Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Vyhláška č. 452/2017 Sb. konečně mění emisní vyhlášku k zákonu o ovzduší. Od 1.1.2018!

V částce č. 161 Sbírky předpisů ČR konečně vyšla dlouho očekávaná novela vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

18. prosinec 2017

Novela zákona o ovzduší a vyhlášky 415/2012 Sb.

Seminář: Novela zákona o ovzduší (od 1.1.2017) a novela emisní vyhlášky 415/2015 (452/2017 - od 1.1.2018). Významné změny s okamžitým dopadem do praxe. Povinnosti provozovatelů, kategorizace zdrojů, sčítání kapacit, měření emisí, povolovací agenda, provozní řády... Ohlašování agendy ovzduší.

Úplné znění

Ochrana ovzduší

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů

Změny ve vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „vyhláška"), navazují na přijetí zákona č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon").

Touto novelou došlo s účinností od 1. 1. 2018 mimo jiné

  • k rozšíření zmocnění § 4 odst. 9 zákona o způsob stanovení emisních limitů pro pachové látky,
  • k rozšíření zmocnění § 17 odst. 7 zákona o úpravu náležitostí dokladu o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění,
  • ke změně u některých kategorií vyjmenovaných zdrojů v příloze č. 2 zákona.

Druhým důvodem ke změně vyhlášky je provedení transpozice směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2015/2193/EU ze dne 25. listopadu 2015 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení (dále také jen „směrnice o MCP").

Návrh novely dále reaguje na skutečnost, že kontaktní místo České republiky pro EU Pilot obdrželo žádost Evropské komise o informace ohledně provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění), (dále také jen jako „IED") do právního řádu České republiky. Přestože většina výtek k provedení cit. směrnice byla Komisi vysvětlena, některé nedostatky či nepřesnosti bylo vhodné v české právní úpravě opravit.

Dále byly zapracovány požadavky aktivity „Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí" (tzv. ekoaudit, například usnesení vlády ze dne 28. ledna 2015 č. 54, usnesení vlády ze dne 9. ledna 2017 č. 10).

Podrobnosti k jednotlivým bodům novely najdete v pžiložené důvodové zprávě. 

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.