Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Změny v označování nebezpečných odpadů a ILNO

Aktuálně:

Senátem schválená (12.8.15) novela zákona o odpadech má dopad i na značení odpadů. Grafické symboly budou již jen podle CLP!!! Přesnější způsob a rozsah označování nebezpečných odpadů bude řešit novela vyhlášky 383/2001 Sb.

nová úprava: § 13 odst. 2 

Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny písemně způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a grafickým symbolem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Nařízení č. 1272/2008 - CLP) v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností HP 9 Infekční se označuje grafickým symbolem stanoveným prováděcím právním předpisem.

09. červenec 2015

Zákon o odpadech stanovuje specifické požadavky na balení a označování odpadů. Od 1. 6. 2015 se však mění dílčí aspekty v označování nebezpečných odpadů. Změny se týkají používání CLP symbolů a klasifikace nebezpečných vlastností. 

Označování nebezpečných odpadů        

Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny následujícím způsobem (§ 13 odst. 2 zákona o odpadech):

 1. odpady s nebezpečnou vlastností uvedenou v příloze č. 2 zákona pod označením kódem H1, H2, H3, H6, H8, H9 a H14 (tj. vlastnosti: výbušnost, oxidační schopnost, vysoká hořlavost, hořlavost, toxicita, žíravost, infekčnost, ekotoxicita) grafickým symbolem podle zvláštního právního předpisu,

 2. nebezpečné odpady jiné než uvedené pod písmenem a) nápisem "nebezpečný odpad".

A právě u zvláštních právních předpisů je aktuální změna. Zákon o odpadech se odkazuje na několik předpisů ohledně grafických symbolů: 

 • zákon o chemických látkách a směsích (v současné době je to zákon 350/2011 Sb.),

 • Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR,

 • Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (RID).

Hlavní "problém" je u odkazu na zákon o chemických látkách a směsích. Ten od 1.6.2015 již označování chemických směsí neřeší. Klasifikaci a označování od června řeší pouze nařízení  (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP). Skončila tedy platnost "starých" oranžových piktogramů pro označování chemických směsí a tím i jejich možnost pro označování nebezpečných odpadů.

Staré symboly však nezanikly úplně. Je možné je dosud užívat pro chemické směsi, pokud byly klasifikované, označené a zabalené před 1.6.2015, a to až do 1.6.2017.

Pro potřeby označování nebezpečných odpadů v podnikové praxi je jistě přiměřené tuto výjimku využít a ponechat původní označení starými symboly na stávajících nádobách. Přesto doporučujeme jednotlivé nádoby na nebezpečný odpad přeznačit dříve než v roce 2017. Zejména v případě systémových auditů to mohou někteří auditoři hodnotit negativně.

Vedle požadavků na označení grafickým symbolem či nápisem "nebezpečný odpad", je stanovena v § 5 vyhlášky  č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady další podmínka: na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu musí být uvedeno katalogové číslo a název shromažďovaného nebezpečného odpadu a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku. Vymahatelnost těchto požadavků na značení je však trochu sporná, protože v zákoně o odpadech chybí zmocnění pro stanovení dalších podrobností značení vyhláškou. Nicméně doporučujeme nádoby označovat i podle zmíněné vyhlášky. 

Kategorizace odpadů - volba nebezpečné vlastnosti: 

V prosinci 2014 bylo uveřejněno Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech. Hlavním důvodem pro nahrazení přílohy III rámcové směrnice o odpadech je hlavně ukončení platnosti "staré" klasifikace pro chemické směsi a tedy doplnění aktuálně platných H-vět k jednotlivým nebezpečným vlastnostem odpadů. Také došlo k jejich přeznačení (z H na HP).

Pro kategorizaci nebezpečných odpadů (zejména zbytků chemických látek a směsí) lze tedy použít novelizovanou přílohu III směrnice 2008/98/ES (viz tabulka 1). Podrobnosti pro zařazení na základě jednotlivých H-vět jsou uvedeny v plném znění přílohy III směrnice.

Toto nařízení se však zároveň překrývá se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, který v příloze č. 2 přímo definuje seznam nebezpečných vlastností odpadů. Z tohoto důvodu platí přechodné období a lze používat oba způsoby definic nebezpečných vlastností (evropský i český). Přechodné období bude platit do té doby, než bude novelou zákona příloha č. 2 zrušena.

Tabulka 1: Přehled nebezpečných vlastností podle zákona o odpadech a podle novelizované evropské směrnice: 

Příloha 2 zákona o odpadech

Příloha III směrnice 2008/98/ES

nebezpečná vlastnost

nebezpečná vlastnost

dotčené H-věty

H1 Výbušnost

HP 1 Výbušné

H200, H201, H202, H203, H204, H240, H241

H2 Oxidační schopnost

HP 2 Oxidující

H270, H271, H272

H3-A Vysoká hořlavost

HP 3 Hořlavé

H220, H221, H222, H223, H224, H225, H226, H228, H242, H250, H251, H252, H260, H261

H3-B Hořlavost

H4 Dráždivost

HP 4 Dráždivé – dráždivé pro kůži a pro oči

H314, H315, H318, H319

H5 Škodlivost zdraví

HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány, Toxicita při vdechnutí

H370, H371, H335, H372, H373, H304

H6 Toxicita

HP 6 Akutní toxicita

H300, H300, H301, H302, H310, H310, H311, H312, H330, H330, H331, H332

H7 Karcinogenita

HP 7 Karcinogenní

H350, H351

H8 Žíravost

HP 8 Žíravé

H314

H9 Infekčnost

HP 9 Infekční

odpady obsahující nebezpečné  mikroorganismy nebo jejich toxiny

H10 Teratogenita

HP 10 Toxické pro reprodukci

H360, H361

H11 Mutagenita

HP 11 Mutagenní

H340, H341

H12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami

HP 12 Uvolňování akutně toxického plynu

EUH029, EUH031 a EUH032

H13 Senzibilita

HP 13 Senzibilizující

H317, H334

H14 Ekotoxicita

HP 14 Ekotoxický

odpad, který představuje nebo může představovat bezprostřední nebo pozdější rizika pro jednu nebo více složek životního prostředí

H15 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování

HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl

H205, EUH001, EUH019, EUH044

Balení nebezpečných odpadů - shromažďovací prostředky

Předpisy: § 13 odst. 1 zákona o odpadech, § 5 vyhlášky  č. 383/2001 Sb.

I balení nebezpečných odpadů se řídí přiměřeně zvláštními právními předpisy (zákon o chemických látkách a směsích, dohoda ADR, řád pro mezinárodní železniční dopravu RID). To znamená, že balení nebezpečných odpadů musí přiměřeně vyhovovat zejména následujícím požadavkům: 

 • musí být konstruovány tak, aby z nich jejich obsah nemohl samovolně unikat,

 • materiál použitý na zhotovení obalů a uzávěrů nesmí být obsahem porušován a nesmí s ním vytvářet nebezpečné sloučeniny,

 • obal při běžném způsobu zacházení musí být odolný proti poškození a nesmí docházet k samovolnému uvolnění uzávěru,

 • uzávěry určené k opakovanému použití musí být konstruovány tak, že po otevření lze uzávěr opět zavřít tak, aby obsah neunikal,

 • obaly nebezpečných látek a přípravků se musí lišit od obalů běžně používaných k balení poživatin, pitné vody a léků a nesmí mít tvar hraček.

  Shromažďovací prostředky odpadů musí splňovat dále základní technické požadavky (§ 5 vyhlášky):

 • odlišení shromažďovacích prostředků odpadů (tvarově, barevně nebo popisem) od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady, nebo používaných pro jiné druhy odpadů,

 • zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy, pokud jsou shromažďovací prostředky určeny pro použití mimo chráněné prostory a nejsou-li určeny pouze pro odpady inertní,

 • odolnost proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny,

 • v případě, že shromažďovací prostředky slouží i jako přepravní obaly, musí splňovat požadavky zvláštních právních předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí a zboží (například zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, dohoda ADR, RID).

V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo přímo na nich musí být umístěn identifikační list shromažďovaného odpadu.           

Etikety a ILNO 2016 jsou k dispozici v produktech:

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.