Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Poučte se z chyb jiných - letošní pokuty nad 100 000 Kč

Výběr z pokut udělených ČIŽP za porušení povinností v oblasti odpadového hospodářství v roce 2008.
25. listopad 2008

REAL ECO TECHNIK, spol. s r.o., Huťská 160, 272 01 Kladno, IČ: 261 79 113

Pokuta ve výši 150 000 Kč za porušení ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, který stanoví, že s odpady lze dle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou dle zákona o odpadech k nakládání s odpady určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohrožováno  nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy. Porušení zákona o odpadech se společnost RET dopustila tím, že v období od března roku 2006 až do dubna téhož roku na ploše cca 15 až 20 na šíři a cca 200 m na délku na pozemku p.č. 626/1 v k.ú. Buštěhrad (temeno „staré buštěhradské haldy") ukládala odpad kat.č. 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, kategorie ostatní, i když pozemek p.č. 626/1 v k.ú. Buštěhrad není zařízením určeným  k nakládání s tímto druhem odpadu. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 27.3.2008.

Město Řevnice, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, Řevnice, 252 30, IČ: 00 241 636

Pokuta ve výši 150 000 Kč za porušení ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, který stanoví, že s odpady lze podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Porušení zákona o odpadech se město Řevnice dopustilo tím, že do prostoru bývalé pískovny Řevnice p.č. 3017/1, 3017/2, 3025 a 3026 k.ú. Řevnice naváželo od roku 1996 odpad, přestože tyto pozemky  nejsou určeny k nakládání s odpady dle zákona o odpadech ani dle jiného zákona, např. stavebního. Pokuta uložena dle ust. dle § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 1.2.2008.

INTERSTAR PRAHA s.r.o., Bořivojova 878/35, Praha 3, 130 00, IČ: 27405079

Pokuta v celkové výši 5 500 000 Kč   Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 19.3.2008.     225 000 Kč   za porušení ust. § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kterého se společnost Interstar Praha dopustila tím, že provozovala v roce 2006 zařízení k využívání odpadů - schválené rozhodnutím značky S-MHMP-197163/2005/OOP-II-787/R-301/2006/Li ze dne 22.3.2006, v období od nabytí moci tohoto rozhodnutí, tj. od 27.3.2006 do 31.12.2006, konec platnosti tohoto rozhodnutí, na pozemku parc.č. 3446 v k.ú. Michle na stanovené ploše 1500 m2, v rozporu s provozním řádem zařízení. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.     225 000 Kč   za porušení ust. § 20 písm. c) zákona o odpadech, kterého se společnost Interstar Praha dopustila tím, že provozovala v roce 2006 zařízení k odstraňování odpadů - schválené rozhodnutím značky  S-MHMP-197163/2005/OOP-II-787/R-301/2006/Li ze dne 22.3.2006, v období od nabytí moci tohoto rozhodnutí, tj. od 27.3.2006 do 31.12.2006, konec platnosti tohoto rozhodnutí, na pozemku parc.č. 3446 v k.ú. Michle na stanovené ploše o 1500 m2, v rozporu s provozním řádem zařízení. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.   5 000 000 Kč   za porušení povinností vyplývajících z ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kde je uvedeno, že lze s odpady podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Tohoto porušení zákona o odpadech se společnost Interstar Praha dopustila tím, že soustředila  odpady kat.č.: 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, 17 01 01 Beton, 17 01 02 Cihly17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 v roce 2006 na pozemku parc.č. 3445 v k.ú. Michle a v roce 2007 na pozemcích parc.č. 3134, 3139/7, 3148, 3149/1, 3154/2, 3156/2, 3312/1, 3439/75, 3442/1, 3445 a 3446 v k.ú. Michle, přestože tyto pozemky nebyly určeny k nakládání s odpady dle zákona o odpadech. Společnost Interstar Praha nebyla na výše uvedených pozemcích provozovatelem zařízení dle § 14 zákona o odpadech v roce 2006 ani v roce 2007. V souhrnu byly tak odpady kat.č.: 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, 17 01 01 Beton, 17 01 02 Cihly, 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01, v časovém období minimálně od 10.11.2006 do 21.9.2007, v různé mocnosti soustředěny společností Interstar Praha na ploše 9 950 m2 v objemu 62 027 m3. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.     50 000 Kč   za porušení povinností vyplývajících z ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech, kde je uvedeno, že s nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení dle § 14 zákona o odpadech. Tohoto porušení zákona o odpadech se společnost Interstar Praha dopustila tím, že v lednu roku 2007 nakládala na pozemku parc.č. 3446 k.ú. Michle, jako původce odpadů, s nebezpečným odpadem kat.č. 17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky v množství 2,74 tun, bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech.       INTERSTAR PRAHA s.r.o., Bořivojova 878/35, Praha 3, 130 00, IČ: 27405079   Pokuta ve výši 2 000 000 Kč   za porušení ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech se společnost Interstar Praha dopustila tím, že na pozemky parc.č. 217/1, 214/1 a 209/1 v k.ú. Zlatníky u Prahy uložila od října roku 2006 do dubna 2007 odpad (výkopovou zeminu, stavební suť), v množství 22 190 m3, přestože tyto pozemky Zlatníky nejsou určeny k nakládání s odpady dle zákona o odpadech ani dle jiného zákona, např. stavebního. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.  

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 28.3.2008.        

ZADIP s.r.o., Hradec Králové, Svobodné Dvory, Klacovská 57, 503 11, IČ: 25194372

Pokuta ve výši 500 000 Kč za porušení ust. § 12 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že se nezbavil odpadního karbolu (nebezpečný odpad  kat.č.170301 - asfaltové směsi obsahující dehet) z  nádrží odstraňovaných v areálu bývalé společnosti PREFA v Pardubicích - Rosicích nad Labem na p.č. 264/1 k.ú. Rosice nad Labem v množství cca  4,32 t,  v období od 20.3.2006 do 20.4.2006  v  souladu se zákonem o odpadech. Toto jednání je hodnoceno jako porušení povinnosti stanovené ust. § 12 odst. 1 zákona o odpadech, neboť každý je povinen nakládat s odpady  a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními přepisy vydanými na ochranu životního prostředí. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 5 zákona o odpadech.    

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 7.1.2008.

SAVE CZ s.r.o., Hlinsko, Rváčovská 1639, 539 01, IČ: 25965778

Pokuta v celkové výši 100 000 Kč za porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona o odpadech, kterého se společnost SAVE CZ s.r.o. dopustila tím, že jak bylo zjištěno při místním šetření provedeném ČIŽP dne 17.8.2006 a následně provedených kontrolách a jednáních, společnost SAVE CZ s.r.o. nevedla v roce 2005 průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi pro vybrané druhy odpadů kategorie ostatní a nebezpečný odpad, nevyplnila Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2005 a nevyplňovala evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech. za porušení ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se společnost SAVE CZ s.r.o. dopustila tím, že provozovala v období roku 2005 a roku 2006  zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů (provozovna: Družstevní 1523, Hlinsko - areál Teplárny Hlinsko) v rozporu s platným provozním řádem zařízení, spočívající v nakládání s odpady v tomto zařízení, pro které nebyl udělen platný souhlas. Jednalo se o 162,3 tun odpadu kategorie nebezpečný odpad kat. č. 170503 - zemina a kamení obsahující nebezpečné látky, se kterým bylo nakládáno v rozporu s provozním řádem zařízení v termínu od přelomu měsíce říjen a listopad roku 2005 do dne 1.8.2006 (resp. do dne 2.8.2006), tedy prokazatelně i po nabytí účinnosti zákona č. 314/2006 Sb., kterým byl mj. změněn zákon o odpadech. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 14.1.2008.

KARBONIA, spol. s r.o., Ostrava 3, Chalupníkova 765/21, 700 30, IČ: 15503534

Pokuta ve výši 100 000 Kč za porušení povinnosti stanovené ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že účastník řízení převzal do svého vlastnictví v období od 1/2005 do 5/2006 ocelový a litinový odpad v množství 31613,75 t, aniž by byl právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osobou, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 10.1.2008.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta ve výši 450 000 Kč za porušení ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, který stanoví, že s odpady lze podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Porušení zákona o odpadech se účastník řízení v tomto případě dopustil tím, že v měsíci září 2006 při provozování schváleného zařízení ke sběru, výkupu, skladování a využívání odpadů - provozovna Radlická ul., Praha 5, pozemky p. č. 499, 504/1 a 504/2 v k. ú. Praha - Radlice nakládal s odpady i na jiných pozemcích, než na kterých bylo provozování zařízení povoleno. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4  písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 18.4.2008.

Zlínstav, a.s. Zlín, Louky, tř. T. Bati 385, 763 02 Zlín, IČ: 00530808

Pokuta v celkové výši 150 000 Kč za porušení ustanovení  § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kde je stanoveno, že původce odpadů je povinen odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12  odst. 3 zákona o odpadech. Společnost Zlínstav se výše uvedeného porušení zákona o odpadech dopustila tím, že jako původce odpadů, které svým charakterem odpovídají odpadům skupiny 17 - Stavební a demoliční odpady (zařazenými dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů), v roce 2005 v období září - říjen  (v množství  cca 4 300 m3 - množství bylo vysčítáno dle faktur - daňových dokladů č. 380905 a 300905) a v roce 2006 v období září - říjen (v množství  cca   1 845 m3 - množství bylo vysčítáno dle předložené faktury - daňový doklad č. 011006) předala osobě, která v době přebírání odpadů nebyla osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého vlastnictví ve smyslu zákona o odpadech. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 30.1.2008.

STAVMAT-SPRING, spol.  s r.o., Hálkova 1203/32 , 301 00 Plzeň, IČ 00574848,

Donucovací pokuta ve výši 500 000 Kč uložena povinnému dle ust. § 129 odst. 1 správního řádu a na základě exekučního příkazu  čj. 43/OOH/0703507.25/07/ZKN ze dne 30. 7. 2007, kterým byla nařízena exekuce k vymožení povinnosti  podle  vykonatelného rozhodnutí České inspekce životního prostředí čj.03/OH/2752/04/Do ze dne 16. 4. 2004 (exekuční titul), kterým bylo povinnému nařízeno:

ve lhůtě do 90 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí splnit podmínky stanovené v částech I. a) a II. b) výroku rozhodnutí OkÚ Plzeň - sever ze dne 24. 5. 1995,

ve lhůtě do 90 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí odtěžit zbývající nelegálně uložený odpad na pozemcích p.č. 802/10, 802/13 a 813/4 v k.ú. Líně a ve smyslu § 12 zákona   č. 185/2001 Sb. o odpadech stanovených způsobem jej předat oprávněné osobě k využití nebo odstranění

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 22.5.2008.

.A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00  Praha 8, IČ: 45809712

Pokuta ve  výši 100 000 Kč za porušení ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se dopustila tím, že v roce 2005 a 2006 nakládala s odpady k.č.: 100903 (pecní struska, kategorie odpadu: „O"), 101118 (kaly a filtrační koláče z čištění spalin, kategorie odpadu „O") , 130208 (odpadní oleje, kategorie odpadu „N"), 170302 (asfalty bez dehtů, kategorie odpadu: „O") a 190112 (jiný popel, kategorie odpadu: „O") v mobilních zařízeních ke sběru a výkupu odpadů (respektive uvedené odpady vykupovala a přijímala do těchto zařízení), pro která neměla příslušným orgánem státní správy udělen souhlas k provozování zařízení dle § 14 odst.1 zákona o odpadech. Jedná se o vozidla RZ: 2B1 8729 a SPZ: BZM 81-95 (přijato 8577,9 tuny odpadu k.č.: 190112), 1B5 6219 (přijato 211,58 tuny odpadu k.č.: 101118), SPZ: BSB 62-61 (přijato 995,3 tuny odpadu k.č.: 100903), BSB 68-30 (přijato 11,46 tuny odpadu k.č.: 170302),  BVA 77-94 (přijato 55,32 tuny odpadu k.č.: 170302), 2B6 4947 (přijato 7,48 tuny odpadu k.č.: 170302) a RZ: 2B5 5120 (přijato 12 tun odpadu k.č.: 130208). Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 28.3.2008.

PLUS - DISCOUNT spol. s r.o., Počernická č.p. 257, 250 73 Radonice, IČ: 413 28 116

Pokuta ve výši 330 000 Kč za porušení  ust. § 38 odst. 5 zákona o odpadech, který mimo jiné stanoví, že poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. Tohoto porušení zákona o odpadech se společnost Plus dopustila tím, že neinformovala spotřebitele v níže v textu uvedených 10-ti provozovnách spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru použitých výrobků, tj. galvanických článků a baterií a elektrozařízení pocházejících z domácností. Toto zjištění učinila inspekce při kontrolách provedených v období od 30. 1. 2007 do 16. 2. 2007. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. g) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 20.3.2008.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta v celkové výši 150 000 Kč za porušení povinností vyplývajících z ustanovení  § 16 odst. 3 zákona  o odpadech, který stanoví, že s nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14. Tohoto porušení zákona o odpadech se účastník řízení dopustil tím, že v letech 2005 až 2006 a části roku 2007 (tj. do doby kontroly uskutečněné inspekcí dne 7.3.2007), nakládal jako původce odpadů s nebezpečnými odpady (motorové oleje, hydraulické oleje, nemrznoucí kapaliny, olověné akumulátory, znečištěný sorbent a textilie) bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech.

Pokuta 50 000 Kč za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 39 odst. 1  zákona o odpadech,   kde je uvedeno, že původci odpadů, kteří nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů stanoví  prováděcí právní předpis.  Tohoto porušení zákona o odpadech se účastník řízení dopustil tím, že  v letech 2005 až 2006 a části roku 2007  jako původce odpadů nevedl žádnou evidenci odpadů dle zákona o odpadech. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 3.1.2008.

DITA výrobní družstvo invalidů, Tábor, Stránského 2510, 390 34, IČ: 00028762

Pokuta v celkové výši 135 000 Kč:

15 000 Kč za porušení ust. § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, dle kterého je provozovatel zařízení k využívání odpadů povinen provozovat toto zařízení v souladu s jeho schváleným provozním řádem. Tohoto porušení se výrobní družstvo Dita dopustilo tím, že v době kontroly na dvoře provozovny (v zařízení k využívání odpadů) výrobního družstva Dita v Táboře shromažďovalo odpadní obrazovky z televizorů a PC monitorů, pocházejících z demontáže odpadních elektrozařízení a elektroodpadů, v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení. Konkrétně se jednalo o porušení podmínek shromažďování vyprodukovaných odpadů, uvedených v provozním řádu zařízení pod bodem C.1 na straně 9 - shromažďované odpadní obrazovky z televizorů a PC monitorů nebyly označeny kódem a názvem odpadu a jménem osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.

10 000 Kč za porušení ust. § 13 odst. 3 zákona o odpadech, dle kterého je původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, povinna zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit. Tohoto porušení se výrobní družstvo Dita dopustilo tím, že v době kontroly na dvoře své provozovny v Táboře shromažďovalo odpadní obrazovky z televizorů a PC monitorů (odpad kategorie nebezpečný), aniž by vybavilo místo nakládání s tímto odpadem příslušným identifikačním listem nebezpečného odpadu. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 2 písm. d) zákona o odpadech.

80 000 Kč za porušení ust. § 6 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech, dle kterého je původce povinen pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je-li daný odpad uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcí právním předpisu. Tohoto porušení se výrobní družstvo Dita v roce 2006 dopustilo tím, že jako původce odpadního skla z obrazovek obsahujícího luminofor zařadilo tento vznikající odpad pro účely jeho předání a dalšího nakládání s tímto odpadem pod kat.č. 16 02 16, kategorie ostatní, i když měl být tento odpad (v souladu se sdělením odboru odpadů MŽP č.j.: OODP/1827/03 ze dne 20.2.2003) zařazen pod kat.č. 16 02 15* Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení, kategorie nebezpečný. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. a) zákona o odpadech.

30 000 Kč za porušení ust. § 12 odst. 1 zákona o odpadech ve spojení s ustanovením § 4 odst. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., v platném znění, a navazujícího bodu 2 přílohy č. 2 této vyhlášky, které stanoví podmínky pro přejímku odpadů do zařízení. Tohoto porušení se výrobní družstvo Dita dopustilo tím, že jako dodavatel (vlastník) odpadu neposkytlo osobě oprávněné k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů - společnosti SITA CZ a.s., při první z řady dodávek v jednom kalendářním roce (v roce 2006), základní popis odpadu předávaného pod kat.č. 16 02 16. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 28.2.2008.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám.3/5, 601 82 Brno, IČ: 709 32 581

Pokuta ve  výši 200 000  Kč za porušení ust. § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kterého se subjekt dopustil tím, že předal ke dni 25.9.2006 odpad asfaltové směsi obsahující dehet (směs v 5ti kovových nádržích, v množství 95 kusů sudů a 200 litrů)  osobě neoprávněné dle zákona o odpadech. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 11.3.2008.

STAVMAT-SPRING, spol. s  r. o., Hálkova 1203/32, 301 00 Plzeň, IČ: 00574848

Pokuta ve  výši 500 000  Kč za porušení ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nakládal dne 23. 1. 2007  s odpadem stavební a demoliční sutě na pozemku p.č. 813/4 k. ú. Líně, tedy  v  místě a tím i v zařízení, které nebylo jako zařízení k nakládání s odpady určeno. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 21.4.2008.

ŽELEZÁRNY Hrádek a.s., Nová Huť 204, 338 42  Hrádek, IČ: 45359016

Pokuta ve výši  1 000 000 Kč za porušení ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech tím, že nakládala s odpady v zařízení, které k nakládání s odpady podle zákona určeno není. Společnost odpady soustřeďovala od roku 2005 do 18. 6. 2007 soustřeďovala celkem 147,56 tun nebezpečného odpadu kat. č. 100207* (pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky) mimo místo jejich vzniku a to v zařízení, jímž bylo místo ve smyslu § 4 písm. e) zákona o odpadech. Odpad byl po uvedené období soustředěn v areálu ŽELEZÁREN Hrádek a.s. na volné betonové ploše, v blízkosti filtrační stanice primárního odsávání . Pokuta uložena dle ust. §  66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 1.2.2008.

Isidor Feigl GmbH & CO.KG, Jakobsmühle 1, 934 58 Eschlkam, Deutschland

Pokuta ve výši 100 000 Kč za porušení ust. § 55 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že 4. 5. 2007 v 11:00 hodin provedl dopravce se sídlem Janovice nad Úhlavou  nelegální přeshraniční přepravu odpadu č. 17 06 05 stavební materiály obsahující azbest v množství  7 palet (198 kusů) desek o rozměrech 1 x 2,5 m, a to aniž by tato přeprava byla účastníkem řízení jako odesílatelem odpadu oznámena Ministerstvu životního prostředí České republiky a aniž by byl účastníkovi řízení vydán MŽP souhlas. Odpad byl příslušníky CÚ Domažlice vyhodnocen jako odpad patřící do „Červeného seznamu."  Účastník řízení tak porušil ust. § 55 zákona o odpadech, jelikož jako osoba dle Nařízení Rady (EHS) č. 259/93, o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole klasifikovaná jako oznamovatel, nepodal oznámení podle právních předpisů. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. g) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 21.2.2008.

ZENZA Znojmo, a.s., se sídlem Znojmo, Přímětice 312, 669 04, IČ: 00228320

Pokuta v celkové výši 150 000 Kč:

40 000 Kč za neplnění povinností stanovených zákonem o odpadech při nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté zákona o odpadech. Společnost Zenza porušila ustanovení §37c odst. 1 písm. b) a c) zákona o odpadech v návaznosti na ustanovení §19 odst. 3 písm a) vyhlášky č. 383/2001 Sb. v návaznosti na bod 2.2.2.2 přílohy č. 18 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Konkrétně společnost Zenza nedodržela postup demontáže autovraků, a to tím, že nejprve z autovraků vyndala skla, pak umělé hmoty ze dveří a vnitřku autovraku (sedačky, přístrojovou desku, elektroinstalaci), a až poté byly vypuštěny provozní náplně a vymontován akumulátor. Spáchání tohoto správního deliktu se společnost Zenza dopustila v zařízení k využívání odpadů, které je umístěno na pozemku parc. č. 530/20 v k.ú. Bílkov, a to v období od 1.1.2007 do dne kontroly provedené ČIŽP, tj. 23.5.2007. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. f) zákona o odpadech.

110 000 Kč za porušení jiné povinnosti stanovené zákonem o odpadech, konkrétně za porušení ustanovení §12 odst. 1 zákona o odpadech, dle kterého je každý povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Společnost Zenza porušila ustanovení §19 odst. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., dle kterého mohou být autovraky při skladování vršeny na sebe, pouze pokud již neobsahují provozní náplně, a nesmějí být vršeny více jak tři atovraky na sobě. Společnost Zenza skladovala autovraky na sobě, přičemž tyto autovraky obsahovaly provozní náplně. V době kontroly skladovala společnost Zenza i čtyři autovraky na sobě, a to bez jakýchkoliv technických opatřeních zabezpečujících stabilitu. Spáchání tohoto správního deliktu se společnost Zenza dopustila v zařízení k využívání odpadů které je umístěno na pozemku parc. č. 530/20 v k.ú. Bílkov, a to v období od 1.1.2007 do dne kontroly provedené ČIŽP, tj. 23.5.2007. Společnost Zenza porušila ustanovení §4 odst. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., dle kterého provozovatel zařízení postupuje při přejímce odpadů do zařízení způsobem uvedeným v příloze č. 2 vyhlášky. Společnost Zenza nepostupovala způsobem uvedeným v příloze č. 2 uvedené vyhlášky, a to tím, že přebírala odpady do zařízení ke sběru a výkupu odpadů, přitom neprováděla kontrolu dokumentace o odpadu dle bodu 2 přílohy č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., konkrétně neprováděla kontrolu základního popisu odpadu. Spáchání tohoto správního deliktu se společnost Zenza dopustila v zařízení ke sběru a výkupu odpadů, které je umístěno na pozemcích parc. č. 528/3, 528/4, 530/6 a 530/20 v k.ú. Bílkov, a to v období od 1.1.2007 do dne kontroly provedené ČIŽP, tj. 23.5.2007. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 14.1.2008.

ISTER, s.r.o., Hlavní 267, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 616 76 624 

2 200 000 Kč za porušení povinnosti stanovené ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že navezl v době od března do listopadu roku 2007 celkem 8 203 tun odpadů do bývalého dobývacího prostoru v k.ú. Chodová Planá umístěného na pozemcích p.č. 3282/2, 3282/3, 3282/4, 3328/3, 3328/4, 3250/3, 3250/14, 3250/15, 3250/16 a 3250/18, přičemž nakládání s odpady se podle § 4 písm. d) zákona o odpadech rozumí jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava, soustřeďování, skladování, využívání a odstraňování. Účastník řízení odpady odstraňoval, resp. využíval na místě, které nebylo příslušným správním orgánem určeno jako zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů. Zařízení je podle § 4 písm. e) zákona  místo, technické zařízení, stavba nebo část stavby. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 20.3.2008.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta ve výši 490 000 Kč podle ustanovení § 66, odst.5 zákona o odpadech, neboť nesplnil povinnost stanovenou rozhodnutím České inspekce životního prostředí č.j. 51/OOH/0715141.09 /07/LDH  ze dne 4.7.2007, které bylo vydáno na základě ustanovení § 76 odst.1 písm.c) zákona, a které nabylo právní moci dne 04.08.2007. Uvedeným rozhodnutím byla účastníku řízení uložena následující povinnost: „Odpady použitého textilu, koberců a použité obuvi v množství cca 890 tun, které účastník řízení převzal neoprávněně do svého vlastnictví a které se v současné době nacházejí v objektech (pronajatých účastníkem řízení) v areálu bývalého státního podniku Zemědělské zásobování a nákup na pozemcích .p.č. 516 a 468 v k.ú. Dolní Řasnice postupně předat k využití nebo odstranění pouze osobám oprávněným k jejich převzetí (nejen dle zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, ale i dle § 12 odst. 3 zákona), a to v termínu do 31.12.2007".

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 20.6.2008.

KLEMENT a.s., Řehlovice - Hliňany čp.18, Ústí nad Labem, 403 13, IČ: 250 16 695

Pokuta ve výši 200 000 Kč za porušení ust. §12 odst. 4 zákona o odpadech, neboť předala odpad osobě, která k převzetí předávaného odpadu není podle tohoto zákona oprávněná a tím porušila povinnost stanovenou zákonem tj.společnost si předem nezjistila, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. Podle dokladů, které má ČIŽP k dispozici, a jak bylo v průběhu správního řízení zjištěno, společnost v období od měsíce června do měsíce září roku 2007 předala odpad - výkopovou zeminu, kamení a perk v množství 23 399 m3 k dalšímu nakládání (využití nebo k odstranění) fyzické osobě oprávněné k podnikání, aniž by předem zjistila, zda je pan osobou podle zákona oprávněnou k převzetí tohoto odpadu. Pan nebyl a není podle tohoto zákona oprávněnou osobou, tj. podle § 12 odst.3 zákona nebyl provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění, nebo ke sběru nebo  k výkupu odpadů na základě rozhodnutí krajského úřadu podle § 14 odst.1 zákona a nebyl ani provozovatelem zařízení ve smyslu §14 odst.2, neboť na terénní úpravy nebylo vydáno stavební rozhodnutí. Tyto skutečnosti byly zjištěny kontrolou ČIŽP dne 21.srpna 2007 u společnosti LIKTO, s.r.o. Liberec, provedené na základě přijatého podnětu Magistrátu města Liberce odboru životního prostředí a dále v průběhu správního řízení. Pokuta uložena dle ust. § 66, odst.3 písm.b) zákona o odpadech.           

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 4.3.2008.

AJH s.r.o., Krkonošská 16/2001, Praha 2, 120 00, IČ: 271 51 123

Pokuta ve výši 180 000 Kč za porušení povinností vyplývajících z ust. § 12 odst. 2 písm.  zákona o odpadech, kde je uvedeno, že lze s odpady podle zákona odpadech nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání  s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí. Tohoto porušení zákona o odpadech se společnost AJH dopustila tím, že v roce 2007 provozovala zařízení ke sběru, využívání a odstraňování odpadů způsoby R12, R13 a D15 dle příloh č. 3 a  4 zákona o odpadech (třídění a skladování odpadu) na pozemku parc. č.1226/13 v k.ú. Ruzyně přesto, že provozování výše jmenovaného zařízení nebylo na pozemku p.č.1226/13 v  k.ú. Ruzyně povoleno. Pokuta uložena dle ust. 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 28.2.2008.

ALU.PLAST s.r.o., Kaplice, Samota 850, 382 41, IČ: 25175939

Pokuta ve výši 220 000 Kč za porušení § 12 odst. 1 zákona o odpadech ve spojení s § 22 odst. 1 zákona o odpadech. Dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o odpadech je každý povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí; ustanovení § 22 odst. 1 zákona o odpadech stanoví, že odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy o ochraně ovzduší a o hospodaření energií. Dle § 18 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší"), může být odpad (ve smyslu zákona o odpadech) provozovatelem spalován nebo spoluspalován jen ve spalovnách odpadů nebo ve zvláště velkých nebo velkých stacionárních zdrojích povolených pro spoluspalování odpadu příslušným orgánem ochrany ovzduší. Navíc je v § 3 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší stanoveno, že v otevřených ohništích lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Porušení výše uvedených paragrafů se společnost ALU.PLAST dopustila tím, že v době kontroly inspekce (dne 14.6.2007) v areálu své provozovny v Kaplici spalovala odpad - odpadní dřevěné rámy z oken (dřevo ošetřené barvou, ochranným nátěrem) na otevřeném ohni. V ohni byly v době příjezdu inspektorů na první pohled patrné hořící a částečně ohořelé zbytky těchto rámů (toto je patrné i z pořízené fotodokumentace). Pokuta uložena dle § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 30.1.2008.

SIGA, a.s., Vodní 1971, 760 01  Zlín, IČ: 26267365

Pokuta v celkové výši 130 000 Kč:

120 000,-Kč za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 19 odst. 1 chemického zákona ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 232/2004 Sb., v platném a účinném znění. Tohoto jednání se účastník řízení dopustil tím, že neopatřil chemické přípravky Benzínový čistič, Ředidlo C 6000, Technický benzín, Terpentýnový olej, Toluen, S 6001 a S 6006, klasifikované jako Xn, zdraví škodlivý, s R-větou R65 uzávěrem odolným proti otevření dětmi, ačkoli byly určeny i pro prodej spotřebiteli, čímž naplnil skutkovou podstatu uvedeného správního deliktu Tyto skutečnosti inspekce zjistila při kontrole, která proběhla ve dnech 23., 24. a 27.7.2007 v maloobchodní síti, kde společnost SIGA, a.s. tyto přípravky uváděla na trh a do oběhu. Celkové množství až do data kontroly bylo 25 000 ks. Uloženo dle ust. § 38a odst. 2 písm. b) chemického zákona.

10 000,-Kč za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 19 odst. 4 chemického zákona a navazujících právních předpisů. Tohoto jednání se účastník řízení dopustil tím, že neprokázal že chemické přípravky Benzínový čistič, Ředidlo C 6000, Technický benzín, Terpentýnový olej, Toluen, S 6001 a S 6006 mají obal, který splňuje požadavky na balení podle ustanovení § 19 odst. 4 chemického zákona, čímž naplnil skutkovou podstatu uvedeného správního deliktu. Tyto skutečnosti inspekce zjistila při kontrole, která proběhla ve dnech 23., 24. a 27.7.2007 v maloobchodní síti, kde společnost SIGA, a.s. tyto přípravky uváděla na trh a do oběhu. Uloženo dle ust. § 38a odst. 2 písm. e) chemického zákona a dle ust. § 38c písm. b) chemického zákona.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 5.1.2008.

KOVOX-VH, v.o.s., Týn nad Vltavou,  Veselská 66,  375 01, IČ: 632 50 004

Pokuta ve výši  220 000 Kč za porušení § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Tohoto porušení se společnost KOVOX dopustila tím, že v roce 2006 a v roce 2007 až do 31.7. 2007 prováděla ve svém sídle na adrese Týn nad Vltavou, Veselská 66, sběr a výkup kovových odpadů. Dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech lze toto zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k jeho provozování a s jeho provozním řádem. Toto rozhodnutí společnost KOVOX nevlastnila, tj. provozovala zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 5.4.2008.

TSR Czech Republic s.r.o., Praha 8, Karlín, Sokolovská 192/79, 186 00, IČ: 40614875

Pokuta ve výši  450 000 Kč za porušení ustanovení § 18 odst. 1 písm e) zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že společnost provozovala v době kontroly a dříve zařízení ke sběru a výkupu odpadů, provozovna Jičín, Popovice č.p. 99, v rozporu s provozním řádem zařízení.  Konkrétně se jednalo o skutečnost, že v rozporu s provozním řadem zařízení schváleném rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.j. 16601/ZP/2005/Va-2 ze dne 22.7.2005 byl v provozovně v Jičíně shromažďován vykoupený kovový odpad mimo manipulační plochu, která je v provozním řádu jednoznačně vymezena. Úprava odpadů včetně řezání plamenem probíhala rovněž mimo zpevněnou manipulační plochu. V rozporu se schváleným provozním řádem byly v provozovně přijímány autovraky osobních i nákladních automobilů, z nichž některé byly demontovány. Jednalo se o desítky autovraků osobních i nákladních automobilů. Ve dvou případech bylo zjištěno, že autovraky nebyly zbaveny provozních kapalin. Autovraky se nacházely mimo zpevněnou manipulační plochu a částečně byly uloženy na travnatém terénu. Autovraky osobních automobilů byly uloženy na sebe po pěti až šesti kusech. Množství přijímaných a upravovaných odpadů ve většině měsíců roku 2007, mimo měsíců ledna a února, překračovalo provozním řádem stanovenou kapacitu zařízení, která je max. 1000 tun odpadů za měsíc. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 24.1.2008.

BEZ MOTORY, a.s., Hradec Králové, Plotiště nad Labem 613, 503 01, IČ: 26510065

Pokuta ve  výši 250 000 Kč za porušení ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nakládal s odpady v zařízeních, která k nakládání s odpady nebyla podle zákona o odpadech určena. Konkrétně bylo zjištěno, že na pozemcích p.č. 320/44, 320/32, 320/21 a 320/22 v katastrálním území Plotiště nad Labem účastník řízení shromažďoval a skladoval odpady, které byly zařazeny podle katalogu odpadů jako odpady kategorie nebezpečný, přičemž všechny tyto plochy přitom nebyly zabezpečeny proti úniku výluhových vod z těchto odpadů do životního prostředí. Celkové množství těchto odpadů shromážděných a skladovaných ke dni kontroly bylo 11 250 t. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 15.4.2008.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta v celkové výši 100 000 Kč:

60 000 Kč za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jako původce odpadů odpady nezařadil podle druhů a kategorií. Kontrolou provozovny provedenou dne 21. 9. 2007 ČIŽP na adrese Radošov 197, 362 72 Kyselka bylo zjištěno, že následující odpady vznikající v souvislosti s podnikatelskou činností účastníka řízení - strečové fólie, čistý kartónový papír, komunální odpad od zaměstnanců (PET lahve, nedopalky), plastové fólie sloužící k ochraně nelakovaných částí vozidel znečištěné barvami obsahujícími nebezpečné látky, použité brusné kotouče a papír, nebyly samostatně řešeny a nebyl pro ně vytvořen systém, načež tyto odpady byly společně ukládány do velkoobjemového otevřeného kontejneru umístěného na volném prostranství vedle budovy vlastní lakovny o objemu 7  až 10 m3 a na základě smlouvy s firmou RESUR spol. s  r. o. vyváženy jako odpad kat. č. 20 03 01 Směsný komunální odpad. Účastník řízení podniká v provozovně od roku 1999. Pokuta uložena dle ust. 66 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech.

40 000 Kč za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím,  že nakládal s nebezpečnými odpady, a to tak, že je shromažďoval a následně předával oprávněné osobě, a to bez souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy. Kontrolou provedenou ČIŽP dne 21. 9. 2007 v provozovně účastníka řízení bylo zjištěno shromažďování nebezpečných odpadů vznikajících účastníkovi řízení v souvislosti s jeho podnikatelskou činností - provozem autolakovny, která je provozována na výše uvedené adrese od roku 1999. Část těchto odpadů (obaly od barev) byla shromažďována v sudu umístěném v prostoru autolakovny a odtud vyvážena do velkoobjemového kontejneru. Další nebezpečné odpady (především plastové fólie znečištěné barvami obsahujícími nebezpečné látky) byly do tohoto velkoobjemového kontejneru ukládány přímo. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 29.1.2008.

ANDY team, spol. s r.o., Praha 5, Stodůlky, Chalabalova 1609/9, 155 00

Pokuta v celkové výši 460 000 Kč:

70 000 Kč za porušení ustanovení § 18 odst. 1 písm. j) zákona o odpadech v návaznosti na ustanovení §39 odst. 2 zákona o odpadech, tj. za neplnění ohlašovací povinnosti - za nepodání Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2006 obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Konkrétně společnost Andy v roce 2006 převzala od původců odpadů 121,826 t odpadů kategorie ostatní a jiným oprávněným osobám předala 395,889 t odpadů kategorie ostatní, a nepodala pro tyto odpady Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2006 na místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pokuta uložena dle ust. §66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

80 000 Kč za porušení ustanovení §18 odst. 1 písm. k) zákona o odpadech, dle kterého je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen na vyžádání předložit kontrolnímu orgánu dokumentaci. Spáchání správního deliktu se společnost Andy dopustila tím, že neposkytla ČIŽP, tj. kontrolnímu orgánu  Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2005 a evidenci odpadů ve formě PDF dokumentů, které ČIŽP požadovala předložit - jak bylo uvedeno v sepsaném protokole ze dne 26.9.2007. Pokuta uložena dle ust.  § 66 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech.

10 000 Kč za porušení ustanovení §18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, tj. za provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v rozporu s jeho schváleným provozním řádem. Spáchání tohoto správního deliktu se společnost Andy dopustila tím, že neměla v den kontroly, tj. dne 26.9.2007, vozidla (sloužící jako mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů) označena informační tabulí v souladu s §4 odst. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., jak požaduje schválený provozní řád zařízení. Pokuta uložena dle ust. §66 odst. 3 písm. e)  zákona o odpadech.

300 000 Kč za porušení ustanovení §12 odst. 2  zákona o odpadech, tj. za nakládání s odpady v zařízeních, ve kterých nakládání s odpady není povoleno. Spáchání tohoto správního deliktu se společnost Andy dopustila tím, že nakládala (soustřeďovala odpady v rámci sběru a výkupu) s odpady v areálu u domu č.p. 5 v obci Radenín místní části Bítov, na pozemcích (a v budovách na těchto pozemích) parcelní číslo 2/4 a 2/5 v k.ú. Bítov u Radenína, a nakládání s odpady v tomto zařízení nebylo povoleno příslušným orgánem státní správy, tj. Krajským úřadem Jihočeského kraje. Nakládání s odpady v tomto zařízení bylo zjištěno dne 26.9.2007. Před provedenou kontrolou byl tento správní delikt společností Andy páchán po dobu delší než dva roky. Uložená pokuta je pak stanovena za období do 26.9.2007. Pokuta uložena dle ust. §66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 12.2.2008. 

CETINA a KENAUR s.r.o., Vřesová 494, 330 08 Zruč - Senec, IČ 263 15 114 

120 000 Kč za porušení povinnosti stanovené ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že navezl začátkem měsíce října 2007 odpad (kamenivo a zeminu) v množství cca 120 tun na cestu „Na Závrtek" vedoucí z obce Chrást do Dolan. Odpad byl složen zhruba v polovině připravované cesty. Tím jako původce odpadů nakládal s odpady v zařízeních, která nejsou k nakládání s odpady podle zákona určena. Přičemž nakládání s odpady se podle § 4 písm. d) zákona o odpadech rozumí jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava, soustřeďování, skladování, využívání a odstraňování. Účastník řízení odpady odstraňoval resp. využíval na místě, které nebylo příslušným správním orgánem určeno jako zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů. Zařízení je podle § 4 písm. e) zákona místo, stavba nebo část stavby. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 23.1.2008.

EKO Logistics s.r.o., Tyršova 68, 281 26 Týnec nad Labem, IČ: 26710170

Pokuta v celkové výši 150 000 Kč za porušení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech kde je uvedeno, že provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů je povinen provozovat zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem. Právnická osoba provozovala zařízení ke sběru a výkupu odpadů v rozporu s jeho provozním řádem. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech, dále za porušení § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kde je uvedeno, že provozovatel zařízení k využívání odpadů je povinen provozovat zařízení k využívání odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem. Právnická osoba provozovala zařízení k využívání odpadů v rozporu s jeho provozním řádem. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm e) zákona o odpadech. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech, a dále za porušení § 20 písm. c) zákona o odpadech, kde je uvedeno, že provozovatel zařízení k odstraňování odpadů je povinen provozovat zařízení k odstraňování odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem. Právnická osoba provozovala zařízení k odstraňování odpadů v rozporu s jeho provozním řádem. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.

Porušení ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) a § 19 odst. 1 písm. c) a § 20 písm. c) zákona o odpadech se účastník řízení dopustil tím, že v zařízení ke sběru, výkupu, využívání a k odstraňování odpadů schváleném rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 15.12.2004 pod č.j.: 10301 OD-84899/04/OŽP-Tu a umístěném na adrese Tyršova 68, Týnec nad Labem, porušil provozní řád tohoto zařízení, když v roce 2006 překročil povolenou roční kapacitu zařízení (množství přijímaných odpadů) cca 14x.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 28.5.2008.

ASTON spol. s r.o. Tábor, Odolenova 944, 390 00, Tábor 1, IČ: 62501798

Pokuta ve výši  120 000 Kč za porušení ust. §18 odst. 1 písm. k)  zákona o odpadech, dle kterého je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci, poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. Konkrétně společnost Aston na vyžádání, které je uvedeno v zápise ze dne 13.11.2007 nepředložila ČIŽP evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů za rok 2006. Evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů společnost Aston nepředložila ani na jednání dne 23.1.2008, ani je nepředložila v nově stanoveném termínu při tomto jednání, tj. do 30.1.2008. Dále společnost Aston nepředložila doklady o předání odpadů, jejichž předání nebylo placeno na základě faktur ale jiných daňových dokladů, tyto doklady si ČIŽP vyžádala, jak je uvedeno v zápise ze dne 23.1.2008, a měly být doloženy do dne 30.1.2008. Pokuta uložena dle ust. § § 66 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 27.2.2008.

ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46965815

Pokuta v celkové výši  110 000 Kč:

50 000 Kč za porušení povinnosti dle ustanovení § 18 odst.1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení  dopustil tím, že provozoval zařízení ke sběru, výkupu a zpracování odpadů (autovrakoviště) v objektu společnosti ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou minimálně od 1.1.2007 do dne kontroly inspekce (29.11.2007) v rozporu s pravomocně schváleným provozním řádem zařízení, který byl schválen KÚ kraje Vysočina pod č.j. KUJI 9198/2004 OZP -Ko/2, ze dne 10.5.2005 (dále také zařízení).  Stanovená kapacita zařízení schválená provozním řádem  a výše uvedeným rozhodnutím v maximální výši 100 tun ročně byla do dne kontroly překročena o více než 25 tun odpadů (autovraků). Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.

40 000  Kč za porušení  povinnosti dle ust. § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v areálu společnosti ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou v den kontroly inspekce (29.11.2007), na některých provozních místech neutříděně shromažďoval produkované odpady dle jednotlivých druhů a kategorií - např. sklo a pryžové hadice (v autokontejneru venku na dvoře v areálu), olejové filtry, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek a litina (kovový autokontejner na dvoře v areálu), směsný komunální odpad (SKO), textilní materiál a piliny znečištěné nebezpečnými látkami (kontejner 1 100 litrů v areálu provozovny). Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

20 000 Kč za porušení povinností dle ustanovení § 18 písm. f) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení  dopustil tím, že  provozovna společnosti ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou nebyla v den kontroly inspekce (29.11.2007) vybavena informační tabulí v souladu  s  ustanovením  § 18 odst. 1 písm. f) zákona  o odpadech a jeho prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů, §  4  odst.  2 písm. d)  - účastník řízení tedy nezveřejňoval druhy sbíraných a vykupovaných odpadů. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 21.4.2008.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta ve výši 100 000 Kč za porušení povinnosti stanovené v §16 odstavec 1 písmeno h) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že na písemné vyžádání inspekce (dopisem s doručenkou dne 3.12.2007 a dopisem s doručenkou dne 3.1.2008) nepředložil dokumentaci a neposkytl  pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady, konkrétně se jednalo o následující specifikované písemné doklady:  Výpis z obchodního rejstříku/živnostenský list účastníka řízení, Všechna vydaná rozhodnutí správního orgánu (KÚ MSK a pod) týkající se nakládání s odpady, Průběžná evidence odpadů vedená v roce 2006 a 2007, Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2006, Smlouvy s  odběrateli odpadů  uzavřené v roce 2006 a 2007, Smlouvy na  prováděná díla účastníkem řízení v roce  2006 a 2007.  Tímto jednáním porušil povinnosti stanovené ustanovením § 16 odstavec 1 písmeno h) zákona o odpadech. Pokuta uložena dle ust. § 66 odstavec 2 písmeno c) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 12.5.2008.

VODOSTAVBY spol. s r.o., Libušínská 192/84, 326 00 Plzeň, IČ: 00870706

Pokuta ve výši  100 000 Kč za porušení ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech tím, že nakládala s odpady v zařízení, které k nakládání s odpady podle zákona určeno není. Společnost odpady uložila  v období 9/2006 - 11/2006 266,5 m3 odpadů vytěžených sedimentů z koryta Zálužského potoka na pozemek č. 791 k.ú. Zbůch, tj. mimo místo jejich vzniku a to v zařízení, jímž bylo místo ve smyslu § 4 písm. e) zákona o odpadech, ve kterém nebylo nakládání s odpady povoleno. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 26.4.2008.

ŽSD a.s., Brno - Pisárky, Hlinky 40/102, 603 00, IČ:   645 11 359

Pokuta ve výši 200 000 Kč za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 1 písmeno c) zákona o odpadech (ve znění účinném do 21.6.2006 tj. do nabytí účinnosti novely zákona č. 314/2006 Sb.), kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v období od 30.6.2005 do 6.4.2006 předal celkové množství 43.293,4 tun odpadu kat.č. 170405 zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503  firmě GYPSTREND s.r.o., která není osobou oprávněnou k převzetí odpadů dle § 14 odst. 1 či 2 zákona. V tomto jednání je spatřováno porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písmeno b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 12.6.2008.

Sklárna Janštejn, s.r.o., Horní Dubénky 39, 588 52 Horní Dubénky, IČ: 14502402

Pokuta v celkové výši  380 000 Kč:

30 000 Kč za porušení povinnosti stanovené v ust. § 39 odst.1 zákona o odpadech, podle kterého jsou původci odpadů a oprávněné osoby, kteří nakládají s odpady, povinni vést průběžnou evidenci o všech odpadech a způsobech nakládání s nimi.Tohoto porušení se účastník řízení dopustil tím, že nevedl v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté zákona o odpadech evidenci některých odpadů, se kterými v den kontroly prokazatelně nakládal, např. 120121 - upotřebené brusné materiály, 170402 - hliník, 170605 - stavební materiály obsahující azbest, 161105 - vyzdívky z nemetalurgických procesů obsahující N látky, 150202 - znečištěné absorpční prostředky.  Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 2  písm. a) zákona o odpadech za porušení povinnosti stanovené v ust. § 39 odst.2 zákona o odpadech, podle kterého jsou původci a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok,  povinni zasílat každoročně do 15.února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Tohoto porušení se účastník řízení dopustil tím, že na příslušný správní úřad nezaslal hlášení o produkci a nakládání s odpady za některé produkované odpady  v letech 2005 a 2006, které u účastníka řízení průběžně vznikaly, např : 120121, 150202, 150101, 150102, 150110 apod. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 2  písm. a) zákona o odpadech.

50 000 Kč za porušení povinnosti stanovené v ust. § 13 odst. 3  zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v den kontroly (23.1.2008 ) na provozovně a v sídle účastníka řízení Horní Dubénky 39 neměl vypracovány a vyvěšeny identifikační listy N odpadů na místech nakládání s těmito odpady ( shromažďování, soustřeďování ). Jednalo se o identifikační listy například těchto odpadů.: 150110, 101109, 101115, 130208, 150202. Obsah a formu identifikačních listů stanoví příloha č. 3 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 2 písm. d) zákona o odpadech.

300 000 Kč za porušení povinnosti stanovené v ust. § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v den kontroly odpadového hospodářství (23.1.2008) neutříděně shromažďoval odpady v různých shromažďovacích prostředcích v celém areálu společnosti a dále ve dvou boxech s betonovými postranicemi vedle přístřešku, kde bylo dříve ukládáno palivo pro kotelnu. Společně byly shromažďovány např. odpady - směsný komunální odpad ( SKO ), kartónový papír, čisté plastové obaly ( fólie, PET, vázací pásky), dále byly společně shromažďovány i nebezpečné odpady s odpady kategorie ostatní, např. čisté plastové špony, znečištěné absorpční prostředky, znečištěné obaly od tmelů a lepidel, SKO, apod. Podrobný popis míst s neutříděně shromážděnými odpady je uveden dále v textu  odůvodnění. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 5  zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 28.4.2008.

Strunal CZ, a.s., Bezručova 730, 351 37 Luby u Chebu, IČ 27 15 07 47

Pokuta v celkové výši  130 000 Kč:

70 000 Kč za porušení ust. § 16 odst. 1 písm. e) zákona  o odpadech se účastník řízení dopustil tím, že v letech 2006, 2007 a 2008 do doby kontroly neshromažďoval odpady utříděné podle kategorií. Fyzickou kontrolou bylo zjištěno, že odpad kategorie „ostatní" vznikající na výrobních dílnách účastníka řízení je převážně odděleně neshromažďován a vysypáván do nádob umístěných na dílnách, které jsou následně sesypávány do kontejnerů na komunální odpad (prohlídkou těchto kontejnerů v nich byly nalezeny odpady brusných papírů, papíru, plastů, PET lahví, kartonu, strun apod. a smetků z dílen) a takto předávány oprávněné osobě. Pokuta uložena dle ust. § § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

40 000 Kč za porušení ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech, jelikož v letech 2006, 2007 a 2008 do doby kontroly nakládal s nebezpečnými odpady kat.č. 08 07 17 a 15 01 10 (shromažďoval) bez souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy. Pokuta uložena dle  ust. § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech.

20 000 Kč za porušení povinnosti stanovené ust. § 13 odst. 3 zákona o odpadech, jelikož  jako původce odpadů nevybavil místa nakládání s nebezpečnými odpady identifikačními listy nebezpečných odpadů. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 2 písm. d) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 7.5.2008.

de Wolf s.r.o.,  Americká 2452/14, 350 02 Cheb, IČ 64 83 14 42

Pokuta ve výši 100 000 Kč za porušení povinnosti stanovené v ust. § 20 odst. 2 ve smyslu § 20 odst. 5 chemického zákona. Tohoto jednání se účastník řízení dopustil tím, že jako první distributor v době minimálně od března 2007 (kontrola Krajské hygienické stanice Zlínského kraje proběhla v březnu 2008) do 12. 2. 2008 neoznačoval jím distribuovaný chemický prostředek Detia gas EX B, balení 3,4 kg (klasifikovaný jako T+ vysoce toxický, F vysoce hořlavý, N nebezpečný pro životní prostředí) požadovanými údaji v českém jazyce podle požadavků chemického zákona. Uloženo dle ust. § § 38c písm. c) chemického zákona za prokázaný správní delikt podle § 38a odst. 5 písm. e) téhož zákona.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 6.5.2008.

GZ Metal  s.r.o., Liberec XXX, 463 11, Vratislavice nad Nisou, U Sila 1204, identifikační číslo  272 98 779

Pokuta ve výši 150 000 Kč za porušení ustanovení  § 14, odst.1 zákona o odpadech  tím,  že provozuje zařízení ke sběru a výkupu odpadů bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu. Tato skutečnost byla zjištěna kontrolou provedenou dne 22.1.2008 pracovníky Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí u společnosti na adrese U Sila 1204, Liberec-Vratislavice nad Nisou a při následném dokončení kontroly na Magistrátu města Liberec dne 18.2.2008. Pokuta uložena dle ust. § 66, odst.3 písm. e) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 16.5.2008.

WECH CHEB, spol. s r.o., Žižkova 235/32, 350 02 Cheb, IČ 25208934

Pokuta v celkové výši 130 000 Kč:

100 000 Kč za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jako původce odpadů odpady nezařazoval podle druhů a kategorií. Kontrolou provozovny na adrese Žižkova 2635/32, 350 02 Cheb, provedenou dne 29. 2. 2008 ČIŽP bylo zjištěno, že následující odpady vznikající v souvislosti s podnikatelskou činností účastníka řízení  - brusné kotouče, lešticí bavlněné kotouče, smirkový papír, smetky z dílen, zbytky z frézování plastů - plasty, strečové fólie, kartónový papír, lešticí pasta, rukavice, a odpady vzniklé v souvislosti z činností fyzických osob - plastové lahve a zbytky obalů, nebyly samostatně zařazovány a následně samostatně shromažďovány. Nebyl pro jejich zařazování podle druhů a kategorií  vytvořen systém, načež tyto odpady byly společně bez roztřídění ukládány do kontejnerů o obsahu 220 litrů, nebo do plastových kbelíků, a nebo do plastových pytlů.  Kontejnery o obsahu 220 litrů byly vyváženy oprávněnou osobou (ASP služby spol s r.o.),  odpady z plastových kyblíků byly přesypávány do velkoobjemového kontejneru umístěného na dvoře účastníka řízení a následně předávány   stejné oprávněné osobě jako odpady z kontejnerů.  Plastové pytle byly po jejich naplnění odváženy účastníkem řízení na skládku Chocovice. Veškerý výše zmíněným způsobem shromážděný odpad byl účastníkem řízení předáván oprávněným osobám k nakládání s odpady  pod katalogovým číslem 200301 (směsný komunální odpad).  Účastník řízení odpady nezařazoval podle druhů a kategorií a tím porušil ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech. Podle hlášení o produkci a nakládání s odpady  za rok 2006 a 2007 účastník řízení takto postupoval  v roce 2006 i v roce 2007. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech.

30 000 Kč za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 3  zákona o opdadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jako původce odpadů v roce 2006 v provozovně na adrese Americká 16, Cheb nakládal (shromažďoval před předáním oprávněné osobě) cca s 1,2 tunami nebezpečných odpadů bez příslušného souhlasu věcně a místně příslušného úřadu státní správy. Účastník řízení podle hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2006 ve své provozovně na adrese Americká 16, Cheb nakládal (shromažďoval před jejich předáním oprávněné osobě  - ELIOD servis, s.r.o.) s 0,92 tunami odpadu kat. č. 130113*, s 0,12 tunami odpadu kat. č.  140603*, s 0,08 tunami odpadu kat. č. 150110* a  s 0,11 tunami odpadu    kat. č. 150202*. O souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady účastník řízení, podle jeho vlastního vyjádření, požádal až po kontrole ČIŽP ze dne 29. 2. 2008. Účastník řízení tím, že nakládal s nebezpečnými odpady bez souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy porušil ustanovení § 16 odst. 3 zákona o odpadech. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 22.3.2008.

LONGEREX s.r.o., Polní360/17, 460 01 Liberec, Staré Pavlovice, IČ 27780929 

Pokuta v celkové výši 100 000 Kč:

80 000 Kč za porušení povinnosti stanovené v ust. § 18 odst. 1 písm. i)  zákona o odpadech tím, že  jako provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů nezabezpečil odpady před nežádoucím únikem. Subjekt jako provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů na adrese „Kovošrot, 691 56 Hrušky 16" na k.ú. obce Hrušky nezabezpečil odpady před nežádoucím únikem. Při místním šetření dne 20.3.2008 bylo zjištěno soustřeďování sudů s odpadními ropnými látkami, jednoho sudu s odpadním olejem  a autobaterie na venkovních nezastřešených  plochách nezabezpečených před možným únikem znečisťujících látek. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech.

20 000 Kč za porušení povinnosti stanovené v ust. § 18 odst. 3  zákona o odpadech tím, že  jako provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů provádějící sběr a výkup odpadů stanovených prováděcím právním předpisem nevedl při výkupu těchto odpadů evidenci osob, od kterých odpady vykoupil. Subjekt jako provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů na adrese „Kovošrot, 691 56 Hrušky 16" na k.ú. obce Hrušky nevedl evidenci zcela v souladu s požadavky § 8 vyhl. č. 383/2001 Sb., v platném znění - osob od nichž byl vykupován odpad kat.č. 170405 - železo a ocel nevedl číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti. Pokuta uložena dle ust. § § 66 odst. 5 zákona o  odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 11.6.2008.

Obec Kamenice, Kamenice 481, 588 23  Kamenice, IČ 00286079

Pokuta ve výši 100 000 Kč za porušení povinnosti stanovené v ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nakládal s odpady v zařízeních, ve kterých nakládání s odpady je zakázáno nebo není povoleno. Uvedeného jednání se účastník řízení dopustil  nejméně od počátku roku 2006 do dne kontroly (7.3.2008) tím, že umožňoval navážení odpadů kategorie ostatní (O), zejména zeminy a kamení, stavebních a demoličních odpadů skupiny 17 dle vyhl. č. 381/2001Sb., - Katalogu odpadů, a to do areálu bývalého lomu, který se nachází v místní části Meráno obce Kamenice, 588 23 Kamenice, parcelní čísla dle KN: 2683/1, 2683/6, 2683/9, 2683/10, 2683/11 a st. 425/3, k.ú. Kamenice u Jihlavy. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4  písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 3.6.2008.

Zemědělské obchodní družstvo v Herálci, Herálec čp. 134, 582 55 Herálec, IČ 00122335

Pokuta v celkové výši  120 000 Kč:   

30 000 Kč za porušení povinnosti stanovené v ust. § 39 odst.1 zákona o odpadech, podle kterého jsou původci odpadů a oprávněné osoby, kteří nakládají s odpady, povinni vést průběžnou evidenci o všech odpadech a způsobech nakládání s nimi.Tohoto porušení se účastník řízení dopustil tím, že nevedl za provozovnu Herálec průběžnou evidenci žádného z produkovaných odpadů v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté zákona o odpadech v letech 2006, 2007 a dosavadní část roku 2008 do dne kontroly 3.4.2008. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 2  písm. a) zákona o odpadech.

20 000 Kč za porušení povinnosti stanovené v ust. § 39 odst.2 zákona o odpadech, podle kterého jsou původci a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok,  povinni zasílat každoročně do 15.února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Tohoto porušení se účastník řízení dopustil tím, že na příslušný správní úřad nezaslal hlášení o produkci a nakládání s odpady za některé produkované odpady  v roce 2007, které u účastníka řízení průběžně vznikaly nebo prokazatelně v uvedeném období vyprodukoval  a nakládal s nimi  (shromažďování ) , např : 170405, 150102, 150101, 160121 a 160209. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 2  písm. a) zákona o odpadech.

40 000 Kč za porušení povinnosti stanovené v ust. § 16 odst.3 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že neměl vydáno platné a pravomocné rozhodnutí - souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, který je vydáván věcně a místně příslušným orgánem státní správy (MěÚ Havlíčkův Brod ), a to pro provozovnu Herálec čp.134. V období od 26.4.2007 do dne kontroly odpadového hospodářství 3.4.2008 účastník řízení prokazatelně nakládal v této provozovně (shromažďování) s nebezpečnými odpady - 150110, 150202, 160107, 200121, 130503, 160601, 130208. Pokuta uložena dle  ust. § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech.

30 000 Kč za porušení povinnosti stanovené v ust. § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v den kontroly odpadového hospodářství (3.4.2008) neutříděně shromažďoval odpady v některých shromažďovacích prostředcích ve svém areálu v Herálci. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 5  zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 12.6.2008.

American Restaurants,s.r.o., ( dále jen společnost KFC), Etiopská 686/3, Praha 6, IČ: 264 76 215

Pokuta v celkové výši 460 000 Kč za porušení povinnosti dle ustanovení §16 odst.1 písm.e) zákona o odpadech, kde je uvedeno, že původce odpadů je povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Tohoto porušení zákona o odpadech se společnost KFC dopustila tím, že v jejich provozovnách na Praze 5,7 v době kontrol dne 19.6.2007, nebyly odpady vznikající provozem restaurací i v jejich zázemí tříděny. Jednalo se o směs několika společně shromaž´dovaných druhů odpadů, se kterou bylo nakládáno jako se směsným komunálním odpadem .Společnost KFC pro tuto činnost nedoložila platné rozhodnutí místně příslušného orgánu státní správy, kterým se uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo shromažďování dle § 16 odst. 2 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí odvolal, MŽP odvolání zamítlo a rozhodnutí nabylo právní moci dne 3.7. 2008.

Zdroj: ČIŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.