Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za0 Kč

Prevence rizik na pracovišti

17. prosinec 2013

Každý zaměstnavatel nebo živnostník využívající pro své činnosti technickýchzařízení je zároveň jejich provozovatelem. Při provádění kontrol technickéhostavu jsou pověření zaměstnanci, ale i externí poskytovatelé služeb, provádějícíčinnosti v prostorách zaměstnavatele/provozovatele, vystaveni specifickýmrizikovým faktorům, které musí dle § 102 zákoníku práce, zákona č. 262/2006 Sb.,ve znění pozdějších předpisů (zákoník práce), zaměstnavatel či živnostníkidentifikovat, vyhodnotit a přijmout patřičná opatření, minimalizující úroveňrizika. Častou chybou, mimo podcenění výše uvedeného, je také nedostatečnáúroveň kontroly technického stavu technického zařízení a jeho údržby. Úkony musíbýt prokazatelné tak, aby mohly být kdykoli doloženy kontrolním orgánům vesmyslu zejména NV č. 378/2001 Sb. a NV č. 101/2005 Sb.

Samotné provádění pravidelných kontrol a revizí je soustavou úkonů, kterémusí zaměstnavatel řešit funkčním systémem prevence rizik, kterou se podle § 102zákoníku práce rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatníchpředpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatřenízaměstnavatele/provozovatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovatje nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Systém prevence rizik musí zajišťovat soustavné vyhledávání nebezpečnýchčinitelů, procesů pracovního prostředí a pracovních podmínek, s následnýmzjišťováním jejich příčin a zdrojů. Tato systematika musí být zpětněprokazatelná a zaměstnanci, na které nebezpečné činitele při činnostechplynoucích z výkonu pracovních povinností působí, musí být s výsledky analýzyrizik prokazatelně seznámeni a musí jim porozumět.

Celý text je k dispozici na www.pyrokontrol.cz

Dr. Ing. Jana Maturová
Ing. Bc. Miroslav Valta
PYROKONTROL trading& consulting

LEGISLATIVA PREVENCE RIZIK

Ustanovení §§ 101-102 zákoníku práce, kde je zaměstnavatel povinen zajistitbezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možnéhoohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

Zákon č. 309/2006 Sb., který v § 4 definuje požadavky na výrobní a pracovníprostředky a zařízení, včetně pravidelné a řádné údržby, kontroly a revize.

NV č. 378/2001 Sb., které v § 4 stanovuje minimální periodicitu pro kontrolutechnického stavu na 12 měsíců. Součástí legislativních požadavků jsou místníprovozní bezpečnostní předpisy provozovatele/zaměstnavatele.

Podle § 3 NV č. 101/2005 Sb. musí zaměstnavatel při plnění své zákonnépovinnosti stanovit termíny, lhůty a rozsah kontrol, zkoušek, revizí, termínůúdržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště včetně určeníosoby, jejíž povinností je zajistit jejich provádění.


Povozovatel musí přijmout opatření, aby minimalizoval rizika.

Autoři: JanaMaturová, MiroslavValta

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.