Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Povinnost

Ve zranitelných oblastech provádět činnosti (používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření) podle stanovených pravidel (akční program).

Předpisy

§ 33 vodního zákona, nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

Komentář

Stanovení zranitelných oblastí bylo vypracováno podle přirozených hranic povodí 4. řádu, tj. povodí s plochou cca 20-25 km2. Z administrativních důvodů byly takto vymezené zranitelné oblasti převedeny na katastrální území, jejichž seznam je uveden v nařízení vlády  č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. V příloze č. C1 je uvedena orientační mapa ČR s vyznačením zranitelných oblastí.

Nařízení vlády dále stanovuje pravidla používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření (dále jen "akční program") ve zranitelných oblastech. Opatření akčního programu představují systém opatření, která mají zajistit snížení rizika vyplavování dusíku do povrchových a podzemních vod.

Akční program se vztahuje na fyzické nebo právnické osoby, které provozují zemědělskou výrobu ve zranitelných oblastech a jsou zapsány do evidence podle zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (zemědělský podnikatel).

Mezi opatření akčního programu patří (§ 6-12 NV 262/2012 Sb.):

  • období zákazu hnojení,
  • užití dusíkatých hnojivých látek podle půdně klimatických podmínek stanoviště,
  • bilance dusíku
  • omezení užití organického dusíku,
  • skladování dusíkatých hnojivých látek ve zranitelných oblastech,
  • střídání plodin ve zranitelných oblastech,
  • hospodaření na svažitých zemědělských pozemcích,
  • hospodaření na zemědělských pozemcích sousedících s útvary povrchových vod.

Opatření uvedená v akčním programu musí rovněž zajistit, že v žádném podniku ve zranitelné oblasti nebude překročeno takové množství ročně aplikovaných statkových, organických a organominerálních hnojiv, které obsahuje více než 170 kg dusíku/ha/rok.

Dodržování zásad správné zemědělské praxe pro nitrátovou směrnici je doporučené na celém území ČR, přičemž je závazné pro zranitelné oblasti. Nitrátová směrnice je předpis Evropské unie (91/676/EHS) vytvořený pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství. Jde o jeden z 19 zákonných požadavků na hospodaření, které budou kontrolovány v systému kontroly dotací ("cross compliance"). U nás je nitrátová směrnice uplatněna v § 33 vodního zákona prostřednictvím prováděcího předpisu nařízení vlády č. 262/2012 Sb. Problematika zranitelných oblastí přesahuje rámec tohoto průvodce a je podrobněji řešena v naší publikaci Příručka pro oblast životního prostředí.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.