Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Povinnost

Provozovat vyjmenovaný zdroj pouze na základě povolení k provozu.

Předpisy

§ 11 - § 13 zákona, § 17 odst. 3 písm. a), § 41 odst. 4 - 7 zákona, vyhl. 415/2012 Sb.

Komentář

Provozovatel vyjmenovaného stacionárního zdroje (tj. uvedeného v příloze č. 2 k zákonu, příloha D1) je povinen provozovat stacionární zdroj pouze na základě a v souladu s povolením provozu.

Krajský úřad vydává

  • stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování,
  • závazné stanovisko k umístění vyjmenovaného stacionárního zdroje k řízením podle jiného právního předpisu (například stavební zákon, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti),
  • závazné stanovisko k provedení stavby vyjmenovaného stacionárního zdroje k řízením podle jiného právního předpisu (například stavební zákon, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti),
  • povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje (dále jen "povolení provozu").

V případě, že provozovatel provozuje vyjmenovaný stacionární bez povolení provozu, rozhodne inspekce o zastavení provozu tohoto zdroje. Odvolání proti rozhodnutí o zastavení provozu nemá odkladný účinek!

Další podrobnosti ohledně žádostí o závazné stanovisko, vydání či změnu povolení jsou uvedeny v § § 11 - § 13 zákona.

Povolení vydaná podle § 17 odst. 1 písm. d) a § 17 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb. a rozhodnutí podle § 5 odst. 10 a § 11 odst. 1 písm. h) zákona č. 86/2002 Sb., jsou-li v souladu s požadavky na obsah povolení provozu podle nového zákona o ovzduší, se považují za povolení provozu podle tohoto zákona.

Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu, jehož povolení není v souladu s požadavky na obsah povolení provozu podle tohoto zákona, musí požádat o jeho změnu nebo o nové povolení provozu podle tohoto zákona do 1.9.2014. Do doby rozhodnutí o této žádosti platí povolení a rozhodnutí vydaná podle dosavadních právních předpisů.

Provozovatel vyjmenovaného stacionárního zdroje (tj. uvedeného v příloze č. 2 k zákonu, příloha D1), který byl uveden do provozu před 1.9.2012 a který nemá vydané povolení podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb.,  musí požádat o povolení provozu podle tohoto zákona do 1.9.2013.

Tyto termíny také platí pro zpracování provozních řádů (PŘ se předkládá spolu s žádostí o povolení), pokud se jedná o vyjmenovaný zdroj označený v příloze č. 2 ve sloupci C (příloha D1). Obsah provozního řádu je uveden v příloze č. 12 k vyhlášce 415/2012 Sb.

Plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u stacionárního zdroje znečišťování ovzduší schválené podle zákona č. 86/2002 Sb., se považují za provozní řády podle nového zákona č. 201/2012 Sb.

Nevyjmenované zdroje:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v  příloze č. 2 zákona (příloha D1) podle jiného právního předpisu (například zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti). Závazné stanovisko se nevydává k vodním dílům určeným pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle jiného právního předpisu (zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky).

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.