Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Požadavky legislativy

Legislativní požadavky na ILNO a označování nebezpečných odpadů

Předpisy

§ 71-77 zákona o odpadech, vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech

Komentář

Balení a označování nebezpečných odpadů, ILNO (§ 71 zákona)

Balení NO:

Při balení nebezpečných odpadů se postupuje obdobně jako při balení chemických látek a směsí a nebezpečných věcí (nařízení CLP, dohoda ADR, řád RID). To znamená, že balení nebezpečných odpadů musí přiměřeně vyhovovat zejména následujícím požadavkům (z čl. 35 nařízení CLP):

 • obal musí být navržen a vytvořen tak, aby jeho obsah nemohl uniknout,
 • materiály, z nichž jsou vytvořeny obal a uzávěry, nesmějí být náchylné k poškození způsobenému obsahem nebo k tvorbě nebezpečných sloučenin s obsahem,
 • obal a uzávěry musí být ve všech místech silné a pevné, aby bylo zajištěno, že se neuvolní a bezpečně odolají napětím a deformacím při běžném zacházení,
 • obal vybavený vyměnitelnými uzávěry musí být navržen tak, aby mohl být opakovaně uzavírán bez úniku obsahu,
 • obal nesmí mít tvar ani provedení, které může přitahovat děti nebo vzbuzovat jejich zvědavost anebo uvádět osoby v omyl, ani nesmí mít podobnou úpravu nebo provedení jako obal pro potraviny, krmiva, léčivé přípravky nebo kosmetické prostředky, která by mohla uvést osoby v omyl.

Označování NO:

Původce odpadu a provozovatel zařízení, kteří nakládají s nebezpečným odpadem, jsou povinni zajistit, aby NO byly označeny: prostředky pro soustřeďování nebezpečných odpadů se označují písemně:

 • názvem odpadu, 
 • jeho katalogovým číslem,
 • kódem a názvem nebezpečné vlastnosti, 
 • nápisem „nebezpečný odpad" a 
 • výstražným grafickým symbolem pro nebezpečnou vlastnost. 

Tyto údaje se uvádí na označovacím štítku, který je umístěn tak, aby byl při běžném nakládání viditelný pro osobu nakládající s nebezpečnými odpady.

Název odpadu a jeho katalogové číslo musí být při běžném nakládání viditelné pro osobu nakládající s nebezpečnými odpady, a mohou být součástí štítku. Pokud jsou název odpadu a jeho katalogové číslo součástí štítku, musí být uvedeny stejnou velikostí písma jako nápis „nebezpečný odpad".

Část štítku s názvem odpadu a jeho katalogovým číslem se nezapočítává do minimálních rozměrů štítku (viz tabulka). Tzn., že minimální rozměry z tabulky nejdou použít pro celou etiketu, protože název a kód odpadu se nepočítá do rozměru štítku!!!! Musí se tedy použít větší etiketa, než je stanovený minimální rozměr štítku.

V případě, že odpad vykazuje současně více nebezpečných vlastností je prostředek a místo pro soustřeďování nebezpečných odpadů označeno štítkem se dvěma nebo více grafickými symboly všech těchto nebezpečných vlastností.

Nejmenší možné rozměry označení nebezpečných odpadů (štítků) jsou stanoveny v následující tabulce:

Velikost obalu (L)Nejmenší rozměr štítku (mm)Rozměry každého z výstražných symbolů (mm)
menší nebo rovno 3pokud možno alespoň 52 × 74větší než 10 x 10 pokud možno alespoň 16 x 16
větší než 3 a menší nebo rovno 50alespoň 74 × 105alespoň 23 x 23
větší než 50 a menší nebo rovno 500alespoň 105 x 148alespoň 32 x 32
větší než 500alespoň 148 x 210alespoň 46 x 46

Grafické symboly mají černý znak na bílém podkladu s červeným rámečkem, který je dostatečně široký, aby byl jasně viditelný. Tzn., že je povinný barevný tisk.

Zpřísňuje se také použití symbolů pro nebezpečnou vlastnost H4 Dráždivé. Původně byl použit jen symbol pro "žíravost". Nyní jsou pro HP4 možné 2 symboly podle obsažených látek:

 • "žíravý" pro nebezpečné odpady obsahující látky (nebo směsi) klasifikované jedním z následujících kódů tříd a kategorií nebezpečnosti a kódů standardních vět o nebezpečnosti: žíravost pro kůži Skin corr. 1A, (H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí) a na poškození očí Eye dam. 1, (H318 Způsobuje vážné poškození očí),
 • "vykřičník" pro nebezpečné odpady obsahující látky (nebo směsi) klasifikované jedním z následujících kódů tříd a kategorií nebezpečnosti a kódů standardních vět o nebezpečnosti: dráždivost pro kůži Skin irrit. 2 (H315 Dráždí kůži) a na podráždění očí Eye irrit. 2 (H319 Způsobuje vážné podráždění očí),
 • v případě, že odpad obsahuje nebo je podezření, že odpad obsahuje nebezpečné látky nebo směsi uvedené v obou předchozích odrážkách, pak se použije grafický symbol "žíravý".

Způsob a rozsah podrobněji řeší příloha č. 20 vyhlášky o podrobnostech.

Další požadavky na odpady ze zdravotní a veterinární péče jsou v § 72 vyhlášky (nádoby a označení)!

Identifikační list nebezpečného odpadu (ILNO):

Původce odpadu a provozovatel zařízení, kteří nakládají s NO, jsou povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit. Obsah ILNO je stanoven v příloze č. 21 vyhlášky. ILNO nebo údaje nezbytné pro jeho zpracování se předávají provozovateli zařízení či obchodníkovi jako součást písemné informace o odpadu podle bodu b6, písm. d).

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.