Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

A - Chemické látky a přípravky

08. červenec 2008

Oblast chemických látek a chemických směsí (přípravků) lze rozdělit do třech částí.

První část se zabývá podmínkami nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky na pracovištích (zákon č. 258/2000 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.).

Druhá část je věnována problematice závažných havárií (zákon č. 59/2006 Sb.). Mohlo by se zdát, že se tato oblast týká pouze velkých podniků, ale povinnost posoudit objekt z hlediska rizika vzniku závažné havárie je stanovena každému provozovateli, který provozuje objekt či zařízení, v němž se nachází vybraná nebezpečná chemická látka nebo přípravek.

Třetí část řeší oblast samotných chemických látek a přípravků (zákon č. 350/2011 Sb. a přímo uplatnitelné předpisy EU: nařízení REACHnařízení CLP). Tyto předpisy řeší povinnosti v oblasti klasifikace, označování, balení, tvorby bezpečnostní listů apod. Vzhledem k tomu, že je tato problematika velmi rozsáhlá a dotýká se převážně výrobců či dovozců chemických látek a přípravků, není v tomto průvodci podrobněji řešena. Základní informace o REACH naleznete v příručkách 'Příručka REACH - Chemická legislativa nejen pro chemiky' a 'První kroky pod nařízením EU REACH - informace pro výrobce, dovozce a uživatele chemických látek', které jsou ke stažení v sekci Metodické pokyny.

Právní předpisy:

Předpisy pro pracoviště s výskytem chemických látek a přípravků:

258/2000 Sb.

Zákon o ochraně veřejného zdraví

262/2006 Sb.

Zákon, zákoník práce

309/2006 Sb.

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

361/2007 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Předpisy upravující prevenci závažných havárií:

59/2006 Sb.

Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky (zákon o prevenci závažných havárií)

103/2006 Sb.

Vyhláška o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu

250/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B

254/2006 Sb.

Nařízení vlády o kontrole nebezpečných látek

255/2006 Sb.

Vyhláška o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

256/2006 Sb.

Vyhláška o podrobnostech systému prevence závažných havárií

Předpisy upravující problematiku chemických látek:

350/2011 Sb.

Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

402/2011 Sb.Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí
162/2012 Sb.Vyhláška o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi
163/2012 Sb.Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe
61/2013 Sb.Vyhláška o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech 

Přímo uplatnitelné předpisy Evropské unie:

1907/2006

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18.12.2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č.1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (REACH)

1272/2008Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.