylamin nebo jeho soli, 4-nitrodifenyl a 1,3 propansulton-0,52
34.Ropné produkty a alternativní paliva a)benzíny a primární benzíny, b)letecké petroleje (včetně paliva pro reaktivní motory), c)plynové oleje (včetně motorové nafty, topných olejů pro domácnost a směsí plynových olejů) d)těžké topné oleje e)alternativní paliva sloužící ke stejným účelům a mající podobné vlastnosti, pokud jde o hořlavost a nebezpečnost pro životní prostředí jako produkty uvedené v písmenech a) až d)-2 50025 000
35.Bezvodý amoniak7664-41-750200
36.Fluorid boritý7637-07-2520
37.Sirovodík7783-06-4520
38.Piperidin110-89-450200
39.Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin3030-47-550200
40.3-(2-ethylhexyloxy)propylamin5397-31-950200
41.Směsi (*) chlornanu sodného klasifikované ve třídě akutní toxicita pro vodní prostředí, kategorie 1 [H400] obsahující méně než 5 % aktivního chlóru a neklasifikované v žádné jiné kategorii nebezpečnosti v tabulce I přílohy I. (*) Za předpokladu, že směs při nepřítomnosti chlornanu sodného nebude klasifikována ve třídě akutní toxicita pro vodní prostředí 1 [H400].-200500
42.Propylamin (viz poznámka 15)107-10-85002 000
43.Terc-butyl-akrylát (viz poznámka 15)1663-39-4200500
44.2-methyl-3-butennitril (viz poznámka 15)16529-56-95002 000
45.Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazin-2-thion(Dazo-­met) (viz poznámka 15)533-74-4100200
46.Methyl-akrylát (viz poznámka 15)96-33-35002 000
47.3-methylpyridin (viz poznámka 15)108-99-65002 000
48.1-brom-3-chlorpropan (viz poznámka 15)109-70-65002 000

(*)Číslo CAS je uváděno pouze pro informaci.

POZNÁMKY

1.Nebezpečné látky spadající do třídy akutní toxicita kategorie 3 orální cestou expozice (H 301) spadají do třídy nebezpečnosti H2 AKUTNÍ TOXICITA v těch případech, kdy nelze odvodit ani klasifikaci akutní inhalační toxicity ani klasifikaci akutní dermální toxicity, například v důsledku nedostatku přesvědčivých údajů o inhalační a dermální toxicitě.

2.Třída nebezpečnosti výbušniny obsahuje výbušné předměty (viz oddíl 2.1 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008). Je- li známo množství výbušné látky nebo směsi obsažené v předmětu, uvažuje se pro účely tohoto zákona toto množství. Není-li množství výbušné látky nebo směsi obsažené v předmětu známo, považuje se pro účely tohoto zákona za výbušninu celý předmět.

3.Zkoušení výbušných vlastností látek a směsí je nezbytné pouze tehdy, pokud se-screeningovou zkouškou podle části 3 přílohy 6 Doporučení OSN pro přepravu nebezpečného zboží: Příručka zkoušek a kritérií (dále jen „příručka zkoušek a kritérií OSN“)24) zjistí, že látka nebo směs může mít výbušné vlastnosti.

4. Jsou-li výbušniny spadající do oddílu 1.4 vybaleny z obalu nebo znovu zabaleny, zařazují se v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 do položky P1a, pokud nebude prokázáno, že jejich nebezpečnost nadále odpovídá oddílu 1.4.

5.1Hořlavé aerosoly se klasifikují podle směrnice Rady 75/324/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů25) (směrnice o aerosolových rozprašovačích).
„Extrémně hořlavé“ a „hořlavé“ aerosoly podle směrnice 75/324/EHS odpovídají hořlavým aerosolům kategorií 1 a 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

5.2Aby bylo možné použít tuto položku, je třeba prokázat, že aerosolový rozprašovač neobsahuje hořlavý plyn kategorie 1 nebo 2 ani hořlavou kapalinu kategorie 1.

6.Podle bodu 2.6.4.5 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008 nemusí být kapaliny s bodem vzplanutí vyšším než 35 °C zařazeny do kategorie 3, jestliže byly získány negativní výsledky v testu podpory hoření L.2, části III, oddílu 32 Příručky zkoušek a kritérií OSN. Při náročnějších podmínkách, například vysoké teplotě nebo tlaku, však toto neplatí, a proto jsou tyto kapaliny zařazeny do této kategorie.

7. Dusičnan amonný (5 000 / 10 000): hnojiva schopná samovolného rozkladu

Toto se vztahuje na vícesložková nebo směsná hnojiva na bázi dusičnanu amonného (vícesložková nebo směsná hnojiva obsahující dusičnan amonný s fosforečnanem nebo uhličitanem draselným), která jsou schopna samovolného rozkladu podle zkoušky „Trough Test“ OSN (viz Příručka zkoušek a kriterií OSN, část III, pododdíl 38.2) a u kterých je obsah dusíku z dusičnanu amonného

 • 15,75 %26) až 24,5 %27) hmotnostních a které neobsahují více než 0,4 % hořlavých či organických látek celkem nebo splňují požadavky přílohy III-2 nařízení (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech28),
 • 15,75 % hmotnostních nebo méně a hořlavé látky nejsou omezeny.

8. Dusičnan amonný (1 250 / 5 000): jakost pro hnojiva

Toto se vztahuje na jednosložková hnojiva na bázi dusičnanu amonného a na vícesložková nebo směsná hnojiva na bázi dusičnanu amonného, která splňují požadavky přílohy III-2 nařízení (ES) č. 2003/2003 a u kterých je obsah dusíku z dusičnanu amonného

 • větší než 24,5 % hmotnostních s výjimkou směsí dusičnanu amonného s dolomitem, vápencem nebo uhličitanem vápenatým o čistotě alespoň 90 %,
 • větší než 15,75 % hmotnostních u směsí dusičnanu amonného a síranu amonného,
 • větší než 28 %29) hmotnostních u směsí dusičnanu amonného s dolomitem, vápencem nebo uhličitanem vápenatým o čistotě alespoň 90 %.

9. Dusičnan amonný (350 / 2 500): technický

Toto se vztahuje na dusičnan amonný a směsi s dusičnanem amonným, jejichž obsah dusíku z dusičnanu amonného je:

 • 24,5 % až 28 % hmotnostních a které neobsahují více než 0,4 % hořlavých látek,
 • více než 28 % hmotnostních a které neobsahují více než 0,2 % hořlavých látek.

Toto se vztahuje také na vodné roztoky dusičnanu amonného, ve kterých jeho koncentrace přesahuje 80 % hmotnostních.

10. Dusičnan amonný (10 / 50): materiál „off-spec“ (blíže neurčený) a hnojiva, která neprojdou zkouškou výbušnosti

Toto se vztahuje na:

 • materiál vyřazený v průběhu výrobního postupu a dusičnan amonný a směsi s dusičnanem amonným, jedno-složková hnojiva na bázi dusičnanu amonného a vícesložková nebo směsná hnojiva na bázi dusičnanu amonného uvedené v poznámkách 8 a 9, které jsou vraceny nebo byly vráceny konečným uživatelem výrobci, do dočasného skladu nebo do zpracovatelského zařízení k přepracování, využití nebo zpracování pro bezpečné použití, protože již nevyhovují požadavkům uvedeným v poznámkách 8 a 9,
 • hnojiva uvedená v první odrážce poznámky 7 a v poznámce 8 k této příloze, která nesplňují požadavky přílohy III-2 nařízení (ES) č. 2003/2003.

11. Dusičnan draselný (5 000 / 10 000):

Toto se vztahuje na směsná hnojiva na bázi dusičnanu draselného s dusičnanem draselným ve formě granulí nebo mikrogranulí, která mají stejné nebezpečné vlastnosti jako čistý dusičnan draselný.

12. Dusičnan draselný (1 250 / 5 000):

Toto se vztahuje na směsná hnojiva na bázi dusičnanu draselného s dusičnanem draselným v krystalické formě, která mají stejné nebezpečné vlastnosti jako čistý dusičnan draselný.

13. Upravený bioplyn

Pro účely provedení tohoto zákona se upravený bioplyn klasifikuje v položce 18 tabulky II, pokud byl zpracován v souladu s platnými normami pro vyčištěný a upravený bioplyn se zaručením stejné kvality, jakou má zemní plyn včetně obsahu metanu, a pokud obsahuje maximálně 1 % kyslíku.

14. Polychlorodibenzofurany a polychlorodibenzodioxiny

Množství polychlorodibenzofuranů a polychlorodibenzodioxinů se počítají s použitím následujících faktorů:

WHO 2005 TEF

2,3,7,8-TCDD

1

2,3,7,8 - TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

OCDD

0,0003

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(T =tetra,P=penta,Hx=hexa,Hp=hepta,O=okta) Zdroj–Van den Berg et al: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds

15. Pokud tato nebezpečná látka spadá do kategorie P5a hořlavá kapalina nebo P5b hořlavá kapalina, použijí se pro účely tohoto zákona nejnižší kvalifikační množství.


_____________________________

24)Více pokynů k prominutí testu naleznete v popisu metody A.14, viz nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Úř. věst. L 142, 31. 5. 2008, s. 1).

25)Úř. věst. L 147, 9. 6. 1975, s. 40

26)Obsah dusíku z dusičnanu amonného 15,75 % hmotnostních odpovídá 45 % koncentraci dusičnanu amonného.

27)Obsah dusíku z dusičnanu amonného 24,5 % hmotnostních odpovídá 70 % koncentraci dusičnanu amonného.

28)Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1.

29)Obsah dusíku z dusičnanu amonného 28 % hmotnostních odpovídá 80% koncentraci dusičnanu amonného.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.