Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Požadavky legislativy

Legislativní požadavky na ILNO a označování nebezpečných odpadů

Stručně:

Označeny musí být: všechny (i jednorázové či dočasné) prostředky a místa pro soustřeďování nebezpečných odpadů (shromažďovací prostředky - např. nádoby, místa pro sběr NO, sklady NO, obaly s NO, jímky a nádrže s NO apod.).

Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit: v blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího místa nebezpečného odpadu nebo na nich musí být umístěn identifikační list shromažďovaného odpadu.

Požadavky podrobně:

1. Označování nebezpečných odpadů

Nová úprava: § 13 odst. 2 podle novelizovaného zákona o odpadech:

Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny písemně způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 383/2001 Sb.) a grafickým symbolem podle Nařízení č. 1272/2008 - CLP v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 383/2001 Sb.).

1.2 Požadavky prováděcí vyhlášky na značení NO

(§ 5 odst. 5 vyhl. č. 383/2001 Sb. a příloha č. 29)

Prostředky a místa pro soustřeďování nebezpečných odpadů (shromažďování, sběr, sklady, obaly, jímky a nádrže) musí být označena:

  • kódem a názvem nebezpečné vlastnosti,
  • nápisem „nebezpečný odpad",
  • výstražným grafickým symbolem a dále
  • popřípadě jménem a příjmením osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.

Tyto údaje se uvádí na označovacím štítku, který je umístěn tak, aby byl při běžném nakládání viditelný pro osobu nakládající s nebezpečnými odpady.

Název odpadu a jeho katalogové číslo musí být při běžném nakládání viditelné pro osobu nakládající s nebezpečnými odpady, a mohou být součástí štítku. Pokud jsou název odpadu a jeho katalogové číslo součástí štítku, musí být uvedeny stejnou velikostí písma jako nápis „nebezpečný odpad".

Část štítku s názvem odpadu a jeho katalogovým číslem se nezapočítává do minimálních rozměrů štítku (viz tabulka). Tzn., že minimální rozměry z tabulky nejdou použít pro celou etiketu, protože název a kód odpadu se nepočítá do rozměru štítku!!!! Musí se tedy použít větší etiketa, než je stanovený minimální rozměr štítku.

V případě, že odpad vykazuje současně více nebezpečných vlastností je prostředek a místo pro soustřeďování nebezpečných odpadů označeno štítkem se dvěma nebo více grafickými symboly všech těchto nebezpečných vlastností.

Nejmenší možné rozměry označení nebezpečných odpadů (štítků) jsou stanoveny v následující tabulce:

Velikost obalu (L)Nejmenší rozměr štítku (mm)Rozměry každého z výstražných symbolů (mm)
menší nebo rovno 3pokud možno alespoň 52 × 74větší než 10 x 10 pokud možno alespoň 16 x 16
větší než 3 a menší nebo rovno 50alespoň 74 × 105alespoň 23 x 23
větší než 50 a menší nebo rovno 500alespoň 105 x 148alespoň 32 x 32
větší než 500alespoň 148 x 210alespoň 46 x 46

Grafické symboly mají černý znak na bílém podkladu s červeným rámečkem, který je dostatečně široký, aby byl jasně viditelný. Tzn., že je povinný barevný tisk.

Zpřísňuje se také použití symbolů pro nebezpečnou vlastnost H4 Dráždivé. Původně byl použit jen symbol pro "žíravost". Nyní jsou pro HP4 možné 2 symboly podle obsažených látek:

  • "žíravý" pro nebezpečné odpady obsahující látky (nebo směsi) klasifikované jedním z následujících kódů tříd a kategorií nebezpečnosti a kódů standardních vět o nebezpečnosti: žíravost pro kůži Skin corr. 1A, (H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí) a na poškození očí Eye dam. 1, (H318 Způsobuje vážné poškození očí),
  • "vykřičník" pro nebezpečné odpady obsahující látky (nebo směsi) klasifikované jedním z následujících kódů tříd a kategorií nebezpečnosti a kódů standardních vět o nebezpečnosti: dráždivost pro kůži Skin irrit. 2 (H315 Dráždí kůži) a na podráždění očí Eye irrit. 2 (H319 Způsobuje vážné podráždění očí),
  • v případě, že odpad obsahuje nebo je podezření, že odpad obsahuje nebezpečné látky nebo směsi uvedené v obou předchozích odrážkách, pak se použije grafický symbol "žíravý".

Termín pro přeznačení:

Nebezpečné odpady a místa musí být od 1. dubna 2016 označeny podle nových pravidel.

1.3 Kategorizace odpadů - volba nebezpečné vlastnosti: 

Novelou zákona o odpadech byla zrušena příloha č. 2 (Seznam nebezpečných vlastností) a platí příloha přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů (Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech).

Pro kategorizaci nebezpečných odpadů (zejména zbytků chemických látek a směsí) je tedy nutné použít novelizovanou přílohu III směrnice 2008/98/ES (viz tabulka 1).

Tabulka 1: Přehled nebezpečných vlastností podle novelizované evropské směrnice: 

Příloha III směrnice 2008/98/ES
nebezpečná vlastnostdotčené H-věty*
HP 1 VýbušnéH200, H201, H202, H203, H204, H240, H241
HP 2 OxidujícíH270, H271, H272
HP 3 HořlavéH220, H221, H222, H223, H224, H225, H226, H228, H242, H250, H251, H252, H260, H261
HP 4 Dráždivé – dráždivé pro kůži a pro očiH314, H315, H318, H319
HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány, Toxicita při vdechnutíH370, H371, H335, H372, H373, H304
HP 6 Akutní toxicitaH300, H300, H301, H302, H310, H310, H311, H312, H330, H330, H331, H332
HP 7 KarcinogenníH350, H351
HP 8 ŽíravéH314
HP 9 Infekčníodpady obsahující nebezpečnémikroorganismy nebo jejich toxiny
HP 10 Toxické pro reprodukciH360, H361
HP 11 MutagenníH340, H341
HP 12 Uvolňování akutně toxického plynuEUH029, EUH031 a EUH032
HP 13 SenzibilizujícíH317, H334
HP 14 Ekotoxickýodpad, který představuje nebo může představovat bezprostřední nebo pozdější rizika pro jednu nebo více složek životního prostředí
HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku nemělH205, EUH001, EUH019, EUH044

* Podrobnosti pro zařazení na základě jednotlivých H-vět jsou uvedeny v plném znění přílohy III.

2. Identifikační listy nebezpečných odpadů

V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo přímo na nich musí být umístěn identifikační list shromažďovaného odpadu.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.