Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Přehled povinností

V této kapitole jsou uvedeny povinnosti, které stanovuje legislativa o ovzduší. Jednotlivé povinnosti jsou podrobněji rozvedeny v části Jednotlivé povinnosti s výkladem nebo můžete použít přímý odkaz na výklad povinnosti přes číslo povinnosti.

bod povinnost předpis
d1

Provozovatel je povinen zařadit zdroj znečišťování.

§ 4 odst. 7 a 8, § 17 odst. 1 písm. e) zákona, příloha č. 2 zákona

d2

Provozovatel je povinen uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroj v souladu s podmínkami stanovenými zákonem o ovzduší, jeho prováděcími právními předpisy, výrobcem a dodavatelem.

§ 17 odst. 1 písm. a) zákona

d3

Provozovatel stacionárního zdroje je povinen dodržovat emisní limity, emisní stropy, technické podmínky provozu a přípustnou tmavost kouře.

§ 17 odst. 1 písm. b), § 4 zákona, vyhl. 415/2012 Sb.

d4

Provozovatel je povinen spalovat ve stacionárním zdroji pouze stanovená a povolená paliva.

§ 16 odst. 1, § 17 odst. 1 písm. c) zákona, vyhl. 312/2012 Sb., vyhl. 415/2012 Sb.

d5

Provozovatel stacionárního zdroje je povinen provést kompenzační opatření uložená krajským úřadem.

§ 11 odst. 3 - 6,  § 17 odst. 1 písm. f) zákona

d6

Provozovatel stacionárního "malého" spalovacího zdroje je povinen dodržovat minimální emisní požadavky a provádět pravidelné kontroly zdroje.

§ 17 odst. 1 písm. g) a h), § 17 odst. 5, § 41 odst. 15-16 zákona

d7

Provozovat vyjmenovaný zdroj pouze na základě povolení k provozu.

§ 11 - § 13 zákona, § 17 odst. 3 písm. a), § 41 odst. 4 - 7 zákona, vyhl. 415/2012 Sb.

d8

Provozovatel vyjmenovaného zdroje je povinen zjišťovat množství emisí.

§ 6,  § 17 odst. 3 písm. b), h), i), j), § 41 odst. 8 zákona, vyhl. 415/2012 Sb.

d9

Provozovatel vyjmenovaného stacionárního zdroje je povinen vést provozní evidenci, každoročně ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence prostřednictvím ISPOP a platit poplatky za znečišťování ovzduší.

§ 15, § 17 odst. 3 písm. a) zákona, vyhl. 415/2012 Sb.

d10

Provozovatel vyjmenovaného stacionárního zdroje je povinen odvádět ZL komínem, odstraňovat poruchy a ve stanovených případech podávat zprávy KÚ a omezit či zastavit provoz zdroje.

§ 17 odst. 3 písm. d), e), f), g) zákona

d11

Provozovatel stacionárního zdroje, ve kterém je tepelně zpracován odpad, je povinen plnit další stanovené povinnosti.

§ 17 odst. 6 zákona

d12

Dovozce či prodejce je povinen zajistit ve stanovených výrobcích dodržování limitního obsahu VOC, omezení prodeje nadlimitních výrobků, vedení evidence a označování údaji o obsahu VOC.

§ 18, § 41 odst. 14 zákona, § 23 vyhl. 415/2012 Sb.

d13

Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty je povinen zajistit, aby v těchto pohonných hmotách, které uvádí do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely, bylo obsaženo minimální množství pokročilých biopaliv za kalendářní rok.

§ 19f – 21 zákona, NV 189/2018 Sb. 

d14

Obec může na svém území stanovit zónu s omezením provozu motorových vozidel.

§ 14 zákona, 280/2020 Sb. 

d15

Osoba, která přede nabude regulované látky, jejichž použití je v rozporu s nařízením 1005/2009, je povinna zajistit zneškodnění.

§ 3 zákona 73/2012 Sb., do 10.3.2024: 517/2014 a 1005/2009, od 11.3.2024: 2024/590 a 2024/573

d16

Provádět kontroly zařízení s nadlimitním obsahem regulovaných látek či fluorovaných skleníkových plynů certifikovanou osobou.

§ 4 zákona 73/2012 Sb., vyhl. č. 243/2023 Sb., do 10.3.2024: 517/2014 a 1005/2009, od 11.3.2024: 2024/590 a 2024/573

d17

Dovozce a vývozce výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny, je povinen zajistit stanovené označení.

§ 5, § 7 zákona 73/2012 Sb., do 10.3.2024: 517/2014, od 11.3.2024: 2024/573

d18

Výrobce a dovozce regulovaných látek a zařízení, které je obsahují, je povinen platit poplatek.

§ 6 zákona 73/2012 Sb.

d19

Stanovené činnosti v oblasti regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových plynů smi provádět pouze certifikovaná osoba.

§ 10-10a, § 13 zákona 73/2012 Sb., do 10.3.2024: 517/2014 a 1005/2009, od 11.3.2024: 2024/590 a 2024/573

d20

Povinnost zasílat zprávy mají: Osoba, která nakládá (získá z EU, předá do EU, zneškodní) nad 200 t ekvivalentu CO2 F-plynů ročně. Nebo osoba, která uvede na trh ČR, s výjimkou dovozu, znovuzíská, recykluje, regeneruje nebo zneškodní regulované látky. Nebo osoba, která skladuje halony nebo vlastní systém požární ochrany anebo hasicí přístroj s halony. Nebo osoba, která vyrobila, dovezla, vyvezla nejméně 1 t nebo 100 tun ekvivalentu CO2 F-plynů.

§ 11 zákona 73/2012 Sb., vyhl. č. 243/2023 Sb., do 10.3.2024: 517/2014 a 1005/2009, od 11.3.2024: 2024/590 a 2024/573

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.